Algemene risicoverklaring van Bondora

Als je niet zeker bent van de hoogte van het risico dat je bereid bent te accepteren en wat dit betekent voor het rendement dat je kunt verwachten, raadpleeg dan een financieel adviseur.

Bondora biedt Vorderingen aan die ongedekte consumentenleningen zijn tegen de leners. In het algemeen brengt investeren in ongedekte consumentenleningen een hoge mate van risico met zich mee. Er is geen garantie dat je een rendement op je investeringen ontvangt.

Let op:

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor activiteiten in de toekomst: hoewel onze statistische analyse aangeeft dat het nettorendement van je investeringen gemiddeld ongeveer 10% zou moeten zijn, is de analyse gebaseerd op prestaties uit het verleden van vergelijkbare Vorderingen en biedt het daarom geen garantie dat vergelijkbare prestaties in de toekomst zullen voortduren.

Geen garantie: geen enkele Vorderingen is gegarandeerd door een staatsfonds of op een andere manier verzekerd.

Langetermijn investeringen: Vorderingen, die op ons platform worden verkocht, zijn langetermijn investeringen, wat een investeringshorizon van meer dan 5 jaar betekent. Als je eerder wilt uitbetalen, kun je een deel of het geheel van je oorspronkelijke hoofdsom verliezen.

Mogelijkheid van geen groei in activa en een risico op verlies: omdat je Vorderingen op leners koopt, zal de mogelijke winst uiteindelijk afhangen van hoe goed de leners hun betalingsverplichtingen nakomen. Daarom is het ook mogelijk dat je verlies maakt, afhankelijk van het gedrag van de leners.

Minder controle over je investering: we bieden verschillende geautomatiseerde middelen om de Vorderingen te kopen. Door te kiezen voor de geautomatiseerde manier van investeren heb je mogelijk niet de volledige controle over je investeringen. Je kunt er op elk moment voor kiezen om je manier van investeren te veranderen.

Belastingen: je bent zelf verantwoordelijk voor het correct aangeven en betalen van belastingen. Belasting is afhankelijk van je specifieke omstandigheden, zoals het land waar je woont. We raden je aan een deskundige te raadplegen.

Termen met een hoofdletter in deze risicoverklaring hebben dezelfde betekenis als de definities in de Bondora Gebruiksvoorwaarden.

Bondora Go & Grow Risicoverklaring

De risico's verbonden aan Go & Grow

1) Het nettorendement kan dalen tot onder de 6,75% of 4% per jaar.

Een belangrijk voordeel van Go & Grow is het hoogrentende rendement tot 6,75% op de investering die binnen de maandelijkse Go & Grow investeringslimiet valt. De maandelijkse Go & Grow investeringslimiet wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden van Go & Grow die momenteel van kracht zijn. Elk bedrag dat geïnvesteerd wordt boven de maandelijkse Go & Grow investeringslimiet genereert een rendement tot 4%. Houd er daarom rekening mee dat je investering verschillende rendementsniveaus kan genereren.

In vergelijking met de nettorendementen die sinds de oprichting van Bondora zijn behaald, vormen de percentages van 6,75% en 4% een aanzienlijke buffer. Op dit moment weerspiegelt de Go & Grow portefeuille die van de algehele samenstelling van de leningen die bij Bondora worden geïnitieerd - met andere woorden, over alle risicoratings en landen. Deze leningen zijn geïnitieerd met behulp van onze nieuwste generatie kredietanalyses, een eigen model dat al meer dan tien jaar wordt ontwikkeld.

Daarom is de werkelijke Internal Rate of Return (IRR) [Intern rendement] van de Go & Grow portefeuille aanzienlijk hoger dan de headline rates van 6,75% en 4% - de rendementen die boven dit bedrag worden gegenereerd, worden achtergehouden als reserves en opnieuw geïnvesteerd om het risico verder te beperken. Bondora heeft geen aanspraak op deze reserves. Over het geheel genomen geeft dit ons statistisch vertrouwen dat de tarieven van 6,75% en 4% voor de nabije toekomst haalbaar zijn.

Een risico dat echter invloed kan hebben op ons vermogen om de tarieven van 6,75% en 4% waar te maken, is de hoeveelheid deposito's die we ontvangen van investeerders. Als investeerders bijvoorbeeld meer geld storten op Go & Grow accounts dan we aan leningen kunnen verstrekken, dan resulteert dit in een percentage van de portefeuille dat in kas blijft (en dus geen rendement oplevert). In dit scenario kunnen we besluiten om een limiet toe te voegen aan het bedrag dat nieuwe investeerders kunnen storten. In een extreem geval kunnen we besluiten om helemaal geen nieuwe investeerders meer aan te nemen en een wachtlijst aan te leggen.


