Γενική δήλωση κινδύνου της Bondora

Αν δεν είστε σίγουροι για το επίπεδο κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να αποδεχτείτε και τι σημαίνει για την απόδοση που μπορείτε να αναμένετε, απευθυνθείτε σε έναν οικονομικό σύμβουλο.

Η Bondora προσφέρει Απαιτήσεις που αποτελούν μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια έναντι των δανειοληπτών. Σε γενικές γραμμές, οι επενδύσεις σε μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι θα λάβετε απόδοση για τις επενδύσεις σας.

Σημειώστε:

Καμία εξάρτηση από προηγούμενες επιδόσεις: Αν και η στατιστική μας ανάλυση υποδεικνύει ότι η καθαρή απόδοση από τις επενδύσεις σας θα πρέπει να είναι περίπου 10% κατά μέσο όρο, η ανάλυση βασίζεται σε προηγούμενες επιδόσεις παρόμοιων απαιτήσεων και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί εγγύηση παρόμοιων επιδόσεων και στο μέλλον.

Καμία εγγύηση: Δεν υπάρχουν εγγυημένες Απαιτήσεις από κρατικά ταμεία ή άλλως εξασφαλισμένες Απαιτήσεις.

Μακροπρόθεσμες επενδύσεις: Οι Απαιτήσεις που πωλούνται στην πλατφόρμα μας αποτελούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, γεγονός που σημαίνει επενδυτικό ορίζοντα άνω των 5 ετών. Εάν επιθυμείτε να εξαργυρώσετε νωρίτερα, μπορεί να χάσετε μέρος ή ολόκληρο το αρχικό σας κεφάλαιο.

Πιθανότητα μηδενικής αύξησης των στοιχείων του ενεργητικού και κίνδυνος ζημίας: Καθώς αγοράζετε Απαιτήσεις έναντι των δανειοληπτών, το πιθανό κέρδος θα εξαρτηθεί τελικά από την ορθότητα με την οποία οι δανειολήπτες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις πληρωμών τους. Επομένως, υπάρχει επίσης πιθανότητα να έχετε ζημία, ανάλογα με τη συμπεριφορά των δανειοληπτών.

Λιγότερος έλεγχος της επένδυσής σας: Προσφέρουμε διαφορετικά αυτοματοποιημένα μέσα για την αγορά των Απαιτήσεων. Η επιλογή των αυτοματοποιημένων μέσων επένδυσης μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχετε πλήρη έλεγχο των επενδύσεών σας. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την επενδυτική σας μέθοδο ανά πάσα στιγμή.

Φόροι: Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή δήλωση και πληρωμή των φόρων. Η φορολογία θα εξαρτηθεί από συγκεκριμένες συνθήκες, όπως τη χώρα διαμονής σας. Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Οι όροι που γράφονται με κεφαλαίο στην παρούσα δήλωση κινδύνου έχουν την ίδια έννοια με τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στους Όρους χρήσης της Bondora.

Δήλωση κινδύνου Go & Grow της Bondora

Κίνδυνοι που σχετίζονται με το Go & Grow

1) Η καθαρή απόδοση μπορεί να πέσει κάτω από το 6,75% ή το 4% ετησίως.

Ένα βασικό πλεονέκτημα του Go & Grow είναι η υψηλή απόδοση έως και 6,75% για επενδύσεις που εμπίπτουν στο μηνιαίο επενδυτικό όριο του Go & Grow. Το μηνιαίο επενδυτικό όριο του Go & Grow καθορίζεται από τους Γενικούς όρους του Go & Grow που ισχύουν αυτήν τη στιγμή. Όταν επενδύετε ποσά που υπερβαίνουν το μηνιαίο επενδυτικό όριο του Go & Grow, μπορείτε να λάβετε απόδοση έως και 4%. Επομένως, λάβετε υπόψη ότι η επένδυσή σας μπορεί να αποφέρει διαφορετικά επίπεδα απόδοσης.

Σε σύγκριση με τους συντελεστές καθαρής απόδοσης που έχουν επιτευχθεί από την ίδρυση της Bondora, οι συντελεστές των τάξεων 6,75% και 4% παρέχουν σημαντικά αποθέματα ασφαλείας. Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο του Go & Grow αντικατοπτρίζει τη συνολική σύνθεση των δανείων που εκδόθηκαν στην Bondora – με άλλα λόγια, σε όλες τις κατηγορίες κινδύνου και σε όλες τις χώρες. Τα δάνεια αυτά εκδόθηκαν χρησιμοποιώντας ένα σύστημα πιστωτικής ανάλυσης τελευταίας γενιάς, ένα κατοχυρωμένο μοντέλο που αναπτύσσεται εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Συνεπώς, ο πραγματικός εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του χαρτοφυλακίου Go & Grow αποδίδει πολύ καλύτερα από τους ονομαστικούς συντελεστές 6,75% και 4%. Τυχόν παραγόμενα κέρδη που υπερβαίνουν το ποσό αυτό παρακρατούνται ως αποθέματα και επανεπενδύονται για περαιτέρω μετριασμό του κινδύνου. Η Bondora δεν έχει καμία αξίωση γι’ αυτά τα αποθέματα. Σε γενικές γραμμές, αυτό μας δημιουργεί στατιστική εμπιστοσύνη ότι οι συντελεστές 6,75% και 4% είναι επιτεύξιμοι για το άμεσο μέλλον.

