Обща декларация на Bondora за риска

Ако не сте сигурни за степента на риска, който сте готови да поемете и какво означава това за възвръщаемостта, която можете да очаквате, моля, консултирайте се с финансов съветник.

Bondora предлага Вземания от кредитополучатели, които представляват необезпечени потребителски кредити. Като цяло, инвестирането в необезпечени потребителски кредити се свързва с висока степен на риск. Не може да се гарантира, че ще получите възвръщаемост от инвестициите си.

Моля, имайте предвид:

Не се разчита на минали резултати: въпреки че нашият статистически анализ показва, че нетната възвръщаемост от Вашите инвестиции трябва да бъде средно около 10%, анализът се основава на минали резултати от подобни вземания и следователно не гарантира, че подобни резултати ще продължат и в бъдеще.

Няма гаранция: Вземанията не са гарантирани от държавен фонд и не са обезпечени по никакъв друг начин.

Дългосрочни инвестиции: Вземанията, продавани на нашата платформа, са дългосрочна инвестиция, което означава инвестиционен хоризонт над 5 години. Ако желаете да изтеглите парите си по-рано, може да загубите част от или цялата първоначална главница.

Възможност за нулев ръст на активите и риск от загуба: тъй като купувате Вземания от кредитополучатели, възможната печалба в крайна сметка ще зависи от това доколко кредитополучателите коректно изпълняват задълженията си за плащане. Поради това също така е възможно да сте на загуба, в зависимост от поведението на кредитополучателите.

По-малко контрол над Вашата инвестиция: ние предлагаме различни автоматизирани средства за закупуване на Вземанията. Изборът на автоматизирани средства за инвестиране може да означава, че нямате пълен контрол над инвестициите си. Можете да изберете да промените методите си за инвестиране по всяко време.

Данъци: Вие носите цялата отговорност за коректното деклариране и плащане на данъци. Данъчното облагане зависи от Вашите конкретни обстоятелства, като например Вашата страна на пребиваване. Препоръчваме Ви да се консултирате със специалист.

Термините, които са с главна буква в настоящата декларация за риска, имат същото значение като дефинициите, използвани в Общите условия и Условията за ползване на Bondora.

Декларация на Bondora за риска на Go & Grow

Рисковете, свързани с Go & Grow

1) Нетната възвръщаемост може да падне под 6.75% или 4% годишно.

Основното предимство на Go & Grow е високата възвръщаемост в размер до 6,75% от инвестицията, която попада в месечния инвестиционен лимит на Go & Grow. Месечният лимит на инвестициите в Go & Grow се определя от Общите условия на Go & Grow, които са в сила в момента. Всяка сума, инвестирана над месечния инвестиционен лимит за Go & Grow, генерира възвръщаемост до 4%. Затова, моля, имайте предвид, че Вашата инвестиция може да генерира различни нива на възвръщаемост.

При сравнение с нетните проценти на възвръщаемост, постигнати от създаването на Bondora, процентите от 6,75% и 4% осигуряват значителен буфер. Днес портфейлът Go & Grow отразява цялостния състав на кредитите, отпуснати в Bondora - с други думи, сред всички рейтинги на риска и държави. Тези заеми са отпуснати с помощта на най-новото ни поколение кредитни аналитични методи - патентован модел, който е разработван повече от десетилетие.

Поради това действителната вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) на портфейла Go & Grow значително надхвърля основните лихвени проценти от 6,75% и 4% - генерираната възвръщаемост над тази сума се задържа като резерви и се реинвестира, за да се намали допълнително рискът. Bondora няма претенции към тези резерви. Като цяло това ни дава статистическа увереност, че ставките от 6,75% и 4% са постижими в обозримо бъдеще.

Все пак риск, който може да повлияе на способността ни да постигнем лихвените проценти от 6,75% и 4%, е размерът на депозитите, които получаваме от инвеститорите. Например, ако инвеститорите добавят повече пари в своите сметки Go & Grow, отколкото можем да отпуснем под формата на заеми, определен процент от портфейла остава като пари в брой (т.е. не носи доходност). При този сценарий, може да решим да определим лимит на сумата, която могат да депозират нови инвеститори. В краен случай може да решим да спрем да приемаме нови инвеститори и да съставим списък на чакащите.