2) Liquiditeit

Voordat we besloten om supersnelle liquiditeit een voordeel te maken voor Go & Grow investeerders, hebben we bijna tien jaar aan cashflowgegevens over transacties van Bondora-investeerders geanalyseerd om de instroom, uitstroom en hoe de totale cashflow van de portefeuille zich bewoog te bepalen. Zo kunnen investeerders erop vertrouwen dat ze op korte termijn geld kunnen opnemen van hun Go & Grow account.

Daarnaast hebben we kasstroomgegevens van een aantal banken en investeringsfondsen geanalyseerd - specifiek hun kasstromen van aflossingen en opnames, tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2007-08. Dit, gecombineerd met onze eigen gegevens, gaf ons de conclusie van de hoeveelheid continue cashbuffers die aanwezig moeten zijn om investeerders snel van liquiditeit te voorzien.

In het geval dat Bondora niet aan alle opnames uit Go & Grow kan voldoen, zijn er twee scenario's die zullen volgen (en zullen worden bepaald door welke zich het eerst voordoet). We hebben ze hieronder in twee korte punten samengevat, maar voor een volledige beschrijving kun je paragraaf 7.6. van de Algemene Voorwaarden van de Go & Grow Voorwaarden lezen. van de Algemene Voorwaarden van de Go & Grow Voorwaarden lezen.

  1. De investeerder ontvangt de volledige opname zodra er voldoende geld beschikbaar is in de Go & Grow portefeuille, gegenereerd via verdere rendementen of stortingen

  2. De investeerder ontvangt een gedeeltelijke opname zodra er voldoende saldo beschikbaar is - uitbetaald elke bankwerkdag totdat de volledige opname is voldaan.


Door ervoor te kiezen het Go & Grow account te gebruiken en de gebruiksvoorwaarden van Go & Grow (de "GG-voorwaarden") te accepteren, geef je toestemming voor een reeks aan- en verkopen van vorderingsrechten tussen Bondora Capital OÜ ("wij") en jou. Onder andere:

  • Je mag de vorderingsrechten die je hebt verworven op bondora.com toewijzen aan je Go & Grow account, mits de vorderingsrechten voldoen aan de GG-Voorwaarden en je de waarde van de vorderingsrechten zoals door ons bepaald accepteert;
  • Alle gelden die aan de Go & Grow account worden toegewezen zullen worden gebruikt om vorderingsrechten te kopen in overeenstemming met de GG-Voorwaarden. Je kunt niet kiezen welke vorderingsrechten je koopt;
  • Je verkoopt je vorderingsrechten aan ons. De verkoopprijs wordt bepaald en gemaximeerd volgens de GG-Voorwaarden. De verkoopprijs wordt betaald op uw verzoek, op voorwaarde dat uw vorderingsrechten onmiddellijk kunnen worden doorverkocht. In het geval dat de andere gebruikers van Go & Grow accounts niet over voldoende middelen beschikken, zal de betaling van de verkoopprijs worden uitgesteld en in delen plaatsvinden indien en zodra de benodigde middelen beschikbaar komen.
  • Voor elk verzoek tot uitbetaling van de verkoopprijs (of een deel daarvan) wordt 1 euro in rekening gebracht.

Let op:

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor activiteiten in de toekomst: hoewel onze statistische analyse aangeeft dat het gebruik van het Go & Grow account je een rendement op jaarbasis zou moeten opleveren van 6,75% en 4% onder respectieve omstandigheden, is de analyse gebaseerd op prestaties uit het verleden van vergelijkbare vorderingsrechtportefeuilles en biedt daarom geen garantie dat vergelijkbare prestaties in de toekomst zullen voortduren.

Geen garantie: de activa die zijn toegewezen aan de Go & Grow account zijn niet gegarandeerd door een staatsfonds of op een andere manier beveiligd.

Mogelijke waardevermindering: de waarde van de vorderingsrechten overgedragen naar je Go & Grow account zoals door ons bepaald kan kleiner zijn dan het bedrag dat je ontvangt bij doorverkoop van het vorderingsrecht aan andere gebruikers van bondora.com of het bedrag dat je ontvangt van de lener.

Kleinere en gemaximeerde winsten, indien van toepassing: de mogelijke winsten uit het gebruik van de Go & Grow account kunnen kleiner zijn dan de winsten uit het gebruik van dezelfde middelen om anders vorderingsrechten te verwerven via bondora.com. Verder is het maximale rendement van het gebruik van de Go & Grow rekening 6,75% per jaar op de investeringen die binnen de maandelijkse Go & Grow investeringslimiet vallen en 4% op de investering voor elk bedrag dat boven de maandelijkse Go & Grow investeringslimiet wordt geïnvesteerd.

