Kasutustingimused alates 28.mai 2024

Kasutustingimusi kohaldatakse kõigile õigussuhetele Kasutaja ja Äriühingu ning teiste Kasutajate vahel.

 1. Mõisted

  Loovutusleping – Nõude loovutamisel Portaali kaudu sõlmitav leping, millega Äriühing loovutab Nõude Ostjale.

  Laenuvõtja – isik, kes on sõlminud Laenuvõtjana Laenulepingu või esitanud Laenu võtmiseks taotluse.

  Pangapäev – tööpäev ehk päev, mis ei ole laupäev, pühapäev ega Eesti Vabariigi rahvus- või riigipüha.

  Bondora API – rakendusliides, millele Kasutaja saab Kasutajalepingu alusel juurdepääsu, et luua ainulaadseid investeerimisstrateegiaid ning omandada ja müüa Nõudeid.

  Ostja – Kasutaja, kes on ostnud Äriühingult või Müüjalt Nõude või teinud Nõude ostmiseks pakkumise, sealhulgas GG-kasutaja GG-lepingu alusel.

  Nõue – Laenulepingust tulenev rahaline nõue Laenuvõtja vastu. Nõude täpsed tingimused on esitatud Portaalis.

  Äriühing – Bondora Capital OÜ, asutatud Eesti Vabariigi seaduste alusel, registrikood 12831506.

  Laenuandja – Bondora AS, Eesti Vabariigi seaduste alusel registreeritud aktsiaselts, registrikood 11483929, sh selle filiaalid.

  Portaali Jooksevkonto – Äriühingu jooksev- või hoiukonto pangas, kus hoiustatakse raha, mille Kasutajad on kandnud üle Kasutaja- või muu lepingu alusel.

  Võlateeninduse Kulud – Äriühingu määratud fikseeritud tasumäär konkreetse Laenuvõtjaga seotud võla sissenõudmise ja kohtumenetluse kulude katteks, mille Ostja hüvitab Äriühingule. Need kulud hõlmavad kõiki otseseid ja kaudseid kulusid, mis on seotud võla sissenõudmise (meeldetuletused, inkassofirma tasud, sissenõudmistasud jne) ja kohtumenetlusega (kohtukulud, advokaadi tasud jne).

  Ülesütlemine – asjaomase Laenulepingu ülesütlemine, kui Laenuvõtja ei ole teinud Laenulepingust tulenevaid graafikujärgseid makseid täies ulatuses ja teise (nõuetekohaselt tegemata) tagasimakse tähtpäevast on möödunud üle ühe kuu ning kui Laenuvõtjale on antud kahenädalane lisatähtaeg maksmata laenusumma tasumiseks (ja Laenuvõtja ei ole seda teinud), välja arvatud juhul, kui Laenulepingus on kokku lepitud või kehtivatest õigusaktidest tuleneb teisiti. Ülesütlemise korral nõutakse Laenuvõtjalt kogu võla tagasimaksmist (st Laen koos kogunenud intressi, viiviste ja tasudega).

  GG-konto – Portaalikonto liik, mis on mõeldud kasutamiseks üksnes GG-lepingu kohaselt.

  GG-leping – Äriühingu ja GG-kasutaja vahel kooskõlas Go & Grow’ üldtingimustega sõlmitud Go & Grow’ leping.

  GG-nõue – Nõue, mille GG-kasutaja või Äriühing on omandanud GG-lepingu alusel või mis on GG-lepingus sellisena ette nähtud.

  GG-hind – kogu Ostuhind, mille Äriühing peab maksma GG-ostjale kõikide GG-kasutaja GG-nõuete või nende teatud osa omandamise eest.

  GG-kasutaja – Kasutaja, kes kasutab GG-lepingu alusel GG-kontot, sealhulgas Kasutaja, kes on omandanud või teinud pakkumise GG-nõude omandamiseks.

  Laen – põhisumma, mille Laenuandja laenab Laenulepingu kohaselt Laenuvõtjale ja mille Laenuvõtja on kohustatud tagasi maksma.

  Laenuleping – Laenuvõtja ja Laenuandja vahel sõlmitav laenuleping.

  Portaal – internetis aadressil www.bondora.com asuv ning Äriühingu hallatav e-teeninduse keskkond, mille kaudu Kasutajad saavad Nõudeid müüa ja osta.

  Portaali Postkast – Portaali rakendus, mille kaudu Kasutajad saavad Portaali kasutamisel olulisi sõnumeid ja mille kaudu nad saavad saata isiklikke sõnumeid teistele Kasutajatele, Äriühingule või teistele Portaalis tegutsevatele isikutele.

  Portfellihaldur ja Portfolio Pro – Portaali rakendused, mis esitavad Ostja määratud tingimuste kohaselt automaatselt tehingukorraldusi.

  Portaalikonto – Kasutaja või Äriühingu eraldi virtuaalne konto Portaalis arvelduste ja tehingute tegemiseks Äriühingu ja teiste Kasutajatega Kasutajalepingu, Loovutuslepingu, Edasimüügilepingu ja muude lepingute alusel. Portaalikonto kaudu saab Kasutaja juurdepääsu kõikidele Äriühinguga sõlmitud lepingutele.

  Hinnakiri – Äriühingu teenustele kohalduvate tasude loetelu, mis tehakse kättesaadavaks Äriühingu veebisaidil.

  Ostuhind – Nõude hind, milles Ostja ja Äriühing on kokku leppinud Loovutuslepingus või Ostja ja Müüja Edasimüügilepingus.

  Viitenumber – iga Kasutaja isikustatud number, mille abil saab tema isiku tuvastada.

  Edasimüügileping – leping, mis sõlmitakse Nõude edasimüügi korral Müüja ja Ostja vahel Portaali kaudu järelturul.

  Müüja – Kasutaja, kes müüb talle kuuluvat Nõuet Portaali hallataval järelturul. Pakkumise Haldamise Protsess – Äriühingu protsess, mille alusel Äriühing a) teeb kindlaks Nõude vastavuse Pakkumisele ja b) võtab kõik vajalikud meetmed, et valmistada kooskõlas Loovutuslepinguga ette Nõude loovutamine.

  Pakkumine – Ostja mittesiduv pakkumine, millega määratakse kindlaks kriteeriumid, millele Nõue peab vastama, et Ostja oleks nõus Nõuet Äriühingult või Müüjalt ostma.

  Kasutustingimused – siinsed Bondora Capitali Kasutustingimused, mis on Kasutajalepingu osa.

  Proovipakkumine – Äriühing võib aeg-ajalt pakkuda Kasutajale tasuta raha Portaali kaudu Nõuete ostmiseks. Äriühing jätab endale õiguse nõuda Proovipakkumine täies ulatuses tagasi, kui asjaomane Kasutaja on saanud sellise Proovipakkumise, kuid ei ole ostnud 30 päeva jooksul alates sellise Proovipakkumise saamisest Nõudeid vähemalt kümne euro eest. Kui Kasutaja on kasutanud Proovipakkumist Nõude ostmiseks, on Äriühingul õigus Nõue maha müüa ja kanda müügist saadav raha Äriühingu kontole või anda asjaomase Nõude omandiõigus konkreetse Kasutaja nimel üle Äriühingule. Äriühing ei ole kohustatud teavitama Kasutajat Proovipakkumise tagasinõudmisest ega Nõude müümisest.

  Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Äriühinguga Kasutajalepingu ja on registreeritud Portaali kasutajaks.

  Kasutajaleping – leping, mis põhineb Kasutaja ja Äriühingu vahel sõlmitud Kasutustingimustel, mille alusel Äriühing osutab Kasutajale Portaali kaudu teenuseid. Kasutajaleping loetakse sõlmituks hetkel, mil Kasutaja nõustub Kasutustingimustega.

 2. Kasutaja üldised kohustused

  1. Kasutaja on kohustatud:
   1. mitte kasutama Portaali ebaseaduslike tehingute või toimingute, sealhulgas pettuste jaoks;
   2. esitama registreerumisel, Nõude ostmisel ja teiste Kasutajatega suhtlemisel üksnes tõeseid andmeid;
   3. hoidma Portaali sisselogimiseks vajalikke vahendeid, sealhulgas ID-kaarti, salasõnu ja kasutajatunnuseid või muid vahendeid nii, et need ei satuks kolmandate isikute kätte;
   4. teavitama Äriühingut viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) päeva jooksul, kui
    1. esitatud andmed muutuvad;
    2. punktis 2.1.3 nimetatud andmed ja vahendid on sattunud kolmandate isikute kätte;
    3. juriidilisest isikust Kasutaja esindaja esindusõigus on muutunud või lõppenud. Uus esindaja peab teavitama Äriühingut esindusõiguse lõppemisest või muutumisest ja esitama kõik vajalikud dokumendid;
   5. esitama Äriühingule lisadokumente ja/või -teavet, kui see on vajalik Kasutajalepingu või mõne muu Kasutaja ja Äriühingu vahel sõlmitud lepingu täitmiseks;
   6. käituma Portaali kasutades heaperemehelikult ning olema teiste Kasutajate ja Äriühinguga suheldes viisakas ja lugupidav.
  2. Äriühingul on õigus piirata Kasutaja õigust Portaali kasutada või see tühistada ja keelduda Kasutajalepingust, GG-lepingust, Loovutuslepingust või muust lepingust tulenevate kohustuste täitmisest ja/või jätta Portaali kaudu teenitud tulu endale, kui selgub, et:
   1. Kasutaja on rikkunud Kasutajalepingut või Kasutaja kohustusi, mis tulenevad Portaali kaudu sõlmitud mis tahes lepingust;
   2. Kasutaja on esitanud Äriühingule või teistele Kasutajatele vale-, eksitavat ja/või ebaõiget teavet;
   3. Kasutaja käitub Portaali kasutades või teiste Kasutajate või Äriühinguga suheldes ebasündsalt või eirab ühiskonnas üldiselt tunnustatud moraalinorme;
   4. Kasutaja ei tuvasta end kooskõlas Äriühingu põhimõtetega;
   5. Kasutaja keeldub esitamast Äriühingule nõutud andmeid ja/või dokumente, mis on täpsustatud siinses Kasutajalepingus.
  3. Kasutaja kinnitab, et tema nimel on avatud pangakonto pangas, mis asub Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis või mõnes muus riigis, mida Äriühing on eraldi tunnustanud, ja ta on:
   1. vähemalt 18-aastane Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi alaline elanik; või
   2. Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi asjaomasesse registrisse kantud juriidiline isik; või
   3. füüsiline või juriidiline isik, kellele Äriühing on andnud Portaali kasutamiseks eraldi loa; või
   4. akrediteeritud investor, kes on registreeritud riigis, mille Äriühing on eraldi heaks kiitnud.
 3. Portaalikonto

  1. Ühel isikul ei tohi olla rohkem kui üks Portaalikonto. Äriühingul on õigus kustutada oma äranägemise järgi mis tahes dubleeritud Portaalikonto. Sellisel juhul kannab Äriühing raha dubleeritud Portaalikontolt Kasutaja pangakontole.
  2. Portaali Jooksevkontole kantud raha kajastatakse laekumisena Kasutaja Portaalikontole, mille viitenumber on märgitud ülekandekorraldusel. Sellist Kasutajalepingu või muude lepingute alusel üle kantud raha võib Äriühing kasutada üksnes Kasutajalepingu, GG-lepingu, Loovutuslepingu, Edasimüügilepingu ja muude asjaomaste lepingute tingimuste kohaselt ning nendest tulenevate kohustuste täitmiseks.
  3. Raha, mille Kasutaja üle kannab, on seejuures käsundi täitmiseks üle antud vara Eesti Vabariigi võlaõigusseaduse § 626 tähenduses. Vastav rahasumma pangas on oma olemuselt nõue (panga vastu), mille Äriühing on omandanud enda nimel, kuid Kasutaja arvel ja üksnes selleks, et kasutada seda käsundi täitmiseks. See raha ei kuulu Äriühingu pankrotivara hulka ja Äriühingu suhtes läbiviidavas täitemenetluses ei saa esitada nõuet selle raha väljamaksmiseks, samuti ei kajastata seda Äriühingu bilansis. Kasutaja jaoks tähendab see eelkõige seda, et kui ta kannab raha üle Portaali Jooksevkontole ja seega Kasutaja Portaalikontole, ei kanna ta seda raha täielikult Äriühingu varade hulka, vaid talle jäävad vajalikud õigused, et ta saaks Äriühingu pankroti korral raha täies ulatuses välja nõuda. Äriühing ei maksa Kasutajale Portaali Jooksevkontol hoiustatava raha eest intressi.
  4. Portaali Jooksevkontole kantav raha on eurodes.
  5. Äriühingul on õigus ja kohustus kanda raha Kasutaja Portaalikontolt ja -kontole, et täita Kasutaja kohustusi, mis tulenevad Kasutajalepingust, GG-lepingust, Loovutuslepingust, Edasimüügilepingust ja muudest Kasutaja sõlmitud lepingutest. Kasutaja annab siinkohal Äriühingule tagasivõetamatu volituse debiteerida ja krediteerida Kasutaja Portaalikontot, nagu on ette nähtud Kasutustingimustes või mis tahes muus Portaali kaudu sõlmitud lepingus.
 4. Nõuete loovutamine

  1. Äriühingul on õigus loovutada talle kuuluvaid Nõudeid Kasutajatele või kolmandatele isikutele.
  2. Ostjal on õigus esitada Äriühingule Pakkumine kasutajaliidese, Bondora API, Portfellihalduri või Portfolio Pro kaudu või kooskõlas GG-lepinguga.
  3. Pakkumine kehtib maksimaalselt kolm (3) Pangapäeva. Ostjal on õigus tühistada Pakkumine kasutajaliidese või rakendusliidese kaudu igal ajal enne, kui Äriühing alustab Pakkumise Haldamise Protsessi. Kui Pakkumise Haldamise Protsessi lõpetamiseks (st Pakkumisele vastava Nõude leidmiseks) kulub rohkem kui kolm (3) Pangapäeva, loetakse Pakkumine tühiseks. Selguse huvides täpsustatakse, et siinne punkt 4.3 ei kohaldu GG-lepingu alusel tehtud Pakkumistele.
  4. Pärast Pakkumise Haldamise Protsessi lõppu koostatakse ja sõlmitakse Ostja ja Äriühingu vahel siduv Loovutusleping.
  5. Pärast Loovutuslepingu sõlmimist debiteerib Äriühing automaatselt Ostja Portaalikontot ja Äriühingu Portaalikontot krediteeritakse automaatselt Ostuhinna summas. Nõue loetakse Äriühingult Ostjale loovutatuks hetkel, mil Ostja Portaalikontot debiteeritakse Ostuhinna täieliku summa ulatuses.
  6. Äriühing ega Ostja ei teavita Laenuvõtjat Nõude loovutamisest ja Äriühing või Äriühingu volitatud isik jätkab Laenu teenindamist, kui Äriühing ei nõua teisiti.
  7. Punktides 5.6, 5.7 ja 5.11 kindlaksmääratud tingimused kohalduvad ka Nõude loovutamisele Loovutuslepingu alusel. Punkt 5.6 kohaldub GG-nõuete omandamisele GG-kasutaja poolt.
  8. Nõude loovutamisega seotud toimingute täpsed tingimused on esitatud Loovutuslepingus või GG-nõuete omandamise korral GG-lepingus.
  9. Kasutaja, sealhulgas GG-lepingu kohane GG-kasutaja, on teadlik, et Äriühing võib loovutada Nõudeid ka Taani kroonides. Kasutaja näeb Nõuete väärtust ainult eurodes. Selliste Nõuete ja kõigi nendega seotud valuutatehingute väärtuse hindamisel kohaldatakse fikseeritud vahetuskurssi 7,46038 EUR/DKK. Äriühing vaatab fikseeritud vahetuskursi korrapäraselt üle ja ajakohastab seda, et see vastaks Danmarks Nationalbanki järgitavatele fikseeritud vahetuskursi põhimõtetele. Kõik valuutavahetusega seotud kulud ja tasud katab ning kõiki valuuta kõikumisega seotud riske kannab Laenuandja.
 5. Nõuete edasimüümine

  1. Kasutajal on õigus talle kuuluvaid Nõudeid teistele Kasutajatele edasi müüa.
  2. Nõuete edasimüük toimub Portaali kaudu.
  3. Müüjal on õigus müüa Nõudeid edasi alla- või juurdehindlusega. Alla- ja juurdehindlust arvutatakse selle Laenu jäägi alusel, mis moodustab Nõude osa. Kui Müüja pakub Nõudeid edasimüügiks, märgib ta vajaduse korral edasimüügiks märgitud Nõude alla- või juurdehindluse määra.
  4. Ostuhind on selle Laenu jääk, mis moodustab edasimüüdava Nõude osa, koos võimaliku alla- või juurdehindlusega.
  5. Nõuete edasimüügiks pakkumist peetakse siduvaks pakkumiseks kõigile Kasutajatele. Nimetatud pakkumine loetakse tehtuks siis, kui Müüja on kinnitanud loovutatavad Nõuded ja allkirjastanud või kinnitanud asjaomase pakkumise. Pakutavad Nõuded muutuvad kõikidele tuvastatud Kasutajatele nähtavaks ja kõigil tuvastatud Kasutajatel on võimalik osta pakutavaid Nõudeid Müüja määratud hinnaga.
  6. Nõuete pakkumisel ei avalda Portaal Kasutajatele Laenuvõtja nime, isikukoodi, täpset elukohta (avaldatakse kohalik omavalitsus), tööandja andmeid ega pangaväljavõtet. Nõudeid müügiks pakkudes võib Portaal avaldada andmeid, mille Laenuvõtjad on ise kõikidele Kasutajatele avaldanud, välja arvatud siinses punktis nimetatud andmeid.
  7. Portaalis esitatakse Laenulepingu krediidihinnang, kuid Äriühing, Müüja ega muu krediidihindamisel osalev isik ei vastuta Laenulepingu krediidihinnangu kehtivuse ega õigsuse eest. Krediidihindamisega ei anta mingit tagatist Laenuvõtja krediidivõime ega Laenulepingu täitmise kohta Laenuvõtja poolt. Ostja kinnitab, et ta saab aru krediidihindamise protsessist ja meetodist ning et krediidihindamine on mõeldud üksnes Laenuandja laenu väljastamisega seotud ettevõttesiseste protsesside jaoks ega anna mingeid tagatisi Laenuvõtja krediidivõime ega Laenulepingu täitmise kohta Laenuvõtja poolt. Mis tahes isiku tehtav krediidihindamine ei asenda Ostja oma riskihindamist ega vabasta teda sellest.
  8. Kasutajal on võimalik osta pakutavaid Nõudeid üksnes Kasutaja Portaalikontol oleva broneerimata summa ulatuses.
  9. Müüja ja Ostja sõlmivad Edasimüügilepingu, et osta Nõudeid Portaali kaudu järelturul.
  10. Pärast Edasimüügilepingu sõlmimist debiteerib Äriühing automaatselt Ostja Portaalikontot ja krediteerib Müüja Portaalikontot Ostuhinna summas.
  11. Nõude loovutamisel lähevad Ostjale üle ka Müüja õigused Nõude osaks oleva tasumata Laenu tagasimaksmisele ning tasumisele kuuluva intressi ja viivise, sealhulgas intressi ja viivisega seotud võlgade tasumisele. Pärast Nõude loovutamist kantakse kõik Laenuvõtja tehtud maksed otse Ostjale üle, välja arvatud Võlateeninduse Kulud.
  12. Siinset punkti 5 ei kohaldata GG-nõuetele, kui Kasutustingimustes ei ole konkreetselt ette nähtud teisiti.
 6. Nõuete teenindamine