2) Ликвидност

Преди да решим да превърнем свръхбързата ликвидност в предимство за инвеститорите в Go & Grow, анализирахме близо десетилетие данни за паричните потоци по транзакциите на инвеститорите в Bondora, за да определим входящите и изходящите потоци и как са се движили паричните потоци в портфейла като цяло. Така инвеститорите могат да разчитат, че ще могат да изтеглят пари от своята сметка Go & Grow в кратък срок.

Освен това анализирахме данни за парични потоци от редица банки и инвестиционни фондове - по-конкретно техните парични потоци за обратно изкупуване и теглене по време на световната финансова криза от 2007-2008 г. Това, в съчетание със собствените ни данни, ни даде основание да заключим за размера на постоянните парични буфери, които трябва да са налице, за да се осигури бърза ликвидност на инвеститорите.

В случай че Bondora не може да изпълни всички изтегляния от Go & Grow, ще последват два сценария (и ще бъдат решени в зависимост от това кой от тях настъпи първо). Опростихме ги в две кратки точки по-долу, но за да получите пълно описание, моля, прочетете раздел 7.6. от Общите условия на Go & Grow.

  1. Инвеститорът ще получи пълния размер на изтеглената сума когато в портфейла Go & Grow има достатъчно налични средства, генерирани чрез допълнителни възвръщаемости или депозити

  2. Инвеститорът ще получи част от изтеглената сума, когато има достатъчно налично салдо - изплаща се всеки банков ден, докато сумата не бъде изтеглена изцяло.


С избора си да използвате сметка Go & Grow и приемането на Условията за ползване на Go & Grow („Условията на GG“), Вие разрешавате серия от покупки и продажби на права върху вземания между Bondora Capital OÜ, („ние“) и Вас. Освен това:

  • Можете да разпределите правата си върху вземания, които сте придобили в bondora.com, по Вашата сметка Go & Grow, при условие че правата върху вземания отговарят на Условията на GG и приемете стойността на правата върху вземания, както е определена от нас;
  • Всички средства, разпределени в сметката Go & Grow, ще бъдат използвани за закупуване на права върху вземания в съответствие с Условията на GG. Няма да можете да избирате конкретните права върху вземания, които да придобивате;
  • Ще продавате правата си върху вземания на нас. Продажната цена ще бъде определена и ще има горна граница според Условията на GG. Продажната цена ще бъде платена при поискване от Вас, при условие че правата Ви върху вземания могат да бъдат продадени веднага. В случай, че останалите ползватели на сметки Go & Grow не разполагат с достатъчно средства, плащането на продажната цена ще бъде отложено и извършено на части, ако и когато необходимите средства станат налични.
  • Всеки път, когато заявите плащане на продажната цена (или на част от нея), е приложима такса от 1 евро.

Моля, имайте предвид:

Не се разчита на минали резултати: въпреки че статистическият ни анализ показва, че използването на сметка Go & Grow акаунт би трябвало да Ви даде годишна норма на възвръщаемост от 6,75% и 4% при съответни условия, анализът се основава на резултатите от минали подобни портфолия с права върху вземания и затова не гарантира, че подобни резултати ще се постигат и в бъдеще.

Няма гаранция: никакви активи, разпределени към сметката Go & Grow, не са гарантирани от държавен фонд и не са обезпечени по никакъв друг начин.

Възможно намаляване на стойността: стойността на правата върху вземания, прехвърлени към Вашата сметка Go & Grow, както е определена от нас, може да бъде по-малка от сумата, която може да получите при препродажба на правата върху вземания на други ползватели на bondora.com или от сумата, която може да получите от кредитополучателя.

По-малки и ограничени печалби, ако има такива: възможните печалби от използването на сметката Go & Grow могат да бъдат по-малки от печалбите от използване на същите средства за придобиване по друг начин на правата върху вземания чрез bondora.com. Освен това максималната норма на възвръщаемост от използването на сметка Go & Grow е 6,75% годишно за инвестициите, попадащи в рамките на месечния инвестиционен лимит за Go & Grow и 4 % върху инвестицията на всяка сума, превишаваща месечния инвестиционен лимит за Go & Grow.