Mogelijkheid van geen vermogensgroei en een risico op verlies: terwijl de mogelijke winsten uit het gebruik van het Go & Grow account gemaximeerd zijn, is geen enkele winst gegarandeerd. Bovendien, omdat je vorderingsrechten op leners koopt en verkoopt, zal de mogelijke winst uiteindelijk afhangen van hoe goed de leners hun betalingsverplichtingen nakomen. Daarom is het ook mogelijk dat je verlies maakt: de hoeveelheid geld die je ontvangt uit het gebruik van je Go & Grow account kan minder zijn dan de hoeveelheid geld en vorderingsrechten die je aan het Go & Grow account hebt toegewezen.

Beperkte overdracht van activa: je kunt de vorderingsrechten of fondsen op je Go & Grow account niet verkopen, overdragen, bezwaren of op een andere manier van de hand doen, anders dan door de activa aan ons te verkopen onder de voorwaarden die in de GG-Voorwaarden staan.

Minder controle: je kunt geen enkel vorderingsrecht geregistreerd op je Go & Grow account verkopen - je kunt alleen een specifiek percentage naar keuze of al je vorderingsrechten op het Go & Grow account exclusief aan ons verkopen. Je kunt de prijs waartegen je vorderingsrechten koopt of verkoopt niet naar eigen goeddunken bepalen - beide prijzen worden bepaald in overeenstemming met de GG-Voorwaarden en door het accepteren van de GG-Voorwaarden keur je deze prijzen goed.

Mogelijke vertragingen in betalingen: in het geval dat andere gebruikers van Go & Grow accounts niet onmiddellijk over voldoende middelen beschikken om jouw vorderingsrechten van ons te kopen, zal de betaling van de verkoopprijs aan jou voor een onbekende periode worden uitgesteld totdat er voldoende middelen beschikbaar zijn. Daarom is het gebruik van het Go & Grow account niet vergelijkbaar met een deposito of beleggingsrekening, aangezien het niet mogelijk is om activa onmiddellijk te liquideren of geld op te nemen, noch is het behoud van de waarde die aan het Go & Grow account is toegewezen gegarandeerd.

Mogelijk misbruik door toegewezen gebruikers van het Go & Grow account: in het geval dat je iemand toestemming geeft om toegang te krijgen tot je account, zullen hun handelingen als de jouwe worden beschouwd. Als je zo'n persoon het recht geeft om geld van je account op te nemen, kunnen ze dat geld naar hun eigen account overmaken en ben je aansprakelijk voor het betalen van belasting over de winst (indien van toepassing).

Belastingen: we hebben de mogelijke belastingimplicaties van het gebruik van het Go & Grow account onder de Estlandse wet geanalyseerd, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het correct aangeven en betalen van belastingen. Belasting is afhankelijk van je specifieke omstandigheden. Daarom raden we je aan een deskundige te raadplegen.

Het bovenstaande omvat niet alle verplichtingen, beperkingen en risico's van het Go & Grow account. Lees de GG-Voorwaarden zorgvuldig door en raadpleeg een deskundige.

API-, Portfolio Manager- en Portfolio Pro-Voorwaarden

Door gebruik te maken van API autoriseer je alle aankopen van Vorderingen op jouw naam in overeenstemming met het respectieve risiconiveau en/of de door jezelf gekozen regels. Achteraf gezien zijn deze voorwaarden ook van toepassing op handelingen die worden uitgevoerd onder Portfolio Manager of Portfolio Pro, producten waartoe de toegang sinds 27 februari 2023 is afgesloten.

Je begrijpt dat aankopen in jouw naam onder andere voorwaarden worden gedaan (bijvoorbeeld bedrag, looptijd, risicograad van de Lening kunnen verschillen).

Je bent je ervan bewust dat de Portfolio Manager biedingen zal doen op het totale bedrag van het vrije kassaldo op je Bondora-account, tenzij je anders hebt geïnstrueerd.

De verwachte waarden weergegeven op de website van Bondora zijn niet bindend voor Bondora en waarden uit het verleden bieden geen garantie voor exact dezelfde toekomstige waarden voor de relevante beleggingsproducten.

Alle verklaringen weergegeven in de Algemene Risico Verklaring van Bondora zijn van toepassing. Zorg ervoor dat je Bondora's Algemene Risico Verklaring leest en begrijpt voordat je besluit verder te gaan.

** Houd er rekening mee dat de Nederlandse vertaling van deze website alleen als richtlijn dient. In het geval van juridische vragen, wijzigingen of enige twijfel, is de originele Engelse versie van dit document van toepassing.

Reset Password

Ben je de grote banken en hun robotachtige manieren beu?
Krijg de lening die u verdient bij Bondora.

  • Een gepersonaliseerd leningaanbod online in 60 seconden
  • Flexibele terugbetalingsmogelijkheden
  • Geen verborgen kosten
Nu beginnen
Dit is een financiële dienst. Bekijk onze voorwaarden op bondora.ee en raadpleeg indien nodig een deskundige.