  1. Äriühing (ega ükski Äriühingu volitatud isik), Ostja ega Müüja ei teavita Laenuvõtjat Loovutuslepingu või Edasimüügilepingu sõlmimise korral Nõude loovutamisest. Äriühing või Äriühingu volitatud isik (sh isik, kellelt Nõue omandati) jääb Laenuvõtja suhtes Laenuandjaks, kui Äriühing ei nõua teisiti.
  2. GG-lepingu, Loovutuslepingu või Edasimüügilepingu sõlmimisega annab Ostja Äriühingule või Äriühingu volitatud isikule (sh Laenuandjale) tagasivõetamatu volituse:
   1. teenindada Nõuet ja Laenulepingut, millest Nõue tuleneb, Nõude Ostja kasuks kooskõlas siinsete Kasutustingimustega. Laenulepingut teenindatakse Äriühingu või selle isiku nimel, kellele Äriühing on delegeerinud Laenulepingu teenindamise. Teenindamine hõlmab järgmist:
    • a) kogu Laenulepinguga seotud dokumentatsiooni säilitamine;
    • b) Laenuvõtja ja ametiasutustega suhtlemine;
    • c) Laenulepingu täitmise, sealhulgas tasumata summade haldamine;
    • d) läbirääkimised ja kohtumenetlus Laenuvõtjaga;
    • e) võla sissenõudmine;
    • f) Nõude tagasinõudmine kohtus; ja
    • g) kohtuotsuste täitmisele pööramine;
   2. sõlmida lepinguid Nõude aluseks oleva Laenulepingu muutmiseks kooskõlas kehtivate kohalike eeskirjade, tarbijakrediididirektiivide, vastutustundliku laenamise suuniste ja turutavadega (sh loovutada Nõue kolmandatele isikutele ja vähendada Nõuet Võlateeninduse Kulude summa võrra) ning kasutada punktis 6.2.3 ette nähtud õigust. See hõlmab muu hulgas järgmist:
    1. Nõude loovutamine kolmandale isikule;
    2. Nõude vähendamine Võlateeninduse Kulude summas;
    3. uue maksegraafiku määramine eeldusel, et:
     • a) seni Laenulepingu alusel kehtinud maksegraafik asendatakse sellega; ja
     • b) tasumisele kuuluvate osamaksete arv ei ületa 120;
    4. maksepuhkuse andmine eeldusel, et:
     • a) sellisel juhul pikendatakse maksegraafikut maksepuhkuse aja võrra, kuid mitte rohkem kui 120 osamakse võrra; ja
     • b) maksepuhkuse ajal arvestatakse intressi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
   3. loovutada või müüa Nõue kolmandale isikule, kui Laenuvõtja ei ole võlasummat Ülesütlemise päevaks täielikult tasunud ja Laenuvõtjaga ei ole kokku lepitud uut maksegraafikut, kuid enne Nõude loovutamist või müümist peab Äriühing võtma arvesse järgmist:
    1. Laenuvõtja finantsseisund;
    2. Nõude summa ja muud asjaolud; ning
    3. Nõude sissenõudmise kulud;
   4. loovutada Ostja Nõue Äriühingu volitatud isikule (sh isikule, kellelt Nõue omandati) jätkuva võlgnevuse või Laenuvõtja suhtes algatatud kohtumenetluse korral või kui Laenuandjal oleks asjaomase Laenulepingu alusel õigus Laenuleping lõpetada. Äriühingul on õigus sõlmida Ostja nimel vastav loovutusleping.
  3. Kui Müüja on andnud Nõude enne Edasimüügilepingu sõlmimist Äriühingule üle, et see nõutaks sisse asjaomase Laenulepingu, Loovutuslepingu ja muude lepingute üldtingimuste kohaselt, antakse Edasimüügilepingu sõlmimisel esialgse Nõude asemel Ostjale üle kõik Nõuded, mille Müüja omandas Äriühingu vastu Nõude üleandmisel Äriühingule.
  4. Äriühing või Äriühingu volitatud isik (sh Laenuandja) kannab mis tahes vahendid, mis on Laenuvõtjalt Nõude täitmiseks sisse nõutud, Ostja Portaalikontole, välja arvatud GG-nõude täitmiseks sissenõutud mis tahes vahendid. Ostjale ei kanta aga üle tasusid (nt lepingutasu ja iga-aastane haldustasu), mille Laenuvõtja on tasunud Laenuandjale (ja mida ei loovutata Nõude osana Kasutajale), ega Võlateeninduse Kulusid, kui Äriühing ei otsusta oma äranägemise järgi teisiti.
  5. Kõik volitused, mille Ostja annab siinses dokumendis Äriühingule, on piiramatu edasivolitamise õigusega, st Äriühing võib anda volitused edasi (koos kõikide seotud õiguste ja kohustustega) mis tahes isikule (sh Äriühinguga sama valitseva mõju all olevatele isikutele ja sellist edasivolitamist ei peeta huvide konfliktiks). Kõik volitused, mille Ostja annab siinses dokumendis Äriühingule, jäävad kehtima, kuni on täidetud kõik kohustused, mis on seotud Ostja Nõude aluseks oleva Laenulepinguga. Kui Ostja tühistab siinsete Kasutustingimustega antud mis tahes volituse, võib Äriühing keelduda Laenuvõtjalt võlga sisse nõudmast ja Nõuet teenindamast.
  6. Ostja vastutab olenemata siinses punktis 6 ettenähtud õigustest ja kohustustest üksinda Nõude omandamisega seotud või sellest tulenevate mis tahes riskide eest, sealhulgas Laenulepingu täitmise, laenu tagasimaksmise ja Laenuvõtja pankrotiga seotud riskide eest. Ostja avaldab, et ta mõistab, et isegi parimate püüdluste korral ei saa Äriühing (ega kolmas isik, kellele Äriühing on Nõude teenindamise delegeerinud) garanteerida ega tagada Laenulepingu alusel laenatud raha tagasimaksmist ja Nõude täitmist.
 7. Kasutaja andmed ja teabevahetus

  1. Kasutaja on teadlik, et Äriühing ja vajaduse korral muud samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud töötlevad tema isikuandmeid kooskõlas siinsete Kasutustingimuste ja Privaatsuseeskirjaga.
  2. Kasutaja on kohustatud esitama Kasutajalepingu sõlmimisel ja Portaali kaudu tahteavalduste tegemisel, sealhulgas Loovutuslepingu allkirjastamisel, õigeid ja täpseid andmeid. Vale- ja puudulike andmete tahtlik esitamine on keelatud ja kujutab endast Kasutajalepingu rikkumist. Kasutajalepingu sõlmimisel kinnitab iga Kasutaja, et andmed, mille ta on Portaali kaudu esitanud, sealhulgas Loovutuslepingus esitatud andmed, on õiged.
  3. Kasutaja esitatud kontaktandmed ja mis tahes muud isikuandmed loetakse õigeks isegi juhul, kui Kasutaja ei ole Äriühingut nende muutumisest teavitanud. Kasutajat esindavad isikud loetakse õiguspärasteks esindajateks seni, kuni Kasutaja teavitab Äriühingut esindusõiguse lõppemisest.
  4. Kasutaja teated Äriühingule esitatakse kirjalikult Portaali tehnilise lahenduse kaudu. Kasutajalepingust tulenevate teadete esitamata jätmine on Kasutajalepingu oluline rikkumine. Kasutaja kannab kõiki riske, mis võivad tuleneda Äriühingu nõuetekohasest teavitamata jätmisest.
  5. Äriühingu kontaktandmed on järgmised: A. H. Tammsaare tee 56, Tallinn 11316, Eesti; e-posti aadress: investor@bondora.com. Äriühingu kontaktandmed on avaldatud ka aadressil www.bondora.com. Äriühing ei teavita Kasutajat Äriühingu kontaktandmete muutumisest, kui seda ei ole seaduses või Kasutajalepingus eraldi ette nähtud.
  6. Teisele poolele õigete kontaktandmete alusel saadetud teade loetakse kättesaaduks: 1) isikliku kohaletoimetamise korral allkirja vastu kätteandmisel; 2) Portaali kaudu, e-kirja teel või muu tehnilise vahendi abil saatmise korral kolme (3) päeva möödumisel saatmisest; 3) lähteriigis asuvasse sihtkohta posti teel saatmise korral viie (5) päeva möödumisel tähitud kirja postitamisest; ja 4) lähteriigist väljaspool asuvasse sihtkohta posti teel saatmise korral seitsme (7) päeva möödumisel tähitud kirja postitamisest.
 8. Portaali sisenemine, tuvastamine ja tehingu kinnitamine

  1. Kasutaja peab oma isiku pärast Kasutajaks registreerimist ja enne esimese Loovutuslepingu allkirjastamist või esimese Nõude ostu-müügitehingu kinnitamist tuvastama. Kui tehingu parameetritega määratakse kindlaks vastav seadusest tulenev kohustus, tuleb konkreetsete Kasutajate isikud uuesti tuvastada. Kasutaja ei saa enne isikutuvastusprotsessi lõpetamist investeerimist alustada.
  2. Juriidilisest isikust Kasutaja saab Portaali siseneda Kasutajana registreeritud füüsilisest isikust esindaja abil viimase kasutajatunnuse ja salasõna alusel. Kui juriidilisest isikust Kasutaja esindaja muutub või lisatakse uus esindaja, saab uus esindaja (kui järelepärimisel kinnitatakse tema esindusõigus) siduda juriidilisest isikust Kasutaja oma isikliku Kasutajaga. Kui juriidilisest isikust Kasutaja esindaja esindusõigus lõpeb, peab uus esindaja teavitama Äriühingut selle lõppemisest.
  3. Kasutaja kinnitab oma isiku muu hulgas seeläbi, et teeb oma Portaalikontole pangaülekande tema nimel avatud isiklikult pangakontolt pangas, mis asub Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis või mõnes muus riigis, mille Äriühing on eraldi heaks kiitnud. Seotud eraisiku konto tuleb kindlaks määrata Kasutaja Portaalikontol Kasutaja seadete lehel. Selguse huvides täpsustatakse, et kui Kasutaja kasutab makse tegemiseks alternatiivset makseviisi (nt krediitkaart, deebetkaart, kolmanda isiku pakutav makseviis), on ta kohustatud tegema oma isiku tuvastamiseks siinse punkti esimeses lauses kirjeldatud viisil makse.
  4. Lisaks oma isiku tuvastamisele pangaülekandega on Kasutaja (või juriidilisest isikust Kasutaja korral tema esindaja) kohustatud esitama mis tahes muid dokumente, mida Äriühing on põhjendatult nõudnud, sealhulgas elukohariigis välja antud kehtiva isikut tõendava dokumendi, näiteks passi või ID-kaardi koopia. Koopia peab olema värviline ja ID-kaardi puhul kahepoolne. Kõiki isikutuvastusprotsessi käigus saadud Kasutaja andmeid, nagu ees- ja perekonnanimi, ärinimi, isikukood, registrikood, pangakonto number, elukoha aadress jne, kogutakse registreerimisprotsessi lõpus ja säilitatakse.
  5. Äriühingul on õigus nõuda teavet Kasutaja, temaga seotud isikute (sh tegelike kasusaajate ja koostööpartnerite) ja tegevuse (sh majandustegevuse) ning Kasutaja vara päritolu kohta (põhimõte „tunne oma klienti“). Äriühing võib piirata Kasutaja juurdepääsu Portaalile või selle tühistada ja/või keelduda Loovutuslepingu sõlmimisest, kuni Kasutaja ei ole esitanud Äriühingule nõutud dokumente ja/või andmeid.
  6. Äriühingul on õigus tagastada raha Kasutajale, kui Kasutaja ei ole tuvastanud oma isikut punkti 8.1 kohaselt.
  7. Kui Kasutaja on tuvastanud oma isiku punkti 8.1 kohaselt, kuid ei ole investeerinud ülekantud raha ühtegi Äriühingu tootesse ja/või teenusesse, on Äriühingul õigus kanda raha automaatselt Kasutaja GG-kontole.
  8. Kui Kasutaja on tuvastanud oma isiku punkti 8.1 kohaselt, kuid ei ole investeerinud ülekantud raha ühtegi Äriühingu tootesse ja/või teenusesse, on Äriühingul õigus kanda raha automaatselt Kasutaja GG-kontole.
  9. Äriühing ei ole Kasutaja tuvastamisel piiratud punktidega 8.3, 8.4 ja 8.5 ning Äriühingul on õigus muuta igal ajal Kasutaja isiku tuvastamise protsessi ja kasutada Kasutaja isiku tuvastamiseks muid vahendeid, mida Äriühing peab sobivaks.
  10. Portaali sisselogimisel peab Kasutaja sisestama oma kasutajatunnuse ja salasõna. Iga isikut, kes logib Portaali sisse, kasutades sisselogimiseks vajalikke Kasutaja andmeid, peetakse Kasutaja õiguspäraseks esindajaks, välja arvatud juhul, kui Kasutaja on teavitanud Äriühingut nõuetekohaselt kooskõlas punktiga 2.1.4.2.
  11. Kui lisatuvastamine ei ole seaduse kohaselt nõutud, võib Kasutajalepingu, Loovutuslepingu või Edasimüügilepingu sõlmida lihtsalt selle heakskiitmisega ühel allpool nimetatud viisidest Kasutaja äranägemise järgi:
   1. heakskiitmine Portaali salasõnaga;
   2. mobiilne heakskiitmine (selleks peab Kasutaja avaldama oma mobiiltelefoninumbri, millele saadetakse iga kord uus PIN-kood, mis tuleb sisestada tahteavalduse kinnitamiseks süsteemi);
   3. heakskiitmine mis tahes muul viisil, mida Äriühing peab piisavaks ja mis on seadusega kooskõlas.
  12. Äriühing võib nõuda Kasutajalt isikutuvastusprotsessi kordamist ja/või lisadokumentide esitamist, mis on seotud isikutuvastuse või tehingus kasutatavate rahaliste vahendite ja põhimõtte „tunne oma klienti“ täitmisega, kui
   1. on põhjust kahtlustada Kasutaja isikutuvastuse kehtivust;
   2. Kasutaja esitatud dokumendid ja/või andmed ei ole piisavad;
   3. Äriühingul on seoses Kasutaja esitatud dokumentide ja/või andmetega muid kahtlusi.
  13. Kasutaja keeldumist isikutuvastusest või siinses Kasutajalepingus nimetatud dokumentide ja/või andmete esitamisest Äriühingule loetakse Kasutajalepingu oluliseks rikkumiseks.
 9. Tasud

  1. Äriühingul on õigus saada ja Kasutaja on kohustatud maksma osutatud teenuste eest tasu Hinnakirja, Kasutajalepingu või muude lepingute kohaselt, mille ta on Äriühinguga sõlminud.
 10. Äriühingu pankrot

  1. Äriühingu pankroti korral lõpetatakse viivitamata uute Loovutuslepingute ja Edasimüügilepingute sõlmimine ning GG-nõuete omandamine. Kasutaja Portaalikontol olev raha tagastatakse Kasutajale.
  2. Kasutajale antakse kogu Portaali andmebaasis olev teave talle kuuluvate Nõuete kohta. GG-lepingu sätetest olenemata antakse Äriühingu pankroti korral Kasutajale ka kogu Portaali andmebaasis olev teave Kasutajale kuuluvate GG-nõuete kohta.
  3. Äriühingu pankrot ei mõjuta Laenulepingute, Loovutuslepingute ega Edasimüügilepingute kehtivust. GG-hind kuulub aga Äriühingu pankroti korral kohe tasumisele.
  4. Pankroti korral võtab Äriühing mõistlikke meetmeid teise ettevõttega kokkuleppe sõlmimiseks, et anda üle Kasutajate vaheliste Laenulepingute haldamine. Pärast sobiva ettevõtte valimist teavitab Äriühing Ostjaid ettevõttest, kellega kokkulepe on sõlmitud, ja sellest, kuidas see ettevõte jätkab Portaali, sealhulgas Loovutuslepingute, Edasimüügilepingute ja Portaalikontode haldamist.
 11. Vastutus

  1. Valeandmeid esitanud Kasutaja vastutab Äriühingule ja teistele Kasutajatele valeandmete esitamisega tekitatud kahju eest, eelkõige juhul, kui Äriühing või teised Kasutajad on sõlminud valeandmeid esitanud Kasutajaga tehingu, eeldades esitatud valeandmete õigsust.
  2. Kasutaja vastutab kahju eest, mis tuleneb asjaolust, et kolmandad isikud on saanud oma valdusesse punktis 2.1.3 nimetatud andmed ja vahendid, ning Kasutaja on teadlik asjaolust ja nõustub sellega, et andmeid väärkasutavad kolmandad isikud võivad võtta Kasutajale õiguslikult siduvaid kohustusi ja Kasutaja on kohustatud neid täitma.
  3. Kasutaja vastutab õigete makseandmete (sh viitenumbri) kasutamise eest, kui ta teeb Portaali Jooksevkontole makseid. Äriühing ei vastuta võimaliku kahju eest, mis tuleneb asjaolust, et Kasutaja on kasutanud ebaõigeid makseandmeid. Kasutaja peab teavitama Äriühingut viivitamata, kui tehtud makse ei ole jõudnud tema Portaalikontole ja samuti juhul, kui tema Portaalikontole laekub ekslikult tehtud makse. Kasutajal ei ole õigust kasutada oma Portaalikontol olevaid summasid, mida teised isikud võivad vaidlustada või tagasi nõuda (nt ekslikult tehtud maksete korral).
  4. Äriühing ei vastuta mingil viisil selliste andmete õigsuse ees, mille Kasutaja või muu isik (sh isik, kellelt Nõue omandati) on talle esitanud.
  5. Äriühing ei vastuta alljärgneva eest:
   1. Kasutaja esitatud andmete õigsus;
   2. Kasutaja toime pandud Lepingu rikkumine või ebaseaduslik käitumine;
   3. Laenuvõtja Laenulepingust tulenevate kohustuste täitmine, muu hulgas Laenulepingust tuleneva maksega viivitamine;
   4. GG-lepingust, Loovutuslepingutest või Edasimüügilepingutest tulenevate kohustuste täitmine Kasutajate poolt või Kasutajate muu tegevus või tegevusetus;
   5. juriidilisest isikust Kasutaja esindaja esindusõiguse olemasolu.
  6. Äriühingul on õigus piirata juurdepääsu Portaalile hoolduse ja paranduste tegemise ajal. Äriühing ei vastuta võimaliku kahju eest, mis on põhjustatud Portaali teenuste katkestusest.
  7. Kasutaja vastutab Portaali kaudu tehtud tehingute seaduslikkuse eest.
  8. Kasutaja teeb tehinguid otse Portaalis ja omal vastutusel tehingu poolena. Kasutaja võib kasutada Portaalis pakutavaid lepinguvorme omal vastutusel ja riisikol. Äriühing ei vastuta Kasutaja võimalike seadusjärgsete kohustuste eest, mis võivad tekkida GG-lepingu, Loovutuslepingu või Edasimüügilepingu sõlmimisel või täitmisel või Portaali kasutamisel.
  9. Siinsetes Kasutustingimustes sätestatuga ei piirata vastutust kohustuste tahtliku rikkumise eest.
  10. Kumbki pool ei vastuta Kasutajalepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest, kui sellise kohustuse täitmine on takistatud või edasi lükkunud vääramatu jõu asjaolude tõttu.
 12. Kasutustingimuste ja Hinnakirja muutmine

  1. Äriühingul on õigus siinseid Kasutustingimusi teenuste arendamiseks ning nende paremaks ja turvalisemaks kasutamiseks ühepoolselt muuta. Kasutajaid teavitatakse Kasutustingimuste muutmisest Portaali kaudu.
  2. Kasutustingimuste muudatused jõustuvad 30 kalendripäeva jooksul alates teate avaldamisest Portaalis, kui Kasutustingimustes ei ole ette nähtud teisiti.
  3. Äriühingul on õigus Hinnakirja oma äranägemise järgi muuta. Äriühing teavitab Kasutajaid Hinnakirja muudatustest Portaali kaudu vähemalt 30 kalendripäeva ette. Äriühing ei teavita Kasutajaid eelnevalt, kui Hinnakirja muudetakse Kasutaja jaoks soodsamaks (nt hindu langetatakse).
  4. Kui Kasutaja ei nõustu Kasutustingimuste või Hinnakirja muudatustega, on tal õigus lõpetada Kasutajaleping 30 kalendripäeva jooksul alates muudatust käsitleva teabe kättesaamisest või muudatuse tegemisest, olenevalt sellest, kumb on hilisem.
  5. Äriühingul on õigus muuta Kasutustingimusi ilma punktis 12.2 nimetatud etteteatamiseta
   1. õigusaktide muudatuste või kohtumääruse tõttu ning vajaduse korral viivitamata järgida neid muudatusi või kohtumäärust;
   2. kui Kasutustingimuste muudatustega ei muudeta poolte õigusi ega kohustusi (nt grammatilised kohandused või parandused).
 13. Kasutajalepingu lõpetamine

