Bondoras generelle risikoerklæring

Hvis du er usikker på, hvilket risikoniveau du er parat til at acceptere og hvad det vil betyde for forventeligt afkast, så bedes du kontakte en økonomisk rådgiver.

Bondora tilbyder fordringer, som er forbrugerlån uden sikkerhed overfor låntager. Generelt er investering i forbrugerlån uden sikkerhed forbundet med en høj risiko. Der er ingen sikkerhed for, at du opnår et afkast på din investering.

Bemærk venligst:

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtiden: selvom vores statistiske analyser indikerer, at nettoafkastet af dine investeringer i gennemsnit bør ligge omkring 10 %, så er analysen baseret på tidligere lignende aktivitet og er derfor ingen garanti for, at det fortsætter fremadrettet.

Ingen garanti: der forefindes ingen offentlig garantiordning for fordringerne, som heller ikke på anden måde er sikrede.

Langsigtede investeringer: Handler med fordringer på vores platform er langsigtede investeringer, hvilket vil sige en investeringshorisont på mere end 5 år. Hvis du ønsker at realisere din investering tidligere, mister du muligvis noget af eller hele din hovedstol.

Risiko for nulvækst i aktiver og risiko for tab: da du køber låntagernes fordringer, afhænger afkastet i sidste ende af, hvorvidt låntager opfylder sin betalingsforpligtelse. Derfor er det også muligt, afhængigt af låntagers adfærd, at du kan opleve et tab.

Mindre kontrol over din investering: vi tilbyder forskellige automatiserede købsmuligheder. Når du vælger en automatiseret løsning, vil du have mindre kontrol over dine investeringer. Du kan til enhver tid vælge at ændre dine investeringsmetoder.

Skatter: det er alene dit ansvar at oplyse om din indkomst og svare skat. Beskatning afhænger af dine personlige forhold, såsom hvilket land du bor i. Vi anbefaler, at du konsulterer en ekspert.

Vilkår, der er skrevet med stort i denne risikoerklæring, har samme betydning som de definitioner, der er anvendt i Bondoras vilkår og betingelser.

Risikoerklæring for Bondoras produkt Go & Grow

Risici i forbindelse med Go & Grow

1) Nettoafkastet kan falde til under 6,75 % eller 4 % p.a.

En af fordelene ved Go & Grow er det høje afkast på op til 6,75 % på investeringer, der falder inden for den månedlige investeringsgrænse for Go & Grow. Den månedlige investeringsgrænse for Go & Grow er defineret i den aktuelt gældende version af de generelle betingelser for Go & Grow-produktet. Ethvert beløb, der investeres ud over den månedlige investeringsgrænse for Go & Grow genererer et afkast på op til 4 %. Vær derfor opmærksom på, at dine investeringer kan generere forskellige afkast.

Sammenlignet med de afkastrater, der er opnået siden Bodoras etablering, må afkastraterne på 6,75 % og 4 % betragtes som værende en betydelig buffer. I dag afspejler porteføljen i Go & Grow den samlede sammensætning af låntyper hos Bondora - med andre ord, et tværsnit af alle risiko-ratings og lande. Lånberegningerne sker ved hjælp af vores nyeste generation af kreditanalyseværktøjer, en beskyttet model, som vi har udviklet på i mere end et årti.

Derfor overstiger den aktuelle effektive rente (IRR) for porteføljen i Go & Grow i betydelig grad de 6.75 % og 4 %. Afkast ud over dette beløb tilbageholdes som reserve og genivesteres for at imødegå risikoen yderligere. Bondora kan ikke gøre krav på disse reserver. Overordnet set giver det os en statistisk tiltro til, at vi i en overskuelig fremtid kan regne med afkastrater på 6,75 % og 4 %.

En risikofaktor i forhold til vores mulighed for at kunne levere de 6,75 % og 4 % er dog størrelsen på de indskud, vi modtager fra investorerne. Hvis investorerne f.eks. indskyder flere penge på Go & Grow-konti, end vi kan omsætte til lån, så resulterer det i, at en procentdel af porteføljen bliver stående som kontanter (dvs. som ikke genererer et afkast). I dette tilfælde kan vi blive nødt til at begrænse de beløb, som investorerne kan indskyde. I yderste instans kan vi beslutte helt at stoppe for nye investorer og oprette en venteliste.