Възможност за нулев ръст на активите и риск от загуба: възможните печалби от използването на сметката Go & Grow са ограничени, но не са гарантирани. Освен това, тъй като купувате и продавате права върху вземания от кредитополучатели, възможната печалба в крайна сметка ще зависи от това, доколко коректно кредитополучателите изпълняват своите задължения за плащане. Следователно е възможно да сте на загуба: сумата, които ще получите от използването на Вашата сметка Go & Grow, може да е по-малка от сумата и правата върху вземания, които сте разпределили за сметката Go & Grow.

Ограничено прехвърляне на активи: не може да продавате, прехвърляте, обременявате с тежести или по друг начин да се разпореждате с правата върху вземания или средствата по Вашата сметка Go & Grow, освен да продавате активите на нас при условията, изложени в Условията на GG.

По-малко контрол: не може да продавате никое отделно право върху вземане, регистрирано по Вашата сметка Go & Grow - можете да продавате само определен процент по Ваш избор или всичките си права върху вземания по сметката Go & Grow ексклузивно и само на нас. Не можете да определяте цената, на която да купите или продадете правата върху вземания по Ваша преценка – и двете цени се определят в съответствие с Условията на GG и с приемането на Условията на GG Вие одобрявате тези цени.

Възможни закъснения на плащанията: в случай, че други ползватели на сметки Go & Grow нямат достатъчно средства да закупят веднага правата Ви върху вземания от нас, плащането на продажната цена към Вас ще бъде отложено за неопределен период от време, докато достатъчно средства станат налични. Следователно, използването на сметка Go & Grow не е сравнимо с депозитна сметка или инвестиционна сметка, тъй като може да не е възможно да ликвидирате активите или да изтеглите средства веднага, а също така запазването на стойността, разпределена в сметка Go & Grow, не е гарантирано.

Възможна злоупотреба от определени ползватели на сметка Go & Grow: в случай, че дадете разрешение на някое лице да получи достъп до Вашата сметка, действията му ще бъдат разглеждани като Ваши. Ако дадете на такъв човек право да тегли средства от сметката Ви, той може да прехвърли тези средства по своя собствена сметка и Вие ще бъдете отговорни за плащането на данъци върху печалбата (ако има такава).

Данъци: анализирахме възможните данъчни последици от използването на сметка Go & Grow в съответствие с естонското законодателство, но въпреки това, Вие носите цялата отговорност за коректното деклариране и плащане на данъци. Данъчното облагане зависи от Вашите конкретни обстоятелства. Затова Ви препоръчваме да се консултирате със специалист.

Горното не включва всички задължения, ограничения и рискове на сметката Go & Grow. Моля, внимателно прочетете Условията на GG и се консултирайте със специалист.

Условия на API, Portfolio Manager и Portfolio Pro

Като използвате API, Вие разрешавате всички покупки на Вземания от Ваше име в съответствие със съответното ниво на риск и/или правила, избрани от Вас. В ретроспективен план тези условия се прилагат и за действия, извършени в Portfolio Manager или Portfolio Pro - продукти, които не са достъпни от 27 февруари 2023 г.

Вие разбирате, че покупките, направени от Ваше име, са направени при различни условия (например сумата, срокът, класът на риск на кредита могат да се различават).

Вие сте наясно, че Portfolio Manager ще направи оферти за цялата стойност на свободното парично салдо на Вашата сметка в Bondora, освен ако не сте предоставили други инструкции.

Очакваните стойности, показани на уебсайта на Bondora, не са задължителни за Bondora и миналите стойности не гарантират абсолютно същите бъдещи стойности за съответните инвестиционни продукти.

Всички твърдения, отразени в Общата декларация на Bondora за риска, са приложими. Моля, не забравяйте да прегледате и да се запознаете с Общата декларация на Bondora за риска, преди да решите да продължите.

** Моля, обърнете внимание, че българският превод на този уебсайт е само информативен. В случай на правни въпроси, изменения или неясноти, важи оригиналната английска версия на този документ.

Reset Password

Уморени ли сте от големите банки и техните роботизирани начини?
Вземете заема, който заслужавате от Bondora.

  • Персонализирана оферта за заем онлайн за 60 секунди
  • Гъвкави опции за погасяване
  • Без скрити такси
Започнете сега
Това е финансова услуга. Моля, прегледайте нашите правила и условия на bondora.ee и се консултирайте с експерт, ако е необходимо.