  1. Kasutaja võib Kasutajalepingu lõpetada vaid juhul, kui Portaali kaudu sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused teiste Kasutajate ja Äriühingu ees on täidetud ning Kasutaja Portaali kaudu sõlmitud GG-leping, Loovutuslepingud ja Edasimüügilepingud on lõppenud (nõuetekohase täitmise tulemusel) ja Kasutaja kontojääk on null. Siinset punkti 13.1 kohaldatakse ka juhul, kui Kasutaja kasutab oma õigusi, mis tulenevad punktist 12.4.
  2. Kasutaja saab Kasutajalepingu lõpetada, saates Äriühingule Portaali kaudu sellekohase teate.
  3. Kasutajal on õigus taganeda Kasutajalepingust 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest eeldusel, et punktis 13.1 esitatud tingimused on täidetud.
  4. Äriühing võib lõpetada Kasutajalepingu igal ajal etteteatamiseta või etteteatamisega, kui Kasutaja rikub Kasutajalepingu tingimusi.
  5. Äriühing võib lõpetada Kasutajalepingu (sh keelata Kasutaja juurdepääsu Portaalile või seda piirata) ette teatamata, kui Kasutaja on kasutanud või kasutab Äriühingu kirjaliku loata automatiseeritud vahendeid (mida Äriühing ei paku), et saada Portaalile juurdepääs ja koguda Portaalist andmeid automatiseeritult (sh andmekogumisrobotite, robotite, ämblikrobotite, andmekaevurite ja muude automatiseeritud seadmete või programmidega), või kui Kasutaja kasutab Portaali andmete või sisu piiritlemiseks või Portaali muul viisil mõjutamiseks raamimismeetodeid.
 14. Lõppsätted

  1. Kui Äriühing registreerib Kasutaja Portaali kasutajaks, loetakse Äriühingu ja Kasutaja vaheline Kasutajaleping (mis sisaldab siinseid Kasutustingimusi) sõlmituks.
  2. Portaali kasutamisest teenitud tulu deklareerib ja maksustab Ostja talle kohaldatavate õigusaktide kohaselt (nt elukohariigi alusel). Äriühing ei vastuta maksunõustamise ega tulu deklareerimise eest.
  3. Siinsed Kasutustingimused kohalduvad kõigile Äriühinguga sõlmitud Kasutajalepingutele ning kõigile muudele õigustehingutele ja lepingutele, mis on sõlmitud Portaali kasutamise käigus Kasutajate vahel ning Kasutajate ja Äriühingu vahel.
  4. Portaal, Portaali veebisait ja nende sisu autoriõigus kuuluvad Äriühingule. Kasutajal ei ole õigust salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada ega avalikustada Portaali lehekülgi muul eesmärgil kui isiklikuks kasutamiseks.
  5. Portaali kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, arvestades kohaldatavaid kohustuslikke sätteid, mis tulenevad Euroopa Liidu õigusest ja teiste liikmesriikide õigusaktidest.
  6. Kasutajad ja Äriühing lahendavad konfliktid läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse siinset Kasutajalepingut puudutav vaidlus Kasutaja pädevas kohtus, kui Kasutaja on füüsiline isik. Kui Kasutaja on juriidiline isik või vaidlus on seotud mis tahes muu Kasutaja ja Äriühingu vahel sõlmitud lepinguga peale siinse Kasutajalepingu, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigis Harju Maakohtus.
  7. Kasutustingimused kehtivad alates sellest, kui Kasutaja on nendega nõustunud, ning neid kohaldatakse Kasutaja ja Äriühingu vaheliste Kasutajalepinguga reguleeritud õigussuhete kehtivusajal.
  8. Leping on koostatud inglise keeles.
  9. Neid Kasutustingimusi uuendati viimati 28.05.2024.

Kasutustingimused kuni 27. mai 2024

Kasutustingimused kehtivad kõikidele õigussuhetele Kasutaja ja Äriühingu ning teiste Kasutajate vahel.

 1. Mõisted

  Loovutusleping – Nõude loovutamisel Portaali vahendusel sõlmitav leping, millega Äriühing loovutab Nõude Ostjale.

  Laenuvõtja – Laenulepingu Laenuvõtjana sõlminud isik või Laenutaotluse esitanud isik.

  Pangapäev – tööpäev ehk päev, mis ei ole laupäev, pühapäev ega Eesti Vabariigi rahvus- või riigipüha.

  Ostja – Kasutaja, kes on Äriühingult või Müüjalt ostnud Nõude või teinud Nõude ostmise pakkumuse.

  Nõue – Laenulepingust tulenev rahaline nõue Laenuvõtja vastu. Nõude täpsed tingimused on nähtavad Portaalis.

  Äriühing – Bondora Capital OÜ, asutatud Eesti Vabariigis, registrikood 12831506.

  Portaali Jooksevkonto – Äriühingu jooksev- või hoiukonto pangas, kus hoiustatakse raha, mille Kasutajad on Kasutus- või muu lepingu alusel üle kandnud.

  Võlateeninduse kulu – Äriühingu poolt sätestatud fikseeritud tasumäär Laenuvõtjaga seotud võla sissenõudmise ja asjaomase kohtumenetluse kulude katteks, mille Ostja hüvitab Äriühingule. Need kulud sisaldavad kõiki võla sissenõudmise (meeldetuletused, inkassofirma tasud, sissenõudmistasud jne) ja asjaomase kohtumenetlusega (kohtukulud, advokaadi tasud jne) seotud otseseid ja kaudseid kulusid.

  Ülesütlemine – asjaomase Laenulepingu ülesütlemine, kui Laenuvõtja ei ole teinud Laenulepingust tulenevaid plaanipäraseid makseid täies ulatuses ja teise (nõuetekohaselt tegemata) tagasimakse tähtajast on möödunud üle ühe kuu ning kui Laenuvõtjale on antud kahenädalane täiendav tähtaeg maksmata laenusumma tagastamiseks (mida Laenuvõtja ei ole teinud), välja arvatud juhul, kui Laenulepingus on kokku lepitud teisiti või kui kehtivatest õigusaktidest ei tulene teisiti. Ülesütlemise korral nõutakse Laenuvõtjalt kogu võla tagasimaksmist (s.o Laen koos kogunenud intressi, viiviste ja tasudega).

  GG-konto – Portaali konto liik, mis on mõeldud kasutamiseks üksnes vastavalt GG-tingimustes kirjeldatule.

  GG-ostja – konkreetsetes GG-tingimustes nimetatud GG-kasutaja.

  GG-nõuded – Nõuded, mille mis tahes GG-kasutaja või Äriühing on omandanud GG-tingimuste alusel või mis on GG-tingimustes sellistena ette nähtud.

  GG-hind – Äriühingu poolt GG-ostjale tasumisele kuuluv täielik Ostuhind GG-ostja kõikide GG-nõuete või nende teatud osa eest.

  GG-tingimused – Äriühingu ja Kasutaja vahel sõlmitud Go & Grow' Kasutustingimused, sealhulgas Go & Grow' Kasutustingimuste üldtingimused.

  GG-kasutaja – Kasutaja, kellel on GG-tingimuste alusel Äriühinguga kehtiv leping.

  Laen – Laenuandjalt Laenuvõtjale laenatud Laenulepingujärgne põhisumma, mille Laenuvõtja on kohustatud tagasi maksma.

  Laenuleping – Laenuvõtja ja laenuandja vahel sõlmitav laenuleping.

  Portaal – internetis aadressil www.bondora.com asuv ning Äriühingu hallatav e-teeninduse keskkond, mille kaudu on Kasutajatel võimalik Nõudeid müüa ja osta.

  Portaali Postkast – Portaali rakendus, mille kaudu saab Kasutajatele Portaali saata olulisi sõnumeid ning mille kaudu saavad nad saata sõnumeid teistele Kasutajatele, Äriühingule või teistele Portaalis tegutsevatele isikutele.

  Portfellihaldur – Portaali rakendus, mis esitab automaatselt tehingukorraldusi Ostja määratud tingimustel.

  Portfolio Pro – Portaali rakendus, mis esitab automaatselt tehingukorraldusi Ostja määratud tingimustel.

  Portaali Konto – Kasutaja või Äriühingu virtuaalne konto Portaalis arvelduste ja tehingute tegemiseks Äriühingu ja teiste Kasutajatega Kasutuslepingu, Loovutuslepingu, Edasimüügilepingu ja muude lepingute alusel. Portaali konto kaudu on Kasutajal ligipääs kõikidele Äriühinguga sõlmitud lepingutele.

  Ostuhind – Ostja ja Äriühingu vahel Loovutuslepingus ning Ostja ja Müüja vahel Edasimüügilepingus kokku lepitud Nõude hind.

  Viitenumber – isikustatud number Kasutaja isiku tuvastamiseks.

  Edasimüügileping – Müüja ja Ostja vahel Nõude edasimüügil Portaali hallataval järelturul sõlmitav leping.

  Müüja – endale kuuluvat Nõuet Portaali hallataval järelturul müüv Kasutaja.

  Pakkumise Haldamise Protseduur – Äriühingu protseduur, mille alusel Äriühing a) teeb kindlaks Nõude ja Pakkumise vaste ning b) võtab kõiki vajalikke meetmeid Nõude loovutamise ettevalmistamiseks kooskõlas Loovutuslepinguga.

  Pakkumine – Ostja mittesiduv pakkumine, millega määratakse kindlaks kriteeriumid, millele Nõue peab vastama, et Ostja oleks nõus Nõuet Äriühingult või Müüjalt ostma.

  Kasutustingimused – käesolevad Kasutustingimused, mis on Kasutuslepingu osa.

  Proovipakkumine – Äriühing võib aeg-ajalt pakkuda Kasutajale tasuta raha Nõuete ostmiseks Portaali vahendusel. Äriühing jätab endale õiguse nõuda Proovipakkumine täies ulatuses tagasi, kui asjaomane Kasutaja on saanud sellise Proovipakkumise, kuid ei ole ostnud Nõudeid vähemalt 10 euro eest 30 päeva jooksul alates sellise Proovipakkumise saamisest. Kui Kasutaja kasutab Proovipakkumist Nõude ostmiseks, on Äriühingul õigus müüa Nõue ja kanda sellest müügist saadav raha Äriühingu kontole või anda asjaomase Nõude omandiõigus asjaomase Kasutaja nimel üle Äriühingule. Äriühing ei ole kohustatud Kasutajat Proovipakkumise tagasinõudmisest ega Nõude müümisest teavitama.

  Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Äriühinguga Kasutuslepingu ja kes on registreeritud Portaali kasutajaks.

  Kasutusleping – Kasutustingimustel Kasutaja ja Äriühingu vahel sõlmitav leping, mille alusel osutab Äriühing Kasutajale Portaali vahendusel teenuseid. Kasutusleping loetakse sõlmituks hetkel, mil Kasutaja nõustub Kasutustingimustega.

 2. Kasutaja üldised kohustused

  1. Kasutaja kohustub:
   1. mitte kasutama Portaali ebaseaduslike tehingute või toimingute (sh pettuste) tegemiseks;
   2. registreerumisel, Nõude ostmisel ja teiste Kasutajatega suhtlemisel esitama üksnes tõeseid andmeid;
   3. hoidma Portaali sisselogimiseks tarvilikke vahendeid, sealhulgas ID-kaarti, salasõnu ja kasutajatunnuseid või muid vahendeid nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse;
   4. teavitama Äriühingut viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) päeva jooksul
    1. esitatud andmete muutumisest;
    2. asjaolust, et kolmas isik on saanud enda valdusse punktis 2.1.3 nimetatud andmed ja vahendid;
    3. asjaolust, et juriidilisest isikust Kasutaja esindaja esindusõigus on muutunud või lõppenud. Uus esindaja peab Äriühingut teavitama esindusõiguse lõppemisest või muutusest ning esitama kõik vajalikud dokumendid;
   5. esitama Äriühingule lisadokumente ja/või -teavet, kui see on vajalik Kasutuslepingu või mõne muu Kasutaja ja Äriühingu vahel sõlmitud lepingu täitmiseks;
   6. käituma Portaali kasutades heaperemehelikult. Olema teiste Kasutajate ja Äriühinguga suheldes viisakas ja lugupidav.
  2. Äriühingul on õigus piirata Kasutaja õigust Portaali kasutada või see tühistada ja keelduda Kasutuslepingust, GG-tingimustest, Loovutuslepingust või muust lepingust tulenevate kohustuste täitmisest ja/või jätta Portaali teenuseid kasutades teenitud tulu välja maksmata, kui selgub, et:
   1. Kasutaja on rikkunud Kasutuslepingut või Kasutaja kohustusi, mis tulenevad Portaali vahendusel sõlmitud mis tahes lepingust;
   2. Kasutaja on esitanud Äriühingule või teisele Kasutajale vale-, eksitavaid ja/või ebaõigeid andmeid;
   3. Kasutaja käitub Portaali kasutades või teiste Kasutajatega või Äriühinguga suheldes ebasündsalt või eirab ühiskonnas üldiselt kehtivaid moraalseid norme;
   4. Kasutaja ei tuvasta end kooskõlas Äriühingu tegevuskordadega;
   5. Kasutaja keeldub esitamast Äriühingule nõutud andmeid ja/või dokumente, mis on nimetatud käesolevas Kasutuslepingus.
  3. Kasutaja kinnitab, et omab pangakontot Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis või mõnes teises Äriühingu poolt eraldi tunnustatud riigis asuvas pangas, mis on avatud tema nimel, ning on:
   1. vähemalt 18-aastane Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi alaline elanik; või
   2. Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi asjaomasesse registrisse kantud juriidiline isik; või
   3. füüsiline või juriidiline isik, kellele on Äriühing andnud Portaali kasutamiseks eraldi loa; või
   4. akrediteeritud investor, kes on registreeritud riigis, mis on Äriühingu poolt eraldi heaks kiidetud.
 3. Portaali Konto

  1. Portaali Jooksevkontole kantud raha käsitatakse laekumisena Kasutaja Portaali Kontole, mille viitenumber on kirjas ülekandekorraldusel. Sellist Kasutuslepingu või muude lepingute alusel üle kantud raha võib Äriühing kasutada üksnes Kasutuslepingu, GG-tingimuste, Loovutuslepingu, Edasimüügilepingu ja muude asjaomaste lepingute tingimuste kohaselt ja nendest tulenevate kohustuste täitmiseks.
  2. Kasutaja poolt üle kantud raha on seega Eesti Vabariigi võlaõigusseaduse §-i 626 tähenduses käsundi täitmiseks üle antud vara. Vastav rahasumma pangas on oma olemuselt nõue (panga vastu), mille Äriühing on omandanud enda nimel, kuid Kasutaja arvel üksnes selle kasutamiseks käsundi täitmise eesmärgil. See raha ei kuulu Äriühingu pankrotivara hulka ja Äriühingu suhtes toimetatavas täitemenetluses ei saa esitada nõuet selle raha väljamaksmiseks, samuti ei kajastata seda Äriühingu bilansis. Kasutajale tähendab see eelkõige seda, et raha ülekandmisega Portaali jooksevkontole ja seega Kasutaja Portaali kontole ei kanna Kasutaja seda raha täielikult Äriühingu varade hulka, vaid säilitab õigused, mis on vajalikud raha täies ulatuses väljanõudmiseks Äriühingu pankroti korral. Äriühing ei maksa Kasutajale Portaali Jooksevkontol hoiustatava raha eest intressi.
  3. Äriühingul on õigus ja kohustus kanda raha Kasutaja Portaali kontolt ja kontole, et täita Kasutaja kohustusi, mis tulenevad Kasutuslepingust, GG-tingimustest, Loovutuslepingust, Edasimüügilepingust ja muudest Kasutaja sõlmitud lepingutest. Kasutaja annab käesolevaga Äriühingule tagasivõetamatu volituse debiteerida ja krediteerida Kasutaja Portaali kontot, nagu on ette nähtud Kasutustingimustes või mõnes teises Portaali vahendusel sõlmitud lepingus.
  4. Kasutajal on õigus nõuda, et Äriühing teeks Portaali jooksevkontolt makse Kasutaja jooksevkontole Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis või mis tahes muus Äriühingu heaks kiidetud riigis tingimusel, et enne on tehtud makse vastavalt jooksevkontolt Portaali jooksevkontole viitega Kasutaja Viitenumbrile ja makse tegemisel krediidiasutusele esitatud andmed vastavad Kasutaja salvestatud andmetele. Makseid saab Kasutajale kuuluvale jooksevkontole teha Kasutaja Portaali konto positiivse saldo ulatuses Portaali asjaomast tehnilist lahendust kasutades. Positiivne saldo tähendab Portaali kontol kajastatud summat, mis ei sisalda Äriühingu või teiste Kasutajate kasuks sissenõutavat võlga. Äriühing teeb vastava ülekandekorralduse ühe Pangapäeva jooksul. Äriühingul on õigus Kasutajale teha Kasutaja poolt nõutud maksesummast osalisi väljamakseid.
 4. Nõude Loovutamine

  1. Äriühingul on õigus loovutada endale kuuluvaid Nõudeid Kasutajatele või kolmandatele isikutele.
  2. Ostjal on õigus esitada Äriühingule Pakkumine kasutajaliidese, rakendusprogrammiliidese, Portfellihalduri või Portfolio Pro vahendusel või kooskõlas GG-tingimustega.
  3. Pakkumine kehtib maksimaalselt 3 Pangapäeva. Ostjal on õigus Pakkumine Kasutajaliidese või rakendusprogrammiliidese vahendusel tühistada igal ajal enne, kui Äriühing alustab Pakkumise Haldamise Protseduuri. Kui Pakkumise Haldamise Protseduuri lõpetamiseks (st Pakkumisele vastava Nõude leidmiseks) kulub üle 3 Pangapäeva, loetakse Pakkumine tühiseks. Selguse huvides olgu öeldud, et käesolev punkt 4.3 ei kehti GG-tingimuste alusel tehtud Pakkumistele.
  4. Pärast Pakkumise Haldamise Protseduuri lõppu koostatakse ja sõlmitakse Ostja ja Äriühingu vahel siduv Loovutusleping.
  5. Pärast Loovutuslepingu sõlmimist debiteerib Äriühing Ostja Portaali Kontot automaatselt ja Äriühingu Portaali Kontot krediteeritakse automaatselt Ostuhinnaga samaväärses summas. Nõue loetakse Äriühingult Ostjale loovutatuks hetkel, mil Ostja Portaali Kontot debiteeritakse täieliku Ostuhinna summas.
  6. Äriühing ega Ostja ei teavita Laenuvõtjat Nõude loovutamisest ja Äriühing või Äriühingu volitatud isik jätkab Laenu teenindamist, kui Äriühing ei nõua teisiti.
  7. Punktides 5.6, 5.7 ja 5.11 ette nähtud tingimused kehtivad ka Nõude loovutamisele Loovutuslepingu alusel. Punkt 5.6 kehtib GG-nõuete omandamisele GG-kasutaja poolt.
  8. Nõude loovutamisega seotud täpsed tingimused on sätestatud Loovutuslepingus või GG-nõuete omandamise puhul GG-tingimustes.
 5. Nõuete edasimüük