2) Likviditet

Før vi besluttede at gøre superhurtig likviditet til en fordel for Go & Grow-investorer, analyserede vi data for næsten et årtis cash flow på investortransaktioner på Bondora for at se bevægelserne samt hvordan cash flowet i en portefølje generelt ser ud. Det gjorde vi, for at investorerne kan have tillid til, at de med kort varsel kan trække aktiver ud fra deres Go & Grow-konto.

Derudover analyserede vi cash flow-data fra en række banker og investeringsfonde; i særdeleshed cash flowet for deres indfrielser og udbetalinger under den globale finanskrise i 2007-08. Dette i kombination med vores egne data gav os et billede af, hvor stor en kontantbuffer der løbende er behov for, for at kunne tilbyde investorerne hurtig likviditet.

I tilfælde af at Bondora ikke kan imødekomme alle udbetalinger fra Go & Grow, kan der ske to ting (afhængig af, hvad der sker først). Vi har beskrevet begge scenarier kort nedenfor. Men hvis du ønsker en mere fyldestgørende beskrivelse, bedes du læse afsnit 7.6 i vores generelle vilkår og betingelser for Go & Grow.

  1. Investoren modtager fuld udbetaling, når der er penge nok i Go & Grow-porteføljen, som er genereret via afkast eller indskud

  2. Investoren modtager delvis udbetaling, når saldoen er tilstrækkelig. Udbetaling sker hver bankdag, indtil den fulde udbetaling er nået.


Når du vælger at bruge Go & Grow og accepterer vilkår for brug af Go & Grow, så giver du tilladelse til en række købs- og salgstransaktioner af fordringsrettigheder mellem Bondora Capital OÜ (“os”) og dig. Blandt andet:

  • Du har ret til at overføre de fordringsrettigheder, du har på bondora.com til din Go & Grow-konto under forudsætning af, at sådanne fordringsrettigheder er i overensstemmelse med vilkår og betingelser for brug af Go & Grow og at du accepterer den værdi, som vi har fastsat for fordringsrettigheder.
  • I overensstemmelse med vilkår og betingelser for brug af Go & Grow anvendes alle midler på en Go & Grow-konto til at købe fordringsrettigheder. Du vil ikke selv kunne vælge de fordringsrettigheder, du køber.
  • Du sælger dine fordringsrettigheder til os. Salgsprisen afgøres op til en maksimal grænse i overensstemmelse med vilkår og betingelser for brug af Go & Grow. Salgsprisen betales på din anmodning under forudsætning af, at dine fordringsrettigheder kan videresælges omgåede. I tilfælde af at andre brugere af Go & Grow ikke har tilstrækkelige midler på deres konti, udskydes betaling af salgsprisen og betalingen vil ske i rater, hvis og når der er tilstrækkelige midler til rådighed.
  • Det koster et gebyr på 1 EUR, hver gang du anmoder om udbetaling af salgsprisen (eller en del deraf).

Bemærk venligst:

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtiden: selvom vores statistiske analyser indikerer, at brug af Go & Grow under de rette betingelser burde give dig et årligt nettoafkast på 6,75 % og 4 %, så er analysen baseret på tidligere lignende aktivitet og er derfor ingen garanti for, at det fortsætter fremadrettet.

Ingen garanti: der forefindes ingen offentlig garantiordning for indestående på en Go & Grow-konto og indeståender er ikke på anden måde sikret.

Mulig værdiforringelse: værdien af de fordringsrettigheder, som vi overfører til din Go & Grow-konto er muligvis ringere end værdien af det beløb, du kan modtage ved gensalg af fordringsrettighederne til andre brugere på bondora.com eller det beløb, du kan modtage fra låntager.

Mindre og maksimale afkast: det mulige afkast på en Go & Grow-konto kan være mindre end det afkast, der kan opnås ved for de samme midler at købe fordringsrettigheder på bondora.com. Endvidere er det maksimale afkast ved brug af Go & Grow 6,75 % pr. år på de investeringer, der falder inden for den månedlige investeringsgrænse på Go & Grow og 4 % på investeringer, der ligger over den månedlige investeringsgrænse på Go & Grow.

Risiko for nulvækst i aktiver og risiko for tab: Det mulige afkast på brug af Go & Grow er begrænset til et maksimum, mens der ikke er nogen garanti for overskud. Når du køber og sælger låntageres fordringsrettigheder afhænger afkastet i sidste ende af, i hvor høj grad låntagerne opfylder deres betalingsforpligtelser. Derfor er det også muligt, at du kan opleve tab. Det beløb, du får udbetalt fra din Go & Grow-konto, kan være mindre end det pengebeløb og værdien af fordringsrettigheder, som du har allokeret til din Go & Grow-konto.