  1. Kasutajal on õigus endale kuuluvaid Nõudeid teistele Kasutajatele edasi müüa.
  2. Nõuete edasimüük toimub Portaali vahendusel.
  3. Müüjal on õigus Nõudeid edasi müüa alla- või juurdehindlusega. Alla- ja juurdehindlus arvutatakse Nõude osaks oleva Laenujäägi pealt. Nõuete edasimüügiks pakkumisel märgib Müüja vajaduse korral edasimüügiks märgitud Nõude alla- või juurdehindluse määra.
  4. Ostuhind on edasimüüdava Nõude osaks olev Laenujääk koos võimaliku alla- või juurdehindlusega.
  5. Nõuete edasimüügiks pakkumist käsitatakse siduva pakkumisena kõikidele Kasutajatele. Nimetatud pakkumine loetakse tehtuks siis, kui Müüja kinnitas loovutatavad Nõuded ja allkirjastas või kinnitas asjaomase pakkumise. Pakutavad Nõuded muutuvad kõikidele tuvastatud Kasutajatele nähtavaks ja kõikidel tuvastatud Kasutajatel on võimalik osta pakutavaid Nõudeid Müüja määratud hinnaga.
  6. Nõuete pakkumisel ei avalda Portaal Kasutajatele Laenuvõtja nime, isikukoodi, täpset elukohta (avaldatakse kohalik omavalitsus), tööandja andmeid ega pangaväljavõtet. Nõuete müügiks pakkumisel võib Portaal kõikidele Kasutajatele avaldada Laenuvõtjate endi avaldatud andmeid, välja arvatud käesolevas punktis nimetatud andmeid.
  7. Portaal toob välja Laenulepingu krediidihinde, kuid Äriühing, Müüja ega muu krediidihindamises osalev isik ei vastuta Laenulepingu krediidihinnangu kehtivuse ega õigsuse eest. Krediidihinnang ei anna kindlust Laenuvõtja krediidivõime ega Laenulepingu Laenuvõtja poolt täitmise suhtes. Ostja kinnitab käesolevaga, et ta mõistab krediidihindamise protsessi ja meetodit ning et krediidihinnang on mõeldud üksnes laenuandja poolt laenu andmiseks ette nähtud ettevõttesiseste protseduuride jaoks ja see ei anna kindlust Laenuvõtja krediidivõime ega Laenulepingu Laenuvõtja poolt täitmise suhtes. Mis tahes isiku tehtav krediidihindamine ei asenda ega vabasta Ostjat oma riskihindamise tegemisest.
  8. Kasutajal on võimalik osta pakutavaid Nõudeid Kasutaja Portaali kontol oleva broneerimata summa ulatuses.
  9. Müüja ja Ostja sõlmivad Edasimüügilepingu Nõuete ostmiseks järelturul Portaali vahendusel.
  10. Pärast Edasimüügilepingu sõlmimist Äriühing automaatselt debiteerib Ostja Portaali Kontot ja krediteerib Müüja Portaali Kontot Ostuhinnaga samaväärses summas.
  11. Nõude loovutamisel lähevad Ostjale üle ka Müüja õigused Nõude osaks oleva tasumata Laenu tagasimaksmisele ning tasumisele kuuluva intressi ja viivise, sealhulgas intressi ja viivisega seotud võla tasumisele. Pärast Nõude loovutamist kantakse kõik Laenuvõtja tehtud maksed üle otse Ostjale, välja arvatud Võlateeninduse Kulud.
  12. Käesolev punkt 5 ei kehti GG-nõuetele, kui Kasutustingimustes ei ole konkreetselt ette nähtud teisiti.
 6. Nõude teenindamine

  1. Äriühing (ega ükski Äriühingu volitatud isik), Ostja ega Müüja ei teavita Laenuvõtjat Nõude loovutamisest Loovutuslepingu või Edasimüügilepingu sõlmimise korral. Äriühing või Äriühingu volitatud isik (sealhulgas, kuid mitte ainult isik, kellelt Nõue omandati) jääb Laenuvõtja suhtes Laenuandjaks, kui Äriühing ei nõua teisiti.
  2. GG-tingimuste, Loovutuslepingu või Edasimüügilepingu sõlmimisega annab Ostja Äriühingule tagasivõetamatu volituse:
   1. Teenindada Nõuet ja Laenulepingut, millest Nõue tuleneb, Nõude Ostja kasuks kooskõlas käesolevate Kasutustingimustega. Laenulepingut teenindatakse Äriühingu nimel või selle isiku nimel, kellele Äriühing on Laenulepingu teenindamise delegeerinud. Teenindamine hõlmab järgmist:
    • (a) Laenulepinguga seotud dokumentatsiooni säilitamine;
    • (b) suhtlemine Laenuvõtja ja ametiasutustega;
    • (c) Laenulepingu täitmise haldamine, sealhulgas tasumata summad;
    • (d) läbirääkimised ja kohtumenetlus Laenuvõtjaga;
    • (e) võla sissenõudmine;
    • (f) Nõude tagasinõudmine kohtus; ja
    • (g) kohtuotsuste täitmisele pööramine.
   2. Sõlmida lepinguid Nõude aluseks oleva Laenulepingu muutmiseks kooskõlas kehtivate kohalike eeskirjade, tarbijakrediididirektiivide, vastutustundliku laenamise suuniste ja turupraktikaga (sealhulgas loovutada Nõue kolmandatele isikutele, vähendada Nõude summat Võlateeninduse Kulude summa võrra), samuti teostada punktis 6.2.3 ette nähtud õigust. See hõlmab järgmist:
    1. nõude loovutamine kolmandale isikule;
    2. nõude vähendamine Võlateeninduse Kulude summas;
    3. uue maksegraafiku määramine eeldusel, et:
     • (a) senini Laenulepingu alusel kehtinud maksegraafik asendatakse sellega; ja
     • (b) tasumisele kuuluvaid osamakseid on 120 või vähem.
    4. anda maksepuhkust eeldusel, et:
     • (a) sellisel juhul pikeneb maksegraafik maksepuhkuse aja võrra, kuid mitte rohkem kui 120 osamakse võrra; ja
     • (b) maksepuhkusel oldud aja eest arvutatakse jätkuvalt intressi, kui seadus ei sätesta teisiti.
   3. Loovutada või müüa Nõue kolmandale isikule, kui Laenuvõtja ei ole võlasummat Ülesütlemise päevaks täielikult tasunud ja uues maksegraafikus ei ole Laenuvõtjaga kokku lepitud, kuid enne Nõude loovutamist või müümist peab Äriühing võtma arvesse järgmist:
    1. Laenuvõtja finantsseisund;
    2. Nõude summa ja muud asjaolud; ning
    3. Nõude sissenõudmise kulud.
   4. Loovutada Ostja Nõue Äriühingu mis tahes volitatud isikule (sealhulgas isikule, kellelt Nõue omandati) jätkuva võlgnevuse või Laenuvõtja suhtes algava kohtumenetluse korral või kui laenuandjal oleks asjaomase Laenulepingu alusel õigus Laenuleping lõpetada. Äriühingul on õigus sõlmida asjaomane loovutusleping Ostja nimel.
  3. Kui Müüja on enne Edasimüügilepingu sõlmimist andnud Nõude Äriühingule üle selle sissenõudmiseks asjaomase Laenulepingu, Loovutuslepingu ja muude lepingute üldtingimuste kohaselt, antakse Edasimüügilepingu sõlmimisel esialgse Nõude asemel Ostjale üle kõik Nõuded, mille Müüja Nõude Äriühingule üleandmisel omandas Äriühingu vastu.
  4. Äriühing kannab Laenuvõtjalt Nõude täitmisena sissenõutud mis tahes vahendid Ostja Portaali Kontole, välja arvatud GG-nõude täitmisena sissenõutud mis tahes vahendid. Kuid Ostjale ei kanta üle tasusid (nt lepingutasu ja iga-aastane haldustasu), mille Laenuvõtja on tasunud esialgsele laenuandjale (ja mida ei loovutata Kasutajale Nõude osana), ega Võlateeninduse Kulusid.
  5. Kõik volitused, mille Ostja käesolevas dokumendis Äriühingule annab, on piiramatu edasivolitamise õigusega ehk Äriühing võib volituse edasi anda (koos kõikide nendega seotud õiguste ja kohustustega) mis tahes isikule (sealhulgas Äriühinguga sama valitseva mõju all olevatele isikutele ja sellist edasivolitamist ei käsitata huvide konfliktina). Kõik volitused, mille Ostja käesolevas dokumendis Äriühingule annab, jäävad kehtima, kuni on täidetud kõik kohustused, mis on seotud Ostja Nõude aluseks oleva Laenulepinguga. Kui Ostja tühistab käesolevate Kasutustingimustega antud mis tahes volituse, võib Äriühing keelduda Laenuvõtjalt võla sissenõudmisest ja Nõude teenindamisest.
  6. Käesolevas punktis 6 ette nähtud õigustest ja kohustustest olenemata vastutab Ostja üksinda Nõude omandamisega seotud või sellest tulenevate mis tahes riskide eest, sealhulgas Laenulepingu täitmise, laenu tagasimaksmise ja Laenuvõtja pankrotiga seotud riskide eest. Ostja avaldab käesolevaga, et ta mõistab, et isegi parimate püüdluste korral ei saa Äriühing (ega kolmas isik, kellele Äriühing on Nõude teenindamise delegeerinud) garanteerida ega tagada Laenulepingu alusel laenatud raha tagasimaksmist ja Nõude täitmist.
 7. Kasutaja andmed ja teabevahetus

  1. Kasutaja on teadlik, et Äriühing ja vajaduse korral teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud töötlevad tema isikuandmeid kooskõlas käesolevate Kasutustingimuste ja Privaatsuseeskirjaga.
  2. Kasutuslepingu sõlmimisel ja Portaali vahendusel tahteavalduste tegemisel, sealhulgas Loovutuslepingu allkirjastamisel, on Kasutaja kohustatud esitama õigeid ja täpseid andmeid. Vale- ja puudulike andmete tahtlik esitamine on keelatud ja see on Kasutuslepingu rikkumine. Kasutuslepingu sõlmimisel kinnitab iga Kasutaja, et Portaalis esitatud andmed, sealhulgas Loovutuslepingus esitatud andmed, on õiged.
  3. Kasutaja esitatud kontaktandmeid ja mis tahes muid isikuandmeid loetakse õigeks, isegi kui Kasutaja ei ole Äriühingut nende muutumisest teavitanud. Kasutajat esindavaid isikuid loetakse õiguspärasteks esindajateks seni, kuni Kasutaja teavitab Äriühingut esindusõiguse lõppemisest.
  4. Kasutaja teavitused Äriühingule esitatakse kirjalikult Portaali tehnilise lahenduse kaudu. Kasutuslepingus sätestatud teavituste esitamata jätmine on oluline Kasutuslepingu rikkumine. Kasutaja vastutab kõikide riskide eest, mis võivad tuleneda Äriühingu õigeaegsest teavitamata jätmisest.
  5. Äriühingu kontaktandmed on järgmised: A. H. Tammsaare tee 56, Tallinn 11316, Eesti; e-posti aadress: investor@bondora.com. Äriühingu kontaktandmed on avaldatud ka aadressil www.bondora.com. Äriühing ei teavita Kasutajat Äriühingu kontaktandmete muutumisest, kui seda pole seaduses või Kasutuslepingus eraldi sätestatud.
  6. Teise poole korrektsetele kontaktandmetele saadetud teade loetakse kättesaaduks: 1) isikliku kohaletoimetamise korral allkirja vastu kätteandmisel; 2) Portaali vahendusel, e-kirjaga või muul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis saatmise korral kolme (3) päeva möödumisel saatmisest; 3) lähteriigis asuvasse sihtkohta posti teel saatmise korral viie (5) päeva möödumisel tähitud kirja postitamisest; ja 4) lähteriigist väljaspool asuvasse sihtkohta posti teel saatmise korral seitsme (7) päeva möödumisel tähitud kirja postitamisest.
 8. Portaali sisenemine, tuvastamine ja tehingu kinnitamine

  1. Kasutaja peab oma isiku pärast Kasutajaks registreerimist ja enne esimese Loovutuslepingu allkirjastamist või esimese Nõude ostu-müügitehingu kinnitamist tuvastama. Kui tehingu näitajad määravad kindlaks vastava seadusest tuleneva kohustuse, tuleb Kasutajate isikud uuesti tuvastada. Kasutaja ei saa investeerimist alustada, kuni isikutuvastus pole lõpule viidud.
  2. Juriidilisest isikust Kasutaja saab Portaali siseneda Kasutajana registreeritud füüsilisest isikust esindaja kaudu viimase kasutajatunnuse ja salasõna alusel. Kui juriidilisest isikust Kasutaja esindaja muutub või lisatakse uus esindaja, saab uus esindaja (kui järelepärimine kinnitab tema esindusõigust) siduda juriidilisest isikust Kasutaja oma isikliku Kasutajaga. Kui juriidilisest isikust Kasutaja esindaja esindusõigus lõpeb, peab uus esindaja Äriühingut selle lõppemisest teavitama.
  3. Kasutaja kinnitab oma isiku muu hulgas tehes Portaali kontole pangaülekande enda nimel avatud isiklikult pangakontolt Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis või mõnes teises Äriühingu poolt eraldi tunnustatud riigis asuvas pangas. Seotud isikukonto tuleb määrata Kasutaja seadete lehel Kasutaja Portaali Kontol. Kahtluse välistamiseks olgu öeldud, et kui Kasutaja kasutab makse tegemiseks alternatiivset makseviisi (näiteks krediitkaart, deebetkaart, kolmanda osapoole makseviis), on ta kohustatud tegema käesoleva punkti esimeses lauses kirjeldatud makse oma isiku kinnitamiseks.
  4. Lisaks isiku tuvastamisele pangaülekandega on Kasutaja või juriidilisest isikust Kasutaja korral Kasutaja esindaja kohustatud esitama mis tahes muid dokumente, mida Äriühing on põhjendatult nõudnud, muu hulgas elukohariigis välja antud kehtiva isikut tõendava dokumendi, näiteks passi või ID-kaardi koopia. Koopia peab olema värviline ja ID-kaardi puhul kahepoolne. Kõiki tuvastusprotseduuri käigus saadud Kasutaja andmeid, nagu ees- ja perekonnanimi, ärinimi, isikukood, registrikood, arvelduskonto number, elukoha aadress jne, kogutakse registreerimisprotseduuri lõpus ja neid säilitatakse.
  5. Äriühingul on õigus nõuda teavet Kasutaja, temaga seotud isikute (sealhulgas tegelik kasusaajate, koostööpartnerite) ja tegevuste (sealhulgas majandustegevuse) ning Kasutaja vara päritolu kohta ("Tunne-oma-klienti" põhimõte). Äriühing võib piirata Kasutaja juurdepääsu Portaalile või selle tühistada ja/või keelduda Loovutuslepingu sõlmimisest, kuni Kasutaja pole esitanud Äriühingule nõutud dokumente ja/või andmeid.
  6. Äriühingul on õigus raha Kasutajale tagastada, kui Kasutaja pole oma isikut tuvastanud vastavalt punktile 8.1.
  7. Kui Kasutaja on oma isiku tuvastanud vastavalt artiklile 8.1, kuid ei ole üle kantud raha investeerinud ühessegi Äriühingu tootesse ja/või teenusesse, on Äriühingul õigus kanda raha automaatselt Kasutaja GG-kontole.
  8. 1. Kui Kasutaja või Ostja pole enda isikut tuvastanud vastavalt punktile 8.1, tuleb seda teha hiljemalt enne raha väljamaksmist Kasutaja Portaali kontolt.
  9. Äriühing ei ole Kasutaja tuvastamisel piiratud punktidega 8.3, 8.4 ja 8.5 ning Äriühingul on õigus igal ajal Kasutaja isiku tuvastamise protseduuri muuta ja kasutada Kasutaja isiku tuvastamiseks muid vahendeid, mida Äriühing sobivaks peab.
  10. Portaali sisselogimisel peab Kasutaja sisestama oma kasutajatunnuse ja salasõna. Iga isikut, kes logib Portaali sisse sisselogimiseks vajalike Kasutaja andmetega, käsitatakse Kasutaja õiguspärase esindajana, välja arvatud juhul, kui Kasutaja on Äriühingut õigeaegselt vastavalt punktile 2.1.4.2. teavitanud.
  11. Kui seadusest ei tulene lisatuvastamise nõuet, võib Kasutuslepingu, Loovutuslepingu või Edasimüügilepingu sõlmida lihtsalt selle heakskiitmisega ühel allpool nimetatud viisidest Kasutaja äranägemise järgi:
   1. heakskiitmine Portaali salasõnaga;
   2. mobiilne heakskiitmine (selleks peab Kasutaja avaldama oma mobiiltelefoninumbri, millele saadetakse iga kord uus PIN, mis tuleb tahteavalduse kinnitamiseks süsteemi sisestada);
   3. heakskiitmine mis tahes muul viisil, mida Äriühing peab piisavaks ja mis on seadusega kooskõlas.
  12. Äriühing võib nõuda Kasutajalt isikutuvastuse kordamist ja/või lisadokumentide esitamist, mis on seotud isikutuvastuse või tehingus kasutatavate rahaliste vahendite ja „Tunne-oma-klienti" põhimõtete täitmisega, kui
   1. on põhjust kahtlustada Kasutaja isikutuvastuse kehtivust;
   2. Kasutaja esitatud dokumendid ja/või andmed pole piisavad;
   3. Äriühingul on muid kahtlusi seoses Kasutaja esitatud dokumentide ja/või andmetega.
  13. Kasutaja keeldumist isikutuvastusest või käesolevas Kasutuslepingus nimetatud dokumentide ja/või andmete esitamisest Äriühingule loetakse oluliseks Kasutuslepingu rikkumiseks.
 9. Tasud

  1. Äriühingul on õigus saada ja Kasutaja on kohustatud maksma osutatud teenuste eest tasu vastavalt Hinnakirjale, Kasutuslepingule või muudele lepingutele, mis ta on Äriühinguga sõlminud.
 10. Äriühingu pankrot

  1. Äriühingu pankroti korral lõpetatakse viivitamatult uute Loovutuslepingute ja Edasimüügilepingute sõlmimine ning GG-nõuete omandamine. Kasutaja Portaali kontol olev raha tagastatakse Kasutajale.
  2. Kasutajale antakse Portaali andmebaasis olevat igakülgset teavet talle kuuluvate Nõuete kohta. GG-tingimustest olenemata antakse Äriühingu pankroti korral Kasutajale Portaali andmebaasis olevat igakülgset teavet ka Kasutajale kuuluvate GG-nõuete kohta.
  3. Äriühingu pankrot ei mõjuta Laenulepingute, Loovutuslepingute ega Edasimüügilepingute kehtivust. Kuid GG-hind kuulub Äriühingu pankroti korral kohe tasumisele.
  4. Pankroti korral võtab Äriühing mõistlikke meetmeid teise ettevõttega kokkuleppe sõlmimiseks, et anda Kasutajatevaheliste Laenulepingute haldamine üle. Pärast sobiva ettevõtte valimist teavitab Äriühing Ostjaid ettevõttest, kellega kokkulepe on sõlmitud, ja sellest, kuidas ettevõte jätkab Portaali, sealhulgas Loovutuslepingute, Edasimüügilepingute ja Portaali Kontode haldamist.
 11. Vastutus

  1. Valeandmeid esitanud Kasutaja vastutab Äriühingule ja teistele Kasutajatele valeandmete esitamisega tekitatud kahju eest ning seda eelkõige juhul, kui Äriühing või teised Kasutajad on sõlminud valeandmeid esitanud Kasutajaga tehingu, eeldades esitatud valeandmete õigsust.
  2. Kasutaja vastutab kahju eest, mis tuleneb asjaolust, et kolmandad isikud on saanud oma valdusesse punktis 2.1.3 nimetatud andmed ja vahendid, ning Kasutaja on teadlik asjaolust ja aktsepteerib, et andmeid väärkasutavad kolmandad isikud võivad võtta Kasutajale õiguslikult siduvaid kohustusi ja Kasutaja on kohustatud neid täitma.
  3. Kasutaja vastutab Portaali Jooksevkontole makseid tehes õigete makserekvisiitide (sh viitenumbri) kasutamise eest. Äriühing ei vastuta võimalike kahjude ega kaotuste eest, mis tulenevad asjaolust, et Kasutaja on kasutanud ebaõigeid makserekvisiite. Kasutaja peab Äriühingut viivitamatult teavitama, kui tehtud makse pole jõudnud tema Portaali Kontole ning samuti juhul, kui tema Portaali Kontole laekub ekslik makse. Kasutajal ei ole õigust kasutada oma Portaali Kontol olevaid summasid, mida teised isikud võivad vaidlustada või tagasi nõuda (nt eksliku makse korral).
  4. Äriühing ei vastuta mingil viisil temale Kasutaja või muu isiku (sealhulgas isiku, kellelt Nõue omandati) poolt esitatud andmete õigsuse eest.
  5. Äriühing ei vastuta järgneva eest:
   1. Kasutaja esitatud andmete tõelevastavus.
   2. Kasutaja toime pandud Lepingurikkumine või ebaseaduslik käitumine.
   3. Laenulepingust tulenevate Laenuvõtja kohustuste täitmine, sealhulgas Laenulepingujärgse maksega viivitamine.
   4. GG-tingimustest, Loovutuslepingutest või Edasimüügilepingutest tulenevate kohustuste täitmine Kasutajate poolt või Kasutajate muu tegevus või tegevusetus.
   5. Juriidilisest isikust Kasutaja esindaja esindusõiguse olemasolu.
  6. Äriühingul on õigus piirata juurdepääsu Portaalile hoolduse ja paranduste tegemise ajaks. Äriühing ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on põhjustatud Portaali teenusekatkestusest.
  7. Kasutaja vastutab Portaali kaudu tehtud tehingute seaduslikkuse eest.
  8. Kasutaja teeb tehinguid otse Portaalis ja omal vastutusel tehingu osapoolena; Portaalis pakutavaid lepinguvorme võivad Kasutajad kasutada omal vastutusel ja riisikol. Äriühing ei vastuta Kasutaja võimalike seadusest tulenevate kohustuste eest, mis võivad tekkida GG-tingimuste, Loovutuslepingu või Edasimüügilepingu sõlmimisest või täitmisest või Portaali kasutamisest.
  9. Kasutustingimuste ükski punkt ei piira vastutust kohustuste tahtliku rikkumise eest.
  10. Kumbki osapool ei vastuta Kasutuslepingu kohustuste täitmata jätmise eest, kui sellise kohustuse täitmist on takistanud või edasi lükanud vääramatu jõud.
 12. Tingimuste ja hinnakirja muutmine

  1. Teenuste arendamise ning nende parema ja turvalisema kasutamise eesmärgil on Äriühingul õigus käesolevaid Kasutustingimusi ühepoolselt muuta.
  2. Kasutajaid teavitatakse Kasutustingimuste muutmisest Portaali vahendusel. Muudatused jõustuvad nelja nädala jooksul teate avaldamisest Portaalis või siis, kui Kasutaja nõustub Kasutustingimustega, klõpsates Portaali sisselogimisel asjaomasel kastil, kumb tahes juhtub varem.
  3. Äriühingul on õigus hinnakirja oma äranägemise järgi muuta. Äriühing teavitab Kasutajaid Hinnakirja muutusest Portaali kaudu vähemalt neli nädalat ette. Äriühing ei pea Kasutajatele ette teatama, kui hinnakiri muutub Kasutajale soodsamaks (nt hindu langetatakse).
  4. Kasutustingimuste ja hinnakirja muudatuste ja parandustega mittenõustumisel on Kasutajal õigus Kasutusleping lõpetada nelja nädala jooksul pärast muudatuste kohta teavituse avaldamist Portaalis.
  5. Punktis 12.2 toodud etteteatamise tähtaega ei kohaldata ja Kasutajat teavitatakse muudatustest Portaali vahendusel, kui
   1. asjaomased seadused või normid, mis reguleerivad Kasutustingimustest tulenevat õigussuhet, muutuvad ning Kasutustingimuste muudatus on vajalik uute seaduste ja/või normide järgimiseks;
   2. Kasutustingimuste muudatused ei muuda kummagi osapoole õigusi ja kohustusi (nt grammatilised parandused või täiendused).
 13. Kasutuslepingu lõpetamine

  1. Kasutaja võib Kasutuslepingu lõpetada vaid juhul, kui Portaali vahendusel sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused teiste Kasutajate ja Äriühingu vastu on täidetud, Portaali vahendusel Kasutaja allkirjastatud GG-tingimused, Loovutuslepingud ja Edasimüügilepingud on lõppenud (kohase täitmise tulemusel) ja Kasutaja kontojääk on null. Käesolev punkt 13.1 kohaldub ka juhul, kui Kasutaja kasutab oma õigusi, mida on kirjeldatud punktis 12.4.
  2. Kasutaja saab Kasutuslepingu lõpetada Äriühingule Portaali kaudu vastava teate saatmisega.
  3. Kasutajal on õigus taganeda Kasutuslepingust 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest eeldusel, et punktis 13.1 toodud tingimused on täidetud.
  4. Äriühing võib Kasutuslepingu igal ajal etteteatamiseta või etteteatamisega lõpetada, kui Kasutaja rikub Kasutuslepingu tingimusi.
  5. Äriühing võib Kasutuslepingu lõpetada (sealhulgas blokeerida või piirata Kasutaja juurdepääsu Portaalile) ette teatamata, kui Kasutaja on rakendanud või rakendab Äriühingu kirjaliku loata automaatseid vahendeid (mida Äriühing ei ole heaks kiitnud) Portaali kasutamiseks ja andmete automaatseks kogumiseks Portaalist (muuhulgas võivad sellisteks vahenditeks olla andmekogumisrobotid, robotid, ämblikrobotid, skreeperid ja muud automaatsed vahendid või programmid) või kui Kasutaja rakendab Portaali andmete või sisu piiritlemiseks või Portaali muul viisil mõjutamiseks raamimismeetodeid.
 14. Lõppsätted

  1. Kasutusleping (mis sisaldab käesolevaid Kasutustingimusi) Äriühingu ja Kasutaja vahel loetakse sõlmituks, kui Äriühing on registreerinud Kasutaja Portaali kasutajaks.
  2. Portaali kasutamisest teenitud tulu peab Ostja deklareerima ja tasuma sellelt maksud talle kohalduvate õigusaktide kohaselt (asukohariigi alusel). Äriühing ei vastuta maksualase nõu andmise ega Kasutaja tulude deklareerimise eest.
  3. Käesolevad Kasutustingimused kehtivad kõikidele Äriühinguga sõlmitud Kasutuslepingutele ja kõikidele muudele Kasutajate vahel ning Kasutajate ja Äriühingu vahel Portaali kasutamisel sõlmitud õiguslikele tehingutele ja lepingutele.
  4. Portaal, Portaali veebilehtja nende sisu autoriõigused kuuluvad Äriühingule. Kasutajal ei ole õigust Portaali lehti salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada ega avaldada muuks kui eraviisiliseks kasutamiseks.
  5. Portaali kasutamisest tulenevaid õigussuhteid reguleerivad Eesti Vabariigi õigusaktid, võttes arvesse Euroopa Liidu õigusest ja teiste liikmesriikide õigusaktidest tulenevaid kohustuslikke sätteid.
  6. Kasutajad ja Äriühing lahendavad omavahelised konfliktid läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata ja Kasutaja on füüsiline isik, lahendatakse vaidlus Kasutaja elukohajärgses kohtus. Kui Kasutaja on juriidiline isik või vaidlus on seotud mõne teise lepinguga, mille Kasutaja ja Äriühing on lisaks käesolevale Kasutuslepingule sõlminud, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi Harju Maakohtus.
  7. Kasutustingimused hakkavad kehtima siis, kui Kasutaja nendega nõustub ja need kehtivad Kasutuslepingus reguleeritud Kasutaja ja Äriühingu vahelise õigussuhte vältel.
  8. Käesolev leping on koostatud inglise keeles.
  9. Käesolevaid Kasutustingimusi uuendati viimati 20. oktoobril 2023. aastal.
 • Kasutustingimused kuni 20. oktoober 2023

  Kasutustingimused kehtivad kõikidele õigussuhetele Kasutaja ja Äriühingu ning teiste Kasutajate vahel.

  Juhime tähelepanu sellele, et kasutustingimuste versioon, mis kehtis 20. oktoobrini 2023, kehtib edasi kasutajate suhtes, kelle Portaali Kontol ei ole tehtud uue GG toote uuendust. Kasutustingimuste 20. oktoobri 2023. aasta versiooni kohaldatakse kasutajatele, kes on teinud uue GG toote uuenduse, sealhulgas uutele kasutajatele, kes on end registreerinud alates 10. oktoobrist 2023.
  Vabandame ebamugavuste pärast. Kui Teil on küsimus, millist kasutustingimuste versiooni Teile kohaldatakse, võtke palun meiega ühendust siin.

  1. Mõisted

   Loovutusleping – Nõude loovutamisel Portaali vahendusel sõlmitav leping, millega Äriühing loovutab Nõude Ostjale.

   Laenuvõtja – Laenulepingu Laenuvõtjana sõlminud isik või Laenutaotluse esitanud isik.

   Pangapäev – tööpäev ehk päev, mis ei ole laupäev, pühapäev ega Eesti Vabariigi rahvus- või riigipüha.

   Ostja – Kasutaja, kes on Äriühingult või Müüjalt ostnud Nõude või teinud Nõude ostmise pakkumuse.

   Nõue – Laenulepingust tulenev rahaline nõue Laenuvõtja vastu. Nõude täpsed tingimused on nähtavad Portaalis.

   Äriühing – Bondora Capital OÜ, asutatud Eesti Vabariigis, registrikood 12831506.

   Äriühingu Postiaadress – A.H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti Vabariik.

   Portaali Jooksevkonto – Äriühingu jooksev- või hoiukonto pangas, kus hoiustatakse raha, mille Kasutajad on Kasutus- või muu lepingu alusel üle kandnud.

   Võlateeninduse kulu – Äriühingu poolt sätestatud fikseeritud tasumäär Laenuvõtjaga seotud võla sissenõudmise ja asjaomase kohtumenetluse kulude katteks, mille Ostja hüvitab Äriühingule. Need kulud sisaldavad kõiki võla sissenõudmise (meeldetuletused, inkassofirma tasud, sissenõudmistasud jne) ja asjaomase kohtumenetlusega (kohtukulud, advokaadi tasud jne) seotud otseseid ja kaudseid kulusid.

   Ülesütlemine – asjaomase Laenulepingu ülesütlemine, kui Laenuvõtja ei ole teinud Laenulepingust tulenevaid plaanipäraseid makseid täies ulatuses ja teise (nõuetekohaselt tegemata) tagasimakse tähtajast on möödunud üle ühe kuu ning kui Laenuvõtjale on antud kahenädalane täiendav tähtaeg maksmata laenusumma tagastamiseks (mida Laenuvõtja ei ole teinud), välja arvatud juhul, kui Laenulepingus on kokku lepitud teisiti või kui kehtivatest õigusaktidest ei tulene teisiti. Ülesütlemise korral nõutakse Laenuvõtjalt kogu võla tagasimaksmist (s.o Laen koos kogunenud intressi, viiviste ja tasudega).

   GG-konto – Portaali konto liik, mis on mõeldud kasutamiseks üksnes vastavalt GG-tingimustes kirjeldatule.

   GG-ostja – konkreetsetes GG-tingimustes nimetatud GG-kasutaja.

   GG-nõuded – Nõuded, mille mis tahes GG-kasutaja või Äriühing on omandanud GG-tingimuste alusel või mis on GG-tingimustes sellistena ette nähtud.

   GG-hind – Äriühingu poolt GG-ostjale tasumisele kuuluv täielik Ostuhind GG-ostja kõikide GG-nõuete või nende teatud osa eest.

   GG-tingimused – Äriühingu ja Kasutaja vahel sõlmitud Go & Grow’ Kasutustingimused, sealhulgas Go & Grow’ Kasutustingimuste üldtingimused.

   GG-kasutaja – Kasutaja, kellel on GG-tingimuste alusel Äriühinguga kehtiv leping.

   Laen – Laenuandjalt Laenuvõtjale laenatud Laenulepingujärgne põhisumma, mille Laenuvõtja on kohustatud tagasi maksma.

   Laenuleping – Laenuvõtja ja Laenuandja vahel Portaali kaudu sõlmitav laenuleping.

   Portaal – internetis aadressil www.bondora.com asuv ning Äriühingu hallatav e-teeninduse keskkond, mille kaudu on Kasutajatel võimalik Nõudeid müüa ja osta.

   Portaali Postkast – Portaali rakendus, mille kaudu saab Kasutajatele Portaali saata olulisi sõnumeid ning mille kaudu saavad nad saata sõnumeid teistele Kasutajatele, Äriühingule või teistele Portaalis tegutsevatele isikutele.

   Portfellihaldur – Portaali rakendus, mis esitab automaatselt tehingukorraldusi Ostja määratud tingimustel.

   Portfolio Pro – Portaali rakendus, mis esitab automaatselt tehingukorraldusi Ostja määratud tingimustel.

   Portaali Konto – Kasutaja või Äriühingu virtuaalne konto Portaalis arvelduste ja tehingute tegemiseks Äriühingu ja teiste Kasutajatega Kasutuslepingu, Loovutuslepingu, Edasimüügilepingu ja muude lepingute alusel. Portaali konto kaudu on Kasutajal ligipääs kõikidele Äriühinguga sõlmitud lepingutele.

   Ostuhind – Ostja ja Äriühingu vahel Loovutuslepingus ning Ostja ja Müüja vahel Edasimüügilepingus kokku lepitud Nõude hind.

   Viitenumber – isikustatud number Kasutaja isiku tuvastamiseks.

   Edasimüügileping – Müüja ja Ostja vahel Nõude edasimüügil Portaali hallataval järelturul sõlmitav leping.

   Müüja – endale kuuluvat Nõuet Portaali hallataval järelturul müüv Kasutaja.

   Pakkumise Haldamise Protseduur – Äriühingu protseduur, mille alusel Äriühing a) teeb kindlaks Nõude ja Pakkumise vaste ning b) võtab kõiki vajalikke meetmeid Nõude loovutamise ettevalmistamiseks kooskõlas Loovutuslepinguga.

   Pakkumine – Ostja mittesiduv pakkumine, millega määratakse kindlaks kriteeriumid, millele Nõue peab vastama, et Ostja oleks nõus Nõuet Äriühingult või Müüjalt ostma.

   Kasutustingimused – käesolevad Kasutustingimused, mis on Kasutuslepingu osa.

   Proovipakkumine – Äriühing võib aeg-ajalt pakkuda Kasutajale tasuta raha Nõuete ostmiseks Portaali vahendusel. Äriühing jätab endale õiguse nõuda Proovipakkumine täies ulatuses tagasi, kui asjaomane Kasutaja on saanud sellise Proovipakkumise, kuid ei ole ostnud Nõudeid vähemalt 10 euro eest 30 päeva jooksul alates sellise Proovipakkumise saamisest. Kui Kasutaja kasutab Proovipakkumist Nõude ostmiseks, on Äriühingul õigus müüa Nõue ja kanda sellest müügist saadav raha Äriühingu kontole või anda asjaomase Nõude omandiõigus asjaomase Kasutaja nimel üle Äriühingule. Äriühing ei ole kohustatud Kasutajat Proovipakkumise tagasinõudmisest ega Nõude müümisest teavitama.

   Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Äriühinguga Kasutuslepingu ja kes on registreeritud Portaali kasutajaks.

   Kasutusleping – Kasutustingimustel Kasutaja ja Äriühingu vahel sõlmitav leping, mille alusel osutab Äriühing Kasutajale Portaali vahendusel teenuseid. Kasutusleping loetakse sõlmituks hetkel, mil Kasutaja nõustub Kasutustingimustega.

  2. Kasutaja üldised kohustused

   1. Kasutaja kohustub:
    1. mitte kasutama Portaali ebaseaduslike tehingute või toimingute (sh pettuste) tegemiseks;
    2. registreerumisel, Nõude ostmisel ja teiste Kasutajatega suhtlemisel esitama üksnes tõeseid andmeid;
    3. hoidma Portaali sisselogimiseks tarvilikke vahendeid, sealhulgas ID-kaarti, salasõnu ja kasutajatunnuseid või muid vahendeid nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse;
    4. teavitama Äriühingut viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) päeva jooksul
     1. esitatud andmete muutumisest;
     2. asjaolust, et kolmas isik on saanud enda valdusse punktis 2.1.3 nimetatud andmed ja vahendid;
     3. asjaolust, et juriidilisest isikust Kasutaja esindaja esindusõigus on muutunud või lõppenud. Uus esindaja peab Äriühingut teavitama esindusõiguse lõppemisest või muutusest ning esitama kõik vajalikud dokumendid;
    5. esitama Äriühingule lisadokumente ja/või -teavet, kui see on vajalik Kasutuslepingu või mõne muu Kasutaja ja Äriühingu vahel sõlmitud lepingu täitmiseks;
    6. käituma Portaali kasutades heaperemehelikult. Olema teiste Kasutajate ja Äriühinguga suheldes viisakas ja lugupidav.
   2. Äriühingul on õigus piirata Kasutaja õigust Portaali kasutada või see tühistada ja keelduda Kasutuslepingust, GG-tingimustest, Loovutuslepingust või muust lepingust tulenevate kohustuste täitmisest ja/või jätta Portaali teenuseid kasutades teenitud tulu välja maksmata, kui selgub, et:
    1. Kasutaja on rikkunud Kasutuslepingut või Kasutaja kohustusi, mis tulenevad Portaali vahendusel sõlmitud mis tahes lepingust;
    2. Kasutaja on esitanud Äriühingule või teisele Kasutajale vale-, eksitavaid ja/või ebaõigeid andmeid;
    3. Kasutaja käitub Portaali kasutades või teiste Kasutajatega või Äriühinguga suheldes ebasündsalt või eirab ühiskonnas üldiselt kehtivaid moraalseid norme;
    4. Kasutaja ei tuvasta end kooskõlas Äriühingu tegevuskordadega;
    5. Kasutaja keeldub esitamast Äriühingule nõutud andmeid ja/või dokumente, mis on nimetatud käesolevas Kasutuslepingus.
   3. Kasutaja kinnitab, et omab pangakontot Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis või mõnes teises Äriühingu poolt eraldi tunnustatud riigis asuvas pangas, mis on avatud tema nimel, ning on:
    1. vähemalt 18-aastane Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi alaline elanik; või
    2. Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi asjaomasesse registrisse kantud juriidiline isik; või
    3. füüsiline või juriidiline isik, kellele on Äriühing andnud Portaali kasutamiseks eraldi loa; või
    4. akrediteeritud investor, kes on registreeritud riigis, mis on Äriühingu poolt eraldi heaks kiidetud.
  3. Portaali Konto

   1. Portaali Jooksevkontole kantud raha käsitatakse laekumisena Kasutaja Portaali Kontole, mille viitenumber on kirjas ülekandekorraldusel. Sellist Kasutuslepingu või muude lepingute alusel üle kantud raha võib Äriühing kasutada üksnes Kasutuslepingu, GG-tingimuste, Loovutuslepingu, Edasimüügilepingu ja muude asjaomaste lepingute tingimuste kohaselt ja nendest tulenevate kohustuste täitmiseks.
   2. Kasutaja poolt üle kantud raha on seega Eesti Vabariigi võlaõigusseaduse §-i 626 tähenduses käsundi täitmiseks üle antud vara. Vastav rahasumma pangas on oma olemuselt nõue (panga vastu), mille Äriühing on omandanud enda nimel, kuid Kasutaja arvel üksnes selle kasutamiseks käsundi täitmise eesmärgil. See raha ei kuulu Äriühingu pankrotivara hulka ja Äriühingu suhtes toimetatavas täitemenetluses ei saa esitada nõuet selle raha väljamaksmiseks, samuti ei kajastata seda Äriühingu bilansis. Kasutajale tähendab see eelkõige seda, et raha ülekandmisega Portaali jooksevkontole ja seega Kasutaja Portaali kontole ei kanna Kasutaja seda raha täielikult Äriühingu varade hulka, vaid säilitab õigused, mis on vajalikud raha täies ulatuses väljanõudmiseks Äriühingu pankroti korral. Äriühing ei maksa Kasutajale Portaali Jooksevkontol hoiustatava raha eest intressi.
   3. Äriühingul on õigus ja kohustus kanda raha Kasutaja Portaali kontolt ja kontole, et täita Kasutaja kohustusi, mis tulenevad Kasutuslepingust, GG-tingimustest, Loovutuslepingust, Edasimüügilepingust ja muudest Kasutaja sõlmitud lepingutest. Kasutaja annab käesolevaga Äriühingule tagasivõetamatu volituse debiteerida ja krediteerida Kasutaja Portaali kontot, nagu on ette nähtud Kasutustingimustes või mõnes teises Portaali vahendusel sõlmitud lepingus.
   4. Kasutajal on õigus nõuda, et Äriühing teeks Portaali jooksevkontolt makse Kasutaja jooksevkontole Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis või mis tahes muus Äriühingu heaks kiidetud riigis tingimusel, et enne on tehtud makse vastavalt jooksevkontolt Portaali jooksevkontole viitega Kasutaja Viitenumbrile ja makse tegemisel krediidiasutusele esitatud andmed vastavad Kasutaja salvestatud andmetele. Makseid saab Kasutajale kuuluvale jooksevkontole teha Kasutaja Portaali konto positiivse saldo ulatuses Portaali asjaomast tehnilist lahendust kasutades. Positiivne saldo tähendab Portaali kontol kajastatud summat, mis ei sisalda Äriühingu või teiste Kasutajate kasuks sissenõutavat võlga. Äriühing teeb vastava ülekandekorralduse ühe Pangapäeva jooksul. Äriühingul on õigus Kasutajale teha Kasutaja poolt nõutud maksesummast osalisi väljamakseid.
  4. Nõude Loovutamine