Begrænset overførsel af aktiver: du kan ikke sælge, overføre, behæfte eller på anden måde disponere over fordringsrettigheder eller midler på din Go & Grow-konto, udover at du kan sælge aktiverne til os i overensstemmelse med vilkår og betingelser gældende for brug af Go & Grow.

Mindre kontrol: du kan ikke sælge en enkelt fordringsrettighed, som er registreret på din Go & Grow-konto. Du kan alene sælge en bestemt procentdel efter dit eget valg eller alle dine fordringsrettigheder på din Go & Grow-konto eksklusivt til os. Du kan ikke efter eget skøn fastsætte prisen, som du køber eller sælger til. Begge priser er fastlagt i overensstemmelse med vilkår og betingelser for brug af Go & Grow, og når du accepterer disse betingelser, godkender du samtidig sådanne priser.

Mulige forsinkede betalinger: Såfremt andre brugere af Go & Grow ikke umiddelbart har tilstrækkelige midler til at købe dine fordringsrettigheder fra os, så bliver din udbetaling af salgsprisen forsinket i en ikke nærmere defineret periode, indtil der igen er tilstrækkelige midler til rådighed. Derfor kan brugen af en Go & Grow-konto ikke sammenlignes med en indlåns- eller investeringskonto, da det ikke er muligt her og nu at realisere aktiver eller hæve penge, ligesom sikring af den værdi, der er hensat til Go & Grow-kontoen ikke kan garanteres.

Muligt misbrug af bemyndigede brugere af Go & Grow-kontoen: hvis du har givet andre lov til at bruge din konto, så betrages deres handlinger som dine. Hvis du giver en anden person lov til at hæve penge fra din konto, foreligger muligheden for, at de overfører til deres egen konto, men det er stadig dig, der er ansvarlig for at svare skat af et eventuelt overskud.

Skatter: vi har analyseret de skattemæssige udfordringer, man kan støde på ved brug af en Go & Grow-konto i forhold til estisk lovgivning. Men det er alene dig, der er ansvarlig for at oplyse om indkomst og svare skat i henhold til lokal lovgivning. Beskatning afhænger af dine personlige forhold. Vi anbefaler derfor, at du konsulterer en ekspert.

Ovenstående er ikke en fuldstændig beskrivelse af forpligtelser, restriktioner og risici i forbindelse med brug af en Go & Grow-konto. Læs venligst de samlede vilkår og betingelser, som gælder for brug af en Go & Grow-konto.

Vilkår for brug af API, Portfolio Manager og Portfolio Pro

Når du bruger API, så giver du tilladelse til alle køb af fordringer i dit navn i overensstemmelse med den respektive risikoprofil og/eller regler, som du har valgt. De samme vilkår er gældende for brug af Portfolio Manager eller Portfolio Pro, produkter hvortil adgangen har været lukket siden 27. februar 2023.

Du accepterer, at indkøb foretaget i dit navn sker under andre vilkår (f. eks. kan beløb, varighed eller lånets risikoprofil variere).

Du accepterer, at Porfolio Manager foretager handler baseret på det samlede beløb af frie midler på din Bondora-konto, medmindre du har vejledt om andet.

De forventede værdier, som ses på Bondoras website, er ikke bindende for Bondora og tidligere værdier udgør ingen garanti for samme fremtidige værdier for det relevante investeringsprodukt.

Alt indhold i Bondoras generelle risikoerklæring er gældende. Vi opfordrer til, at du læser og forstår indholdet af Bondoras generelle risikoerklæring, før du beslutter, om du vil fortsætte.

** Venligst bemærk, at den danske version af dette site udelukkende er vejledende. I tilfælde af juridiske forespørgsler, ændringer eller tvivl af enhver art er den originale engelske version af dette dokument gældende.

Reset Password

Træt af store banker og deres robotmetoder?
Få det lån du fortjener fra Bondora.

  • Et personligt lånetilbud online på 60 sekunder
  • Fleksible afdragsmuligheder
  • Ingen skjulte gebyrer
Start nu
Dette er en finansiel service. Se venligst vores vilkår og betingelser på bondora.ee og konsulter en ekspert, hvis det er nødvendigt.