   1. Äriühingul on õigus loovutada endale kuuluvaid Nõudeid Kasutajatele või kolmandatele isikutele.
   2. Ostjal on õigus esitada Äriühingule Pakkumine kasutajaliidese, rakendusprogrammiliidese, Portfellihalduri või Portfolio Pro vahendusel või kooskõlas GG-tingimustega.
   3. Pakkumine kehtib maksimaalselt 3 Pangapäeva. Ostjal on õigus Pakkumine Kasutajaliidese või rakendusprogrammiliidese vahendusel tühistada igal ajal enne, kui Äriühing alustab Pakkumise Haldamise Protseduuri. Kui Pakkumise Haldamise Protseduuri lõpetamiseks (st Pakkumisele vastava Nõude leidmiseks) kulub üle 3 Pangapäeva, loetakse Pakkumine tühiseks. Selguse huvides olgu öeldud, et käesolev punkt 4.3 ei kehti GG-tingimuste alusel tehtud Pakkumistele.
   4. Pärast Pakkumise Haldamise Protseduuri lõppu koostatakse ja sõlmitakse Ostja ja Äriühingu vahel siduv Loovutusleping.
   5. Pärast Loovutuslepingu sõlmimist debiteerib Äriühing Ostja Portaali Kontot automaatselt ja Äriühingu Portaali Kontot krediteeritakse automaatselt Ostuhinnaga samaväärses summas. Nõue loetakse Äriühingult Ostjale loovutatuks hetkel, mil Ostja Portaali Kontot debiteeritakse täieliku Ostuhinna summas.
   6. Äriühing ega Ostja ei teavita Laenuvõtjat Nõude loovutamisest ja Äriühing või Äriühingu volitatud isik jätkab Laenu teenindamist, kui Äriühing ei nõua teisiti.
   7. Punktides 5.6, 5.7 ja 5.11 ette nähtud tingimused kehtivad ka Nõude loovutamisele Loovutuslepingu alusel. Punkt 5.6 kehtib GG-nõuete omandamisele GG-kasutaja poolt.
   8. Nõude loovutamisega seotud täpsed tingimused on sätestatud Loovutuslepingus või GG-nõuete omandamise puhul GG-tingimustes.
  5. Nõuete edasimüük

   1. Kasutajal on õigus endale kuuluvaid Nõudeid teistele Kasutajatele edasi müüa.
   2. Nõuete edasimüük toimub Portaali vahendusel.
   3. Müüjal on õigus Nõudeid edasi müüa alla- või juurdehindlusega. Alla- ja juurdehindlus arvutatakse Nõude osaks oleva Laenujäägi pealt. Nõuete edasimüügiks pakkumisel märgib Müüja vajaduse korral edasimüügiks märgitud Nõude alla- või juurdehindluse määra.
   4. Ostuhind on edasimüüdava Nõude osaks olev Laenujääk koos võimaliku alla- või juurdehindlusega.
   5. Nõuete edasimüügiks pakkumist käsitatakse siduva pakkumisena kõikidele Kasutajatele. Nimetatud pakkumine loetakse tehtuks siis, kui Müüja kinnitas loovutatavad Nõuded ja allkirjastas või kinnitas asjaomase pakkumise. Pakutavad Nõuded muutuvad kõikidele tuvastatud Kasutajatele nähtavaks ja kõikidel tuvastatud Kasutajatel on võimalik osta pakutavaid Nõudeid Müüja määratud hinnaga.
   6. Nõuete pakkumisel ei avalda Portaal Kasutajatele Laenuvõtja nime, isikukoodi, täpset elukohta (avaldatakse kohalik omavalitsus), tööandja andmeid ega pangaväljavõtet. Nõuete müügiks pakkumisel võib Portaal kõikidele Kasutajatele avaldada Laenuvõtjate endi avaldatud andmeid, välja arvatud käesolevas punktis nimetatud andmeid.
   7. Portaal toob välja Laenulepingu krediidihinde, kuid Äriühing, Müüja ega muu krediidihindamises osalev isik ei vastuta Laenulepingu krediidihinnangu kehtivuse ega õigsuse eest. Krediidihinnang ei anna kindlust Laenuvõtja krediidivõime ega Laenulepingu Laenuvõtja poolt täitmise suhtes. Ostja kinnitab käesolevaga, et ta mõistab krediidihindamise protsessi ja meetodit ning et krediidihinnang on mõeldud üksnes Laenuandja poolt laenu andmiseks ette nähtud ettevõttesiseste protseduuride jaoks ja see ei anna kindlust Laenuvõtja krediidivõime ega Laenulepingu Laenuvõtja poolt täitmise suhtes. Mis tahes isiku tehtav krediidihindamine ei asenda ega vabasta Ostjat oma riskihindamise tegemisest.
   8. Kasutajal on võimalik osta pakutavaid Nõudeid Kasutaja Portaali kontol oleva broneerimata summa ulatuses.
   9. Müüja ja Ostja sõlmivad Edasimüügilepingu Nõuete ostmiseks järelturul Portaali vahendusel.
   10. Pärast Edasimüügilepingu sõlmimist Äriühing automaatselt debiteerib Ostja Portaali Kontot ja krediteerib Müüja Portaali Kontot Ostuhinnaga samaväärses summas.
   11. Nõude loovutamisel lähevad Ostjale üle ka Müüja õigused Nõude osaks oleva tasumata Laenu tagasimaksmisele ning tasumisele kuuluva intressi ja viivise, sealhulgas intressi ja viivisega seotud võla tasumisele. Pärast Nõude loovutamist kantakse kõik Laenuvõtja tehtud maksed üle otse Ostjale, välja arvatud Võlateeninduse Kulud.
   12. Käesolev punkt 5 ei kehti GG-nõuetele, kui Kasutustingimustes ei ole konkreetselt ette nähtud teisiti.
  6. Nõude teenindamine

   1. Äriühing (ega ükski Äriühingu volitatud isik), Ostja ega Müüja ei teavita Laenuvõtjat Nõude loovutamisest Loovutuslepingu või Edasimüügilepingu sõlmimise korral. Äriühing või Äriühingu volitatud isik (sealhulgas, kuid mitte ainult isik, kellelt Nõue omandati) jääb Laenuvõtja suhtes Laenuandjaks, kui Äriühing ei nõua teisiti.
   2. GG-tingimuste, Loovutuslepingu või Edasimüügilepingu sõlmimisega annab Ostja Äriühingule tagasivõetamatu volituse:
    1. Teenindada Nõuet ja Laenulepingut, millest Nõue tuleneb, Nõude Ostja kasuks kooskõlas käesolevate Kasutustingimustega. Laenulepingut teenindatakse Äriühingu nimel või selle isiku nimel, kellele Äriühing on Laenulepingu teenindamise delegeerinud. Teenindamine hõlmab järgmist:

     • (a) Laenulepinguga seotud dokumentatsiooni säilitamine;
     • (b) suhtlemine Laenuvõtja ja ametiasutustega;
     • (c) Laenulepingu täitmise haldamine, sealhulgas tasumata summad;
     • (d) läbirääkimised ja kohtumenetlus Laenuvõtjaga;
     • (e) võla sissenõudmine;
     • (f) Nõude tagasinõudmine kohtus; ja
     • (g) kohtuotsuste täitmisele pööramine.
    2. Sõlmida lepinguid Nõude aluseks oleva Laenulepingu muutmiseks kooskõlas kehtivate kohalike eeskirjade, tarbijakrediididirektiivide, vastutustundliku laenamise suuniste ja turupraktikaga (sealhulgas loovutada Nõue kolmandatele isikutele, vähendada Nõude summat Võlateeninduse Kulude summa võrra), samuti teostada punktis 6.2.3 ette nähtud õigust.
     See hõlmab järgmist:

     1. nõude loovutamine kolmandale isikule;
     2. nõude vähendamine Võlateeninduse Kulude summas;
     3. uue maksegraafiku määramine eeldusel, et:
      • (a) senini Laenulepingu alusel kehtinud maksegraafik asendatakse sellega; ja
      • (b) tasumisele kuuluvaid osamakseid on 120 või vähem.
     4. anda maksepuhkust eeldusel, et:
      • (a) sellisel juhul pikeneb maksegraafik maksepuhkuse aja võrra, kuid mitte rohkem kui 120 osamakse võrra; ja
      • (b) maksepuhkusel oldud aja eest arvutatakse jätkuvalt intressi, kui seadus ei sätesta teisiti.
    3. Loovutada või müüa Nõue kolmandale isikule, kui Laenuvõtja ei ole võlasummat Ülesütlemise päevaks täielikult tasunud ja uues maksegraafikus ei ole Laenuvõtjaga kokku lepitud, kuid enne Nõude loovutamist või müümist peab Äriühing võtma arvesse järgmist:
     1. Laenuvõtja finantsseisund;
     2. Nõude summa ja muud asjaolud; ning
     3. Nõude sissenõudmise kulud.
    4. Loovutada Ostja Nõue Äriühingu mis tahes volitatud isikule (sealhulgas isikule, kellelt Nõue omandati) jätkuva võlgnevuse või Laenuvõtja suhtes algava kohtumenetluse korral või kui laenuandjal oleks asjaomase Laenulepingu alusel õigus Laenuleping lõpetada. Äriühingul on õigus sõlmida asjaomane loovutusleping Ostja nimel.
   3. Kui Müüja on enne Edasimüügilepingu sõlmimist andnud Nõude Äriühingule üle selle sissenõudmiseks asjaomase Laenulepingu, Loovutuslepingu ja muude lepingute üldtingimuste kohaselt, antakse Edasimüügilepingu sõlmimisel esialgse Nõude asemel Ostjale üle kõik Nõuded, mille Müüja Nõude Äriühingule üleandmisel omandas Äriühingu vastu.
   4. Äriühing kannab Laenuvõtjalt Nõude täitmisena sissenõutud mis tahes vahendid Ostja Portaali Kontole, välja arvatud GG-nõude täitmisena sissenõutud mis tahes vahendid. Kuid Ostjale ei kanta üle tasusid (nt lepingutasu ja iga-aastane haldustasu), mille Laenuvõtja on tasunud esialgsele laenuandjale (ja mida ei loovutata Kasutajale Nõude osana), ega Võlateeninduse Kulusid.
   5. Kõik volitused, mille Ostja käesolevas dokumendis Äriühingule annab, on piiramatu edasivolitamise õigusega ehk Äriühing võib volituse edasi anda (koos kõikide nendega seotud õiguste ja kohustustega) mis tahes isikule (sealhulgas Äriühinguga sama valitseva mõju all olevatele isikutele ja sellist edasivolitamist ei käsitata huvide konfliktina). Kõik volitused, mille Ostja käesolevas dokumendis Äriühingule annab, jäävad kehtima, kuni on täidetud kõik kohustused, mis on seotud Ostja Nõude aluseks oleva Laenulepinguga. Kui Ostja tühistab käesolevate Kasutustingimustega antud mis tahes volituse, võib Äriühing keelduda Laenuvõtjalt võla sissenõudmisest ja Nõude teenindamisest.
   6. Käesolevas punktis 6 ette nähtud õigustest ja kohustustest olenemata vastutab Ostja üksinda Nõude omandamisega seotud või sellest tulenevate mis tahes riskide eest, sealhulgas Laenulepingu täitmise, laenu tagasimaksmise ja Laenuvõtja pankrotiga seotud riskide eest. Ostja avaldab käesolevaga, et ta mõistab, et isegi parimate püüdluste korral ei saa Äriühing (ega kolmas isik, kellele Äriühing on Nõude teenindamise delegeerinud) garanteerida ega tagada Laenulepingu alusel laenatud raha tagasimaksmist ja Nõude täitmist.
  7. Kasutaja andmed ja teabevahetus

   1. Kasutuslepingu sõlmimisel või Portaali vahendusel õigusliku tehingu sõlmimise kavatsuse väljendamisel annab Kasutaja Äriühingule nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kooskõlas käesolevate Kasutustingimuste ja Privaatsuseeskirjaga.
   2. Äriühingul on õigus salvestada kõiki Kasutaja andmeid, mis on saadud sidevahendite kaudu (nt post, telefon, e-post, Portaal jne).
   3. Kasutuslepingu sõlmimisel ja Portaali vahendusel tahteavalduste tegemisel, sealhulgas Loovutuslepingu allkirjastamisel, on Kasutaja kohustatud esitama õigeid ja täpseid andmeid. Vale- ja puudulike andmete tahtlik esitamine on keelatud ja see on Kasutuslepingu rikkumine. Kasutuslepingu sõlmimisel kinnitab iga Kasutaja, et Portaalis esitatud andmed, sealhulgas Loovutuslepingus esitatud andmed, on õiged.
   4. Kasutaja esitatud kontaktandmeid loetakse õigeks, kui Kasutaja ei ole Äriühingut nende muutumisest teavitanud. Kasutajat esindavaid isikuid loetakse õiguspärasteks esindajateks seni, kuni Kasutaja teavitab Äriühingut esindusõiguse lõppemisest.
   5. Kasutaja teavitused Äriühingule esitatakse kirjalikult Portaali tehnilise lahenduse kaudu. Kasutuslepingus sätestatud teavituste esitamata jätmine on oluline Kasutuslepingu rikkumine. Kasutaja vastutab kõikide riskide eest, mis võivad tuleneda Äriühingu õigeaegsest teavitamata jätmisest.
   6. Äriühingu kontaktandmed on avaldatud aadressil www.bondora.com. Äriühing ei teavita Kasutajat Äriühingu kontaktandmete muutumisest, kui seda pole seaduses või Kasutuslepingus eraldi sätestatud.
   7. Teise poole korrektsetele kontaktandmetele saadetud teade loetakse kättesaaduks: 1) isikliku kohaletoimetamise korral allkirja vastu kätteandmisel; 2) Portaali vahendusel, e-kirjaga või muul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis saatmise korral kolme (3) päeva möödumisel saatmisest; 3) lähteriigis asuvasse sihtkohta posti teel saatmise korral viie (5) päeva möödumisel tähitud kirja postitamisest; ja 4) lähteriigist väljaspool asuvasse sihtkohta posti teel saatmise korral seitsme (7) päeva möödumisel tähitud kirja postitamisest.
  8. Portaali sisenemine, tuvastamine ja tehingu kinnitamine

   1. Kasutaja peab oma isiku pärast Kasutajaks registreerimist ja enne esimese Loovutuslepingu allkirjastamist või esimese Nõude ostu-müügitehingu kinnitamist tuvastama. Kui tehingu näitajad määravad kindlaks vastava seadusest tuleneva kohustuse, tuleb Kasutajate isikud uuesti tuvastada. Kasutaja ei saa investeerimist alustada, kuni isikutuvastus pole lõpule viidud.
   2. Juriidilisest isikust Kasutaja saab Portaali siseneda Kasutajana registreeritud füüsilisest isikust esindaja kaudu viimase kasutajatunnuse ja salasõna alusel. Kui juriidilisest isikust Kasutaja esindaja muutub või lisatakse uus esindaja, saab uus esindaja (kui järelepärimine kinnitab tema esindusõigust) siduda juriidilisest isikust Kasutaja oma isikliku Kasutajaga. Kui juriidilisest isikust Kasutaja esindaja esindusõigus lõpeb, peab uus esindaja Äriühingut selle lõppemisest teavitama.
   3. Kasutaja kinnitab oma isiku muu hulgas tehes Portaali kontole pangaülekande enda nimel avatud isiklikult pangakontolt Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis või mõnes teises Äriühingu poolt eraldi tunnustatud riigis asuvas pangas. Seotud isikukonto tuleb määrata Kasutaja seadete lehel Kasutaja Portaali Kontol. Kahtluse välistamiseks olgu öeldud, et kui Kasutaja kasutab makse tegemiseks alternatiivset makseviisi (näiteks krediitkaart, deebetkaart, kolmanda osapoole makseviis), on ta kohustatud tegema käesoleva punkti esimeses lauses kirjeldatud makse oma isiku kinnitamiseks.
   4. Lisaks isiku tuvastamisele pangaülekandega on Kasutaja või juriidilisest isikust Kasutaja korral Kasutaja esindaja kohustatud esitama Äriühingule elukohariigis välja antud kehtiva isikut tõendava dokumendi, näiteks passi või ID-kaardi koopia. Koopia peab olema värviline ja ID-kaardi puhul kahepoolne. Kõiki tuvastusprotseduuri käigus saadud Kasutaja andmeid, nagu ees- ja perekonnanimi, ärinimi, isikukood, registrikood, arvelduskonto number, elukoha aadress jne, kogutakse registreerimisprotseduuri lõpus ja neid säilitatakse.
   5. Äriühingul on õigus nõuda andmeid Kasutaja, temaga seotud isikute (sealhulgas tegelik kasusaajate, koostööpartnerite) ja tegevuste (sealhulgas majandustegevuse) ning Kasutaja vara päritolu kohta (“Tunne-oma-klienti” põhimõte). Äriühing võib piirata Kasutaja juurdepääsu Portaalile või selle tühistada ja/või keelduda Loovutuslepingu sõlmimisest, kuni Kasutaja pole esitanud Äriühingule nõutud dokumente ja/või andmeid.
   6. Äriühingul on õigus raha Kasutajale tagastada, kui Kasutaja pole oma isikut tuvastanud vastavalt punktile 8.1.
   7. Kui Kasutaja on oma isiku tuvastanud vastavalt artiklile 8.1, kuid ei ole üle kantud raha investeerinud ühessegi Äriühingu tootesse ja/või teenusesse, on Äriühingul õigus 30 päeva pärast ülekande laekumist raha automaatselt Kasutaja GG-kontole lisada.
   8. Kui Kasutaja või Ostja pole enda isikut tuvastanud vastavalt punktile 8.1, tuleb seda teha hiljemalt enne raha väljamaksmist Kasutaja Portaali kontolt.
   9. Äriühing ei ole Kasutaja tuvastamisel piiratud punktidega 8.3, 8.4 ja 8.5 ning Äriühingul on õigus igal ajal Kasutaja isiku tuvastamise protseduuri muuta ja kasutada Kasutaja isiku tuvastamiseks muid vahendeid, mida Äriühing sobivaks peab.
   10. Portaali sisselogimisel peab Kasutaja sisestama oma kasutajatunnuse ja salasõna. Iga isikut, kes logib Portaali sisse sisselogimiseks vajalike Kasutaja andmetega, käsitatakse Kasutaja õiguspärase esindajana, välja arvatud juhul, kui Kasutaja on Äriühingut õigeaegselt vastavalt punktile 2.1.4.2. teavitanud.
   11. Kui seadusest ei tulene lisatuvastamise nõuet, võib Kasutuslepingu, Loovutuslepingu või Edasimüügilepingu sõlmida lihtsalt selle heakskiitmisega ühel allpool nimetatud viisidest Kasutaja äranägemise järgi:
    1. heakskiitmine Portaali salasõnaga;
    2. mobiilne heakskiitmine (selleks peab Kasutaja avaldama oma mobiiltelefoninumbri, millele saadetakse iga kord uus PIN, mis tuleb tahteavalduse kinnitamiseks süsteemi sisestada);
    3. heakskiitmine mis tahes muul viisil, mida Äriühing peab piisavaks ja mis on seadusega kooskõlas.
   12. Äriühing võib nõuda Kasutajalt isikutuvastuse kordamist ja/või lisadokumentide esitamist, mis on seotud isikutuvastusega, „Tunne-oma-klienti” põhimõtete täitmisega või tehingus kasutatud rahaliste vahenditega, kui
    1. on põhjust kahtlustada Kasutaja isikutuvastuse kehtivust;
    2. Kasutaja esitatud dokumendid ja/või andmed pole piisavad;
    3. Äriühingul on muid kahtlusi seoses Kasutaja esitatud dokumentide ja/või andmetega.
   13. Kasutaja keeldumist isikutuvastusest või käesolevas Kasutuslepingus nimetatud dokumentide ja/või andmete esitamisest Äriühingule loetakse oluliseks Kasutuslepingu rikkumiseks.
  9. Tasud

   1. Äriühingul on õigus saada ja Kasutaja on kohustatud maksma osutatud teenuste eest tasu vastavalt Hinnakirjale, Kasutuslepingule või muudele lepingutele, mis ta on Äriühinguga sõlminud.
  10. Äriühingu pankrot

   1. Äriühingu pankroti korral lõpetatakse viivitamatult uute Loovutuslepingute ja Edasimüügilepingute sõlmimine ning GG-nõuete omandamine. Kasutaja Portaali kontol olev raha tagastatakse Kasutajale.
   2. Kasutajale antakse Portaali andmebaasis olevat igakülgset teavet talle kuuluvate Nõuete kohta. GG-tingimustest olenemata antakse Äriühingu pankroti korral Kasutajale Portaali andmebaasis olevat igakülgset teavet ka Kasutajale kuuluvate GG-nõuete kohta.
   3. Äriühingu pankrot ei mõjuta Laenulepingute, Loovutuslepingute ega Edasimüügilepingute kehtivust. Kuid GG-hind kuulub Äriühingu pankroti korral kohe tasumisele.
   4. Pankroti korral võtab Äriühing mõistlikke meetmeid teise ettevõttega kokkuleppe sõlmimiseks, et anda Kasutajatevaheliste Laenulepingute haldamine üle. Pärast sobiva ettevõtte valimist teavitab Äriühing Ostjaid ettevõttest, kellega kokkulepe on sõlmitud, ja sellest, kuidas ettevõte jätkab Portaali, sealhulgas Loovutuslepingute, Edasimüügilepingute ja Portaali Kontode haldamist.
  11. Vastutus

   1. Valeandmeid esitanud Kasutaja vastutab Äriühingule ja teistele Kasutajatele valeandmete esitamisega tekitatud kahju eest ning seda eelkõige juhul, kui Äriühing või teised Kasutajad on sõlminud valeandmeid esitanud Kasutajaga tehingu, eeldades esitatud valeandmete õigsust.
   2. Kasutaja vastutab kahju eest, mis tuleneb asjaolust, et kolmandad isikud on saanud oma valdusesse punktis 2.1.3 nimetatud andmed ja vahendid, ning Kasutaja on teadlik asjaolust ja aktsepteerib, et andmeid väärkasutavad kolmandad isikud võivad võtta Kasutajale õiguslikult siduvaid kohustusi ja Kasutaja on kohustatud neid täitma.
   3. Kasutaja vastutab Portaali Jooksevkontole makseid tehes õigete makserekvisiitide (sh viitenumbri) kasutamise eest. Äriühing ei vastuta võimalike kahjude ega kaotuste eest, mis tulenevad asjaolust, et Kasutaja on kasutanud ebaõigeid makserekvisiite. Kasutaja peab Äriühingut viivitamatult teavitama, kui tehtud makse pole jõudnud tema Portaali Kontole ning samuti juhul, kui tema Portaali Kontole laekub ekslik makse. Kasutajal ei ole õigust kasutada oma Portaali Kontol olevaid summasid, mida teised isikud võivad vaidlustada või tagasi nõuda (nt eksliku makse korral).
   4. Äriühing ei vastuta mingil viisil temale Kasutaja või muu isiku (sealhulgas isiku, kellelt Nõue omandati) poolt esitatud andmete õigsuse eest.
   5. Äriühing ei vastuta järgneva eest:
    1. Kasutaja esitatud andmete tõelevastavus.
    2. Kasutaja toime pandud Lepingurikkumine või ebaseaduslik käitumine.
    3. Laenulepingust tulenevate Laenuvõtja kohustuste täitmine, sealhulgas Laenulepingujärgse maksega viivitamine.
    4. GG-tingimustest, Loovutuslepingutest või Edasimüügilepingutest tulenevate kohustuste täitmine Kasutajate poolt või Kasutajate muu tegevus või tegevusetus.
    5. Juriidilisest isikust Kasutaja esindaja esindusõiguse olemasolu.
   6. Äriühingul on õigus piirata juurdepääsu Portaalile hoolduse ja paranduste tegemise ajaks. Äriühing ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on põhjustatud Portaali teenusekatkestusest.
   7. Kasutaja vastutab Portaali kaudu tehtud tehingute seaduslikkuse eest.
   8. Kasutaja teeb tehinguid otse Portaalis ja omal vastutusel tehingu osapoolena; Portaalis pakutavaid lepinguvorme võivad Kasutajad kasutada omal vastutusel ja riisikol. Äriühing ei vastuta Kasutaja võimalike seadusest tulenevate kohustuste eest, mis võivad tekkida GG-tingimuste, Loovutuslepingu või Edasimüügilepingu sõlmimisest või täitmisest või Portaali kasutamisest.
   9. Kasutustingimuste ükski punkt ei piira vastutust kohustuste tahtliku rikkumise eest.
   10. Kumbki osapool ei vastuta Kasutuslepingu kohustuste täitmata jätmise eest, kui sellise kohustuse täitmist on takistanud või edasi lükanud vääramatu jõud.
  12. Tingimuste ja hinnakirja muutmine

   1. Teenuste arendamise ning nende parema ja turvalisema kasutamise eesmärgil on Äriühingul õigus käesolevaid Kasutustingimusi ühepoolselt muuta.
   2. Kasutajaid teavitatakse Kasutustingimuste muutmisest Portaali vahendusel. Muudatused jõustuvad nelja nädala jooksul teate avaldamisest Portaalis või siis, kui Kasutaja nõustub Kasutustingimustega, klõpsates Portaali sisselogimisel asjaomasel kastil, kumb tahes juhtub varem.
   3. Äriühingul on õigus hinnakirja oma äranägemise järgi muuta. Äriühing teavitab Kasutajaid Hinnakirja muutusest Portaali kaudu vähemalt neli nädalat ette. Äriühing ei pea Kasutajatele ette teatama, kui hinnakiri muutub Kasutajale soodsamaks (nt hindu langetatakse).
   4. Kasutustingimuste ja hinnakirja muudatuste ja parandustega mittenõustumisel on Kasutajal õigus Kasutusleping lõpetada nelja nädala jooksul pärast muudatuste kohta teavituse avaldamist Portaalis.
   5. Punktis 12.2 toodud etteteatamise tähtaega ei kohaldata ja Kasutajat teavitatakse muudatustest Portaali vahendusel, kui
    1. asjaomased seadused või normid, mis reguleerivad Kasutustingimustest tulenevat õigussuhet, muutuvad ning Kasutustingimuste muudatus on vajalik uute seaduste ja/või normide järgimiseks;
    2. Kasutustingimuste muudatused ei muuda kummagi osapoole õigusi ja kohustusi (nt grammatilised parandused või täiendused).
  13. Kasutuslepingu lõpetamine

   1. Kasutaja võib Kasutuslepingu lõpetada vaid juhul, kui Portaali vahendusel sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused teiste Kasutajate ja Äriühingu vastu on täidetud, Portaali vahendusel Kasutaja allkirjastatud GG-tingimused, Loovutuslepingud ja Edasimüügilepingud on lõppenud (kohase täitmise tulemusel) ja Kasutaja kontojääk on null. Käesolev punkt 13.1 kohaldub ka juhul, kui Kasutaja kasutab oma õigusi, mida on kirjeldatud punktis 12.4.
   2. Kasutaja saab Kasutuslepingu lõpetada Äriühingule Portaali kaudu vastava teate saatmisega.
   3. Kasutajal on õigus taganeda Kasutuslepingust 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest eeldusel, et punktis 13.1 toodud tingimused on täidetud.
   4. Äriühing võib Kasutuslepingu igal ajal etteteatamiseta või etteteatamisega lõpetada, kui Kasutaja rikub Kasutuslepingu tingimusi või kui füüsilisest isikust Kasutaja võtab osaliselt või täielikult tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kasutab mis tahes muud Privaatsuseeskirjas toodud õigust.
   5. Äriühing võib Kasutuslepingu lõpetada (sealhulgas blokeerida või piirata Kasutaja juurdepääsu Portaalile) ette teatamata, kui Kasutaja on rakendanud või rakendab Äriühingu kirjaliku loata automaatseid vahendeid (mida Äriühing ei ole heaks kiitnud) Portaali kasutamiseks ja andmete automaatseks kogumiseks Portaalist (muuhulgas võivad sellisteks vahenditeks olla andmekogumisrobotid, robotid, ämblikrobotid, skreeperid ja muud automaatsed vahendid või programmid) või kui Kasutaja rakendab Portaali andmete või sisu piiritlemiseks või Portaali muul viisil mõjutamiseks raamimismeetodeid.
  14. Lõppsätted

   1. Kasutusleping (mis sisaldab käesolevaid Kasutustingimusi) Äriühingu ja Kasutaja vahel loetakse sõlmituks, kui Äriühing on registreerinud Kasutaja Portaali kasutajaks.
   2. Portaali kasutamisest teenitud tulu tuleb deklareerida ja seda maksustatakse Ostja elu- või asukohariigi õigusaktide alusel. Äriühing ei vastuta maksualase nõu andmise ega Kasutaja tulude deklareerimise eest.
   3. Käesolevad Kasutustingimused kehtivad kõikidele Äriühinguga sõlmitud Kasutuslepingutele ja kõikidele muudele Kasutajate vahel ning Kasutajate ja Äriühingu vahel Portaali kasutamisel sõlmitud õiguslikele tehingutele ja lepingutele.
   4. Portaal, Portaali veebilehtja nende sisu autoriõigused kuuluvad Äriühingule. Kasutajal ei ole õigust Portaali lehti salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada ega avaldada muuks kui eraviisiliseks kasutamiseks.
   5. Portaali kasutamisest tulenevaid õigussuhteid reguleerivad Eesti Vabariigi õigusaktid, võttes arvesse Euroopa Liidu õigusest ja teiste liikmesriikide õigusaktidest tulenevaid kohustuslikke sätteid.
   6. Kasutajad ja Äriühing lahendavad omavahelised konfliktid läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata ja Kasutaja on füüsiline isik, lahendatakse vaidlus Kasutaja elukohajärgses kohtus. Kui Kasutaja on juriidiline isik või vaidlus on seotud mõne teise lepinguga, mille Kasutaja ja Äriühing on lisaks käesolevale Kasutuslepingule sõlminud, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi Harju Maakohtus.
   7. Kasutustingimused hakkavad kehtima siis, kui Kasutaja nendega nõustub ja need kehtivad Kasutuslepingus reguleeritud Kasutaja ja Äriühingu vahelise õigussuhte vältel.
   8. Käesolev leping on koostatud inglise keeles.
   9. Käesolevaid Kasutustingimusi uuendati viimati 8. veebruaril 2021. aastal.

Bondora.com privaatsuseeskiri

Käesolevas privaatsuseeskirjas antakse ülevaade sellest, milliseid bondora.com portaali kasutaja (edaspidi ka Teie) isikuandmeid äriühing (edaspidi Bondora või meie) portaali kaudu teenuste osutamisel töötleb, kuidas ja millistel eesmärkidel ta seda teeb ning millised on Teie õigused seoses oma isikuandmetega. Kuna isikuandmed on andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, kohaldub käesolev privaatsuseeskiri ainult füüsilisest isikust kasutajatele ning mitte juriidilisest isikust kasutajatele.

Me järgime Teie isikuandmete töötlemise kohta kehtestatud väga rangeid eeskirju, mis tulenevad Euroopa Liidu ja Eesti isikuandmete kaitset käsitlevatest õigusaktidest, sh Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (edaspidi üldmäärus). Käesolevas privaatsuseeskirjas sisalduvaid mõisteid kasutatakse samas tähenduses, nagu on kirjeldatud bondora.com kasutustingimustes ja üldmääruses.

Vastutav töötleja ja kontaktandmed

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Bondora Capital OÜ (Eesti registrikood 12831506; postiaadress A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316, Eesti). Meiega kontakteerumiseks vajaliku vormi leiate siit.

Isikuandmete kogumine

Kogume üldjuhul selliseid isikuandmeid, mis on Teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks vajalikud. Arvestades meie tegevusvaldkonda, sisaldab see ka erineva taustainformatsiooni kogumist, et täita meie erinevaid seadusest tulenevaid kohustusi.

Kogume isikuandmeid järgmistest allikatest:

 • Teie ise (nt Teie sisestatud ja jagatud andmed);
 • kolmandad isikud (nt avalikud allikad, koostööpartnerid (isikutuvastuseks) ja meiega samasse kontserni kuuluvad ettevõtted).

Kolmandatelt isikutelt kogume isikuandmeid, mis võimaldavad meil rakendada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise hoolsusmeetmeid.

Samuti võime isikuandmeid koguda automaatselt (nt viis, kuidas Te platvormi kasutate, Teie kasutatavad digitaalsed seadmed, küpsised) statistilistel eesmärkidel.

Isikuandmete kasutamine

Selleks, et saaksime Teile platvormi vahendusel teenuseid osutada, võib juhtuda, et peate meile või meie partneritele esitama teenuste osutamiseks vajalikke andmeid. Kui Te nimetatud andmeid ei esita, ei saa me Teile teenuseid osutada. Sellised andmed on alati vastavalt tähistatud.

Kasutame Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

Isikuandmed
Töötlemise eesmärk
Õiguslik alus
 • Teie tuvastamist võimaldavad andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, isikutunnistuse andmed
 • Kontaktandmed (nt e-posti aadress, mobiiltelefoni number, postiaadress)
 • Finantsandmed (nt arvelduskonto number)
 • Teie kasutajakonto andmed (nt e-posti aadress või soovi korral ka teised sotsiaalmeedia konto andmed)
 • Andmed, mis võimaldavad kontrollida Teie usaldusväärsust (nt vara päritolu, tegevusala, PEP või sanktsioneeritud isikute nimekirja kuulumine jmt)
 • Andmed Teie isikut tõendava dokumendi kohta (sh isikut tõendava dokumendi koopia, dokumendi nr)
 • Muud andmed (nt suhtluskeel)
 • Lepingu sõlmimine (sh isikusamasuse tuvastamine ning Teie usaldusväärsuse kontrollimine)
 • Lepingu sõlmimise ettevalmistamine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt b)
 • Meie õigustatud huvi tagada Teie usaldusväärsus, sh välistada seotus rahapesu või terrorismiga (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f)
 • Töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna isikuandmete allikad ja liigid on Teile teada ning kuna meie tegevuses on objektiivselt oluline tagada lepingupartnerite usaldusväärsus, on see meie hinnangul õigustatud.
 • Teie tuvastamist võimaldavad andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, isikutunnistuse andmed)
 • Kontaktandmed (nt e-posti aadress, mobiiltelefoni number, postiaadress)
 • Finantsandmed (nt arvelduskonto number)
 • Platvormil tehtud tehingute andmed (nt platvormil kasutatud teenused, sõlmitud lepingud, kohustuste täitmine, suhtlus)
 • Muud andmed (nt suhtluskeel)
 • Lepingu sõlmimine ja täitmine (sh Teiega lepinguga seoses kontakteerumine)
 • Lepingu sõlmimine ja täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt b)
 • Kontaktandmed (nt e-posti aadress, mobiiltelefoni number, postiaadress)
 • Otseturustusteadete saatmine
 • Teie nõusolek (üldmääruse art 6 lg 1 punkt a)
 • Kontaktandmed (e-posti aadress)
 • Teave lepingu täitmise kohta
 • Küsitluste saatmine tagasiside saamiseks meie platvormi ja teenuste arendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks
 • Meie õigustatud huvi tagada oma platvormi ja teenuste kvaliteet, areng ja konkurentsivõime (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f)
 • Töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna selline töötlemine toimub selliste isikuandmetega, mis ei ole eriliselt tundlikud ning kuna me kasutame neid andmeid ettenähtavatel eesmärkidel, on see meie hinnangul õigustatud.
 • Tagasiside
 • Meie platvormi ja teenuste arendamine ja kvaliteedi tõstmine
 • Teie nõusolek (üldmääruse art 6 lg 1 punkt a)
 • Platvormil tehtud tehingute andmed ja lehitsemise andmed (nt Platvormil kasutatud teenused, sõlmitud lepingud, kohustuste täitmine, IP-aadress, veebilehitseja liik, eelistused, harjumused, rahulolu, investeerimiseesmärgid, laekumised, suhtlus, andmed äriühingu korraldatud tarbijamängudes ja kampaaniates osalemise kohta)
 • Meie platvormi ja teenuste arendamine ja kvaliteedi tõstmine (nt analüüsime, kuidas ja milliste seadmete abil kasutajad tavaliselt meie platvormil liiguvad, et teha platvormi kasutajasõbralikumaks; analüüsime, millised tooted ja teenused on populaarsed, et neid prioriteetsena edasi arendada; analüüsime, millise profiiliga kasutajad ei täida oma kohustusi, et seeläbi oma süsteeme täiustada jne)
 • Meie õigustatud huvi tagada oma platvormi ja teenuste kvaliteet, areng ja konkurentsivõime (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f)
 • Töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna selline töötlemine toimub selliste isikuandmetega, mis ei ole eriliselt tundlikud ning kuna me kasutame neid andmeid agregeeritult, s.o mitte Teiega seonduvalt, on see meie hinnangul õigustatud.
 • Kõik Teie asjaomased isikuandmed
 • Meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine
 • Meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c)
 • Kõik Teie asjaomased isikuandmed
 • Meie õiguste ja huvide kaitsmine (nt kui Te ei täida lepingut või esineb selle kahtlus)
 • Meie õigustatud huvi oma õigusi ja huve kaitsta (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f)
 • Töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna üldiselt töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui see on meie õiguste ja huvide kaitseks tõesti vajalik (ehk on toimunud Teiepoolne rikkumine või selle kahtlus), on see meie hinnangul õigustatud.

Me ei töötle Teie eriliigilisi isikuandmeid ega andmeid süütegude toimepanemise kohta.

Võime töödelda Teie isikuandmeid ka teistel eesmärkidel Teie nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk ja muud detailid on sellisel juhul kirjeldatud nõusolekus.

Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie või kolmanda isiku õigustatud huvi, on Teil õigus saada lisateavet ning esitada igal ajal vastuväiteid sellise töötlemise suhtes. Selleks võtke meiega palun ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.

Isikuandmete edastamine

Teie isikuandmete töötlemisel edastame Teie isikuandmeid ka meie volitatud töötlejatele või kolmandatele isikutele. Selline edastamine toimub ainult järgnevatel tingimustel:

Volitatud töötlejad. Kasutame Teie isikuandmete töötlemiseks hoolikalt valitud teenusepakkujaid (volitatud töötlejad). Sealjuures jääme täielikult vastutavaks Teie isikuandmete eest.

Kasutame järgmisi volitatud töötlejaid: turundus- ja küsitluste läbiviimisteenuste osutajad ja tööriistad, rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske maandamiseks teostatavate otsingute teenusepakkujaid, isikutuvastusteenuse pakkujad, klienditoe teenusepakkujad, raamatupidamisteenuste osutajad, serverihaldus- ja serverimajutusteenuse osutajad, IT-teenuste pakkujad, teised meiega samasse kontserni kuuluvad ettevõtted, kes meile teenuseid osutavad.

Kui Te soovite üksikasjalikumat teavet meie volitatud töötlejate kohta (nt nende nimed ja asukohad), siis palun võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.

Kolmandad isikud. Jagame Teie isikuandmeid kolmandate isikutega ainult siis, kui see on sätestatud käesolevas privaatsusteates, kui see on nõutud kohalduva õiguse alusel (nt kui oleme kohustatud jagama isikuandmeid ametiasutustega) või Teie nõusolekul või korraldusel.

Võime jagada Teie isikuandmeid järgmiste kolmandate isikutega:

 • portaali kaudu Teie poolt valitud tehingute tegemiseks teiste kasutajatega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks lepingu sõlmimine või täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt b);
 • lepingu täitmiseks makseteenuste vahendajatega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meievahelise lepingu täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt b);
 • meie sisehalduse eesmärgil meiega samasse kontserni kuuluvate ettevõtetega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi andmeid meie kontserni kuuluvate ettevõtetega sisehalduse eesmärgil jagada (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f);
 • otseturunduse eesmärgil meiega samasse kontserni kuuluvate ettevõtetega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks Teie nõusolek (üldmääruse art 6 lg 1 punkt a);
 • meie seaduslike kohustuste täitmiseks ameti- ja korrakaitseasutustega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c);
 • meie õiguste ja huvide kaitseks inkassofirmade, advokaatide, kohtutäiturite jt asjaomaste isikutega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi oma õigusi ja huve kaitsta (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f). Edastame Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna üldiselt edastame andmeid ainult siis, kui see on meie õiguste ja huvide kaitseks tõesti vajalik (ehk on toimunud Teiepoolne rikkumine või selle kahtlus), on see meie hinnangul õigustatud;
 • meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks audiitoritega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c ja audiitortegevuse seadus);
 • meie seaduslike kohustuste täitmiseks või meie või meie tehingupartneri õigustatud huvides, kui selline edastamine on vajalik tehingu tulemusena meie tegevuse või vara üleandmiseks või sellise tehingu perspektiivikuse hindamiseks. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c ja võlaõigusseadus) või meie või meie tehingupartneri õigustatud huvi tehingut läbi viia või selle perspektiivikust hinnata (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f). Edastame Teie isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie või meie tehingupartneri õigustatud huvi ei kaalu üles Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie või kolmanda isiku õigustatud huvi, on Teil õigus saada lisateavet ja esitada igal ajal vastuväiteid sellise töötlemise suhtes. Selleks võtke meiega palun ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu

Üldiselt me Teie isikuandmeid ise Euroopa Liidust välja ei edasta, ent meie volitatud töötlejad ja kolmandad isikud, kellele me isikuandmeid edastame võivad töödelda Teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu. Juhul, kui see on vajalik, toimub edastamine ainult siis, kui meil on selleks seaduslik alus, sealhulgas ennekõike kui andmete saaja: i) asub riigis, kus on Euroopa Komisjoni hinnangul isikuandmete kaitse tagatud piisaval tasemel või ii) lepingu alusel, mis vastab Euroopa Liidu nõuetele isikuandmete edastamiseks väljaspool Euroopa Liitu asuvatele isikuandmete töötlejatele.

Kui soovite üksikasjalikumat teavet Teie isikuandmete edastamise kohta väljapoole Euroopa Liitu (nt andmete saajate nimed ja edastamise seaduslik alus), siis palun võtke meiega ühendust kasutades selleks ülaltoodud kontaktandmeid.

Isikuandmete säilitamine

Me säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni oleme selleks seadusega kohustatud (nt raamatupidamise seaduse kohaselt peame säilitama raamatupidamise algdokumente seitse aastat alates asjaomase majandusaasta lõpust) või kuni meil on õigustatud huvi seda teha (nt nõuete aegumistähtaegade lõpuni, et kaitsta vajadusel oma huve ja õigusi).

Üldjuhul säilitame isikuandmeid kuni 10 aastat pärast meievahelise kliendisuhte lõppemist.

Kui meie vahel kliendisuhet ei teki, säilitame Teie isikuandmeid piiratud ulatuses kuni 10 aastat isikuandmete kogumisest.

Isikuandmete turvalisus

Me tagame, et kasutajaandmed on kättesaadavad vaid sellistele töötajatele, kellel peab tööülesannetest tulenevalt olema juurdepääs sellistele andmetele. Kõik Bondora töötajad on kohustatud hoidma andmeid salajas ja nad ei tohi jagada andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud eespool nimetatud eesmärkidel.

Isikuandmeid hoiustatakse ja arhiivitakse turvalises serveris, millele on ligipääs vaid vähestel isikutel. Turvalisus on tagatud rangete privaatsuse kaitse standarditega, mida täidavad kohusetundlikud kolmandast isikust partnerid.

Kasutame mitut interneti turvameedet, et tagada isikuandmete turvaline töötlemine, edastamine ja arhiivimine.

Serverid asuvad Saksamaal Frankfurdis olevas andmekeskuses, mida käitab Telehouse, kes kuulub maailma 200 juhtiva ettevõtte hulka. Serverihalduseks on sõlmitud eraldi leping ettevõttega Virtion GmbH. Need ettevõtted võimaldavad meil pakkuda oma IT-ressursside paremat kättesaadavust ja kasvupotentsiaali ning suuremat paindlikkust.

Kogu nende tegevus on kooskõlas mitmete standarditega, sealhulgas ISO 27001:2005 (infoturbe haldus), BS25999-2:2007 (tegevuse järjepidevuse haldus), PCI-DSS (maksekaarditööstus), ISO 9001:2008 kvaliteedistandardid ja ISO 14001:2004 (keskkonnajuhtimissüsteemi standard).

Ettevõtted on kehtestanud ööpäevaringse füüsilise ja virtuaalvalve. Kõiki liikumisi andmekeskuses jälgivad lähitoimekaardilugejad ja volitamata isikuid avastavad infrapunaandurid. Bondoras tuvastatakse, jälgitakse ja tõrjutakse turvarikkumisi tark- ja riistvaraliste turvamüüridega.

Teie õigused

Teil on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjekti õigused kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega nõutud ulatuses, sealhulgas:

 • õigus saada asjaomast teavet isikuandmete töötlemise kohta;
 • õigus saada kinnitust selle kohta, kas isikuandmeid töödeldakse;
 • õigus saada isikuandmete koopia;
 • õigus nõuda, et me parandaks ebaõiged isikuandmed või täiendaks mittetäielikke isikuandmeid;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui: (i) isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud; (ii) Te võtate isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks; (iii) Te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid; (iv) Te esitate vastuväite oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärkidel; (v) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; või (vi) isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita meie seadusest tulenevat kohustust. Eelnevale vaatamata ei ole Teil õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui töötlemine on vajalik: (a) selleks, et täita meie seadusest tulenevat kohustust; või (b) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, kui: (i) Te vaidlustate isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab meil isikuandmete õigsust kontrollida; (ii) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist; (iii) me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) Te olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite, ajaks, kuni me kontrollime, kas meie õiguspärased põhjused kaaluvad üles Teie põhjused. Kui isikuandmete töötlemine on piiratud, võime neid sellegipoolest töödelda: (a) Teie nõusolekul; (b) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; (c) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (d) seoses olulise avaliku huviga;
 • õigus andmete ülekandmisele ehk õigus saada isikuandmeid, mille Te olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui: (i) töötlemine toimub Teie nõusolekul või lepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil; ning (ii) töödeldakse automatiseeritult. Kui see on tehniliselt teostatav, on Teil õigus nõuda, et me edastaksime andmed otse teisele vastutavale töötlejale. Teie õiguse teostamisel ei saa me kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi;
 • õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub meie või kolmanda isiku õigustatud huvides. Sellisel juhul ei töötle me isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. Kui Teie vastuväite puudutab Teie isikuandmete töötlemist otseturunduse eesmärgil, puudub meil igal juhul õigus Teie isikuandmeid edasi töödelda;
 • õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Selleks võite Te võtta meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmetel või kasutada teisi nõusoleku võtmisel tutvustatud võimalusi.

Selleks, et oma õigusi rakendada, võtke palun meiega ühendust kasutades selleks ülaltoodud kontaktandmeid. Vastame Teie taotlusele hiljemalt ühe kuu jooksul. Teatud juhtudel (võttes arvesse taotluse keerukust ja hulka) on meil õigus vastamise tähtaega kahe kuu võrra pikendada. Sellisel juhul teavitame me Teid sellest.

Kui Te arvate, et Teie õigusi on rikutud, palume esmalt ühendust võtta meiega, et olukord lahendada. Igal juhul on Teil õigus pöörduda kaebusega järelevalveasutuse poole liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht või töökoht või Andmekaitse Inspektsiooni poole (www.aki.eeinfo@aki.ee; Tatari 39, 10134 Tallinn, Eesti).

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele platvormilt või mõnelt muult Bondora veebisaidilt või vastupidi on üksnes kiirviited meie platvormi kasutajatele kasulike teenuste või teemade juurde. Pange tähele, et kolmandate isikute veebisaitidel võivad kehtida teistsugused privaatsuseeskirjad ja/või turvastandardid, millega soovitame tutvuda.

Privaatsuseeskirja muutmine

Kui meie isikuandmete töötlemise praktika muutub või kui meil tekib vajadus privaatsuseeskirja muutmiseks tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest, kohtu- või pädevate järelevalveasutuste praktikast või pädevate järelevalveasutuste suunistest, on meil õigus käesolevat privaatsuseeskirja ühepoolselt igal ajal muuta. Sellisel juhul teavitame Teid portaali või e-posti kaudu mõistlikult enne muudatuste jõustumist.

Kohalduv õigus

Kuna Bondora on Eesti Vabariigis registreeritud ettevõte, kohaldub Teie isikuandmete töötlemisele Eesti Vabariigi õigus.

Käesolevat Eeskirja uuendati viimati 8. veebruaril 2021. aastal.

Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstijupp, mille veebileht palub Teie veebilehitsejal salvestada. Kõikidel küpsistel on aegumistähtaeg, mis määrab kindlaks, kui kauaks need Teie veebilehitsejasse jäävad. Küpsiseid on võimalik eemaldada kahel viisil: automaatselt nende aegumisel ja manuaalsel kustutamisel. Altpoolt leiate täpsema kirjelduse, mis aitab Teil mõista meie kasutatavaid küpsiseid.

Pidage meeles, et kui kustutate olemasolevad küpsised või keelate hilisemad küpsised, ei pruugi meie veebisaidi teatud lehed või funktsioonid Teile kättesaadavad olla.

Milliseid küpsiseid Äriühing kasutab?

Kasutame oma veebilehel küpsiseid, et parandada jõudlust ja täiustada kasutajate kogemust. Pange tähele, et meie veebilehe külastamisel nõustute järgmiste küpsistega.

Rangelt vajalikud küpsised, mille veebileht Teie külastuse ajal Teie seadmesse paigaldab või sealt hangib ja mis võimaldavad meil Teid kasutajana tuvastada ja tagada Teile juurdepääs üksnes kasutajatele ette nähtud lehekülgedele. Saame tagada, et keegi ei muuda Teie profiili ega omanda või müü Nõudeid Teie nimel.

Funktsionaalsed küpsised võimaldavad meil meelde jätta Teie eelistusi veebilehel, näiteks keelt ja kasutajanime, et Teie kasutuskogemust kohandada.

Talitlusküpsised võimaldavad meil koguda teavet selle kohta, kuidas Te meie veebilehte kasutate. Kõik kogutavad andmed on anonüümsed ja neid kasutatakse üksnes selleks, et aidata parandada veebilehe tööd ja mõõta reklaamikampaaniate toimivust.

Kolmandate osapoolte küpsised on sihtgruppide ja reklaamiküpsised (nt Google Analytics), mis võimaldavad meil dokumenteerida külastatud veebilehti ja klikitud linke. Kogutavad andmed ei võimalda isikutuvastust.

Turvaküpsiseid kasutatakse andmete krüpteerimiseks küpsises, kui see liigub veebilehe ja veebilehitseja vahel. Need aitavad meil kaitsta Teie konto turvalisust.

Kuidas küpsiste seadeid muuta?

Kui soovite muuta oma eelistusi kasutatavate küpsiste suhtes, siis muutke oma veebilehitseja seadeid. Lisateavet leiate aadressil http://www.aboutcookies.org/

Kaebuste lahendamise kord

Meie soov on, et jääksid Bondora poolt osutatavate teenustega rahule. Kui aga peaks juhtuma vastupidi ja Sa oled rahulolematu taotletava või Sulle osutatud teenusega, selle tingimustega või kvaliteediga, siis soovime sellest kindlasti teada saada. Palun tutvu enne kaebuse esitamist järgneva korraga, et saaksime Sinu kaebust kiiresti ja tulemuslikult menetleda.

Kuidas saab esitada kaebust?

Bondora klienditugi töötab täielikult digitaalsena selleks, et kaebuste menetlemine toimuks kiiresti ja turvaliselt. Bondorale saad kaebuse esitada, kasutades selleks Bondora veebilehe “Korduvad küsimused” rubriigis toodud vormi.

Mida peab kaebuses välja tooma?

Sinu kaebuse kiireks ja tulemuslikuks menetlemiseks on oluline, et esitaksid kõik sellega seotud faktid. Palun kirjelda ja põhjenda kaebuse aluseks olevaid asjaolusid võimalikult täpselt ning lisa ka oma nõue või taotlus, mille lahendamist Bondoralt ootad.

Palun esita koos kaebusega ka dokumendid, millele kaebuses tugined, kui need ei ole Bondorale vabalt kättesaadavad.

Kui Sinu nimel esitab kaebuse Sinu esindaja, palume tema esindusõigust tõendada esindusõigust tõendava dokumendiga.

Kuidas Bondora esitatud kaebust menetleb?

Bondora suhtub kaebuse esitajasse eelarvamusteta ja lugupidavalt. Kaebuse menetlemise käigus selgitame välja kaebuse täpsed asjaolud ja analüüsime probleemi olemust, et jõuda selle lahendamiseni parimal võimalikul viisil. Vajadusel võime Sinult küsida kaebuse kohta täiendavaid andmeid ja dokumente.

Kui kaebuses esitatud väited on põhjendatud, taastame viivitamatult Sinu rikutud õigused või pakume Sulle muu sobiva lahenduse probleemi lahendamiseks. Kui me Sinu kaebusega osaliselt või täielikult ei nõustu, põhjendame oma otsuseid Sulle saadetud vastuses.

Millal võib vastust oodata?

Kaebuse kättesaamisel saadame Sulle e-kirjaga automaatse teavituse kaebuse kättesaamise kohta (üldjuhul ühe tööpäeva jooksul).

Tavapäraselt lahendame kaebuse viie tööpäeva, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul selle saamisest. Kui kaebust ei ole võimalik nimetatud aja jooksul lahendada, teavitame Sind selle põhjustest ja uuest vastamise tähtajast.

Mida teha, kui pakutud lahendus ei vasta ootustele?

Anname endast parima, et pakkuda Sinu kaebusele kõige sobivam lahendus. Kui Sa ei ole rahul meie vastuse või seletustega, on sul võimalus meiega uuesti ühendust võtta ja otsus vaidlustada.

Kui Sa siiski ei ole meie pakutud lahendusega rahul, on Sul õigus pöörduda oma õiguste kaitseks järgmiste asutuste poole:

 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (Kasutuslepinguga seotud kaebused, www.ttja.ee; asukoht: Endla 10a, 10142 Tallinn; e-post: info@ttja.ee; telefon: 620 1707);
 • Kohus (vastavalt kohtualluvusele, mis on sätestatud Kasutuslepingus või mõnes muus Bondoraga sõlmitud lepingus);
 • Tarbijavaidluste komisjon (Kasutuslepinguga seotud kaebused, www.komisjon.ee, asukoht: Endla 10A, 10142 Tallinn; e-post: avaldus@komisjon.ee; telefon: 620 1707). Kuna Kasutusleping on sõlmitud sidevahendi abil, saab kaebused esitada tarbijavaidluste komisjonile ka internetipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu aadressil ec.europa.eu/odr;
 • Andmekaitse Inspektsioon (isikuandmete valdkonna kaebused, www.aki.ee; asukoht: Tatari 39, 10134 Tallinn; e-post: info@aki.ee; telefon: 627 4135).

Konfliktide lahendamise eeskiri

Sissejuhatus

Äriühing tuvastab ja haldab huvide konflikte, mis võivad seoses Äriühinguga tekkida. Me järgime ja haldame kõiki kokkuleppeid, mis on vajalikud konflikti suurenemise vältimiseks, et see ei kahjustaks oluliselt meie Kasutajate huve. See dokument kujutab endast meie huvide konflikti lahendamise eeskirja (edaspidi Konfliktide Lahendamise Eeskiri) niivõrd, kuivõrd see kehtib meie tegevusele.

Me oleme täielikult pühendunud oma normatiivsete ja seadusest tulenevate kohustuste täitmisele ja eetikanormide järgmisele. Nõuame, et kõik meie töötajad oleksid lepinguliselt kohustatud täitma meie Konfliktide Lahendamise Eeskirja, ja selle mis tahes rikkumine võib kaasa tuua distsiplinaarmenetluse ning välistatud ei ole töölt vabastamine.

Potentsiaalsete ja tegelike huvide konfliktide tunnused

Huvide konflikt võib aset leida, kui mõni Äriühingu juhatuse liige, töötaja, partner või muul viisil oluline isik, kes on valitseva mõju kaudu Äriühinguga seotud, osutab Kasutajatele teenust või tegutseb enda nimel, mis võib põhjustada Kasutajatele olulist riski või kahju, näiteks kui

 • mõni eespool nimetatud isik võib Kasutaja arvelt saada finantskasu või vältida finantskahju;
 • mõni eespool nimetatud isik on huvitatud osutatud teenuse tulemusest, mis ei ühti Kasutaja huviga;
 • mõnda eespool nimetatud isikut ajendatakse pakkuma mõnele Äriühingu kliendile eelist teise Kasutaja arvelt;
 • mõni eespool nimetatud isik saab Kasutajale osutatava teenuse eest ergutuse (finantsiline/kaubad/teenused), mis ei ole tavapärane vahendustasu isikult, kes ei ole Kasutaja.

Potentsiaalsed ja tegelikud huvide konfliktid, mille oleme kindlaks teinud

Me võime teha makseid kolmandatele isikutele Kasutajate meie juurde suunamise eest, kuid sellest tuleb asjakohaselt teavitada.

Samuti võime pakkuda eelisõigusega juurdepääsu Portaalile ja täiendavaid mittestandardseid nõustamisteenuseid institutsioonilistele investoritele.

Töötajad

Huvide konflikt võib aset leida, kui Äriühingu töötaja (või töötaja perekonnaliige) on mingil viisil seotud tehingu teise osapoolega, eriti kui see pool on Kasutaja. Selline seotus võib tähendada Kasutaja juhatuse liikmeks, oluliseks osanikuks või konsultandiks olemist. Äriühingu töötajad peavad avaldama mis tahes seose, mis võib ohtu seada nende otsustusvõime või olla seotud oluliste huvidega.

Huvide konfliktide haldamine ja avalikustamine

Äriühing teeb kõik võimalikud ja mõistlikud pingutused huvide konflikti lepitamiseks.

Kui on märkimisväärne oht, et Kasutaja saab kahjustada, teeme kohase avalduse.

Me viime ellu vajalikud protseduurid, sealhulgas töötajate koolitamine, et tagada, et huvide konflikti tekkimise asjaolud tehtaks kindlaks ja nendega tegeletakse nõuetekohaselt.

Kõiki võimalikke konflikte jälgitakse hoolikalt.

Lisateave

Käesolevat dokumenti vaadatakse üle ja uuendatakse vastavalt vajadusele. Käesolevat eeskirja puudutavates küsimustes palume saata kirja Portaali kaudu.

Suure algustähega mõisteid kasutatakse neile Kasutustingimustes antud tähenduses, kui ei ole määratud teisiti.

Reset Password

Oled väsinud suurtest pankadest ja nende robotlikust teenusest?
Võta laen Bondorast.

 • Just sulle sobiv laenupakkumine vaid 60 sekundiga
 • Paindlik tagasimakse
 • Ei mingeid varjatud kulusid
Alusta kohe
Tegemist on finantsteenusega. Palun tutvu meie teenuse tingimustega bondora.ee kodulehel, vajadusel konsulteeri asjatundjaga.