Ωστόσο, ένας κίνδυνος που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να πετύχουμε τους συντελεστές 6,75% και 4% είναι το ποσό των καταθέσεων που λαμβάνουμε από τους επενδυτές. Για παράδειγμα, εάν οι επενδυτές προσθέτουν περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς Go & Grow απ’ ό,τι μπορούμε να χορηγήσουμε σε δάνεια, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα ποσοστό του χαρτοφυλακίου να παραμείνει σε μετρητά (δηλαδή δεν αποφέρει κέρδη). Σε αυτό το σενάριο, μπορεί να αποφασίσουμε να προσθέσουμε ένα όριο στο ποσό που μπορούν να καταθέσουν ο νέοι επενδυτές. Σε ακραίες περιπτώσεις, θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε να μη δεχόμαστε καθόλου νέους επενδυτές και να δημιουργήσουμε μία λίστα αναμονής.


2) Ρευστότητα

Πριν αποφασίσουμε να μετατρέψουμε την εξαιρετικά ταχεία ρευστότητα σε όφελος για τους επενδυτές του Go & Grow, αναλύσαμε τα δεδομένα ταμειακών ροών σχεδόν μίας δεκαετίας στις συναλλαγές των επενδυτών της Bondora, ώστε να προσδιορίσουμε τις εισροές, τις εκροές και το πώς κινήθηκαν συνολικά οι ταμειακές ροές χαρτοφυλακίου. Στόχος είναι οι επενδυτές να μπορούν να βασιστούν στο γεγονός ότι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό Go & Grow μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, αναλύσαμε τα δεδομένα ταμειακών ροών από διάφορες τράπεζες και επενδυτικά ταμεία, ειδικότερα τις ταμειακές ροές εξοφλήσεων και αναλήψεων, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης της περιόδου 2007-2008. Αυτό, σε συνδυασμό με τα δικά μας δεδομένα, μας οδήγησαν σε ένα συμπέρασμα για το ποσό των συνεχών ταμειακών αποθεμάτων ασφαλείας που πρέπει να είναι διαθέσιμα για την ταχεία παροχή ρευστότητας στους επενδυτές.

Σε περίπτωση που η Bondora δεν μπορεί να πραγματοποιήσει όλες τις αναλήψεις από το Go & Grow, θα λάβει χώρα ένα από τα δύο ακόλουθα σενάρια (όποιο συμβεί πρώτο). Παρουσιάζονται απλοποιημένα σε δύο σύντομα σημεία παρακάτω. Ωστόσο, για πλήρη περιγραφή ανατρέξτε στην ενότητα 7.6 των Γενικών όρων του Go & Grow.

  1. Ο επενδυτής θα λάβει το πλήρες ποσό της ανάληψης όταν υπάρχουν αρκετά χρήματα διαθέσιμα στο χαρτοφυλάκιο του Go & Grow, ως αποτέλεσμα περισσότερων κερδών ή καταθέσεων.

  2. Ο επενδυτής θα λάβει μέρος της ανάληψης όταν υπάρχει επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο, το οποίο θα καταβάλλεται κάθε εργάσιμη μέρα έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως η ανάληψη.


Επιλέγοντας να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό Go & Grow και να αποδεχτείτε τους Όρους χρήσης του Go & Grow (οι «Όροι GG»), δίνετε την έγκρισή σας για την πραγματοποίηση αγοραπωλησιών δικαιωμάτων απαιτήσεων μεταξύ της Bondora Capital OÜ («εμείς») και εσάς. Μεταξύ άλλων:

  • Μπορείτε να διαθέσετε τα δικαιώματα απαιτήσεων που έχετε αποκτήσει από τον ιστότοπο bondora.com στον λογαριασμό σας Go & Grow, με την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα απαιτήσεων συμμορφώνονται με τους Όρους GG και αποδέχεστε την αξία των δικαιωμάτων απαιτήσεων, όπως καθορίζεται από εμάς.
  • Όλα τα κεφάλαια που διατίθενται στον λογαριασμό Go & Grow θα χρησιμοποιούνται για την αγορά δικαιωμάτων απαιτήσεων σύμφωνα με τους Όρους GG. Δεν θα είστε σε θέση να επιλέξετε τα συγκεκριμένα δικαιώματα απαιτήσεων που θα αποκτήσετε.
  • Θα πουλήσετε τα δικαιώματα απαιτήσεων σε εμάς. Η τιμή πώλησης θα καθοριστεί και θα τεθεί ανώτατο όριο σύμφωνα με τους Όρους GG. Η τιμή πώλησης θα καταβληθεί κατόπιν αιτήματός σας, με την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα απαιτήσεων μπορούν να πωληθούν αμέσως. Σε περίπτωση που οι άλλοι χρήστες των λογαριασμών Go & Grow δεν έχουν επαρκή κεφάλαια, η καταβολή του τιμήματος πώλησης θα αναβληθεί και θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, αν και όταν καταστούν διαθέσιμα τα απαραίτητα κεφάλαια.
  • Κάθε φορά που ζητάτε την καταβολή του τιμήματος πώλησης (ή μέρους αυτού) επιβάλλεται τέλος ύψους 1 ευρώ.

Σημειώστε:

Καμία εξάρτηση από προηγούμενες επιδόσεις: Αν και η στατιστική μας ανάλυση υποδεικνύει ότι η χρήση του λογαριασμού Go & Grow πρέπει να αποφέρει ετήσιο συντελεστή απόδοσης 6,75% και 4% υπό τις αντίστοιχες συνθήκες, η ανάλυση βασίζεται σε προηγούμενες επιδόσεις παρόμοιων χαρτοφυλακίων απαιτήσεων και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί εγγύηση παρόμοιων επιδόσεων και στο μέλλον.

Καμία εγγύηση: Τυχόν περιουσιακά στοιχεία που κατανέμονται στον λογαριασμό Go & Grow δεν είναι εγγυημένα από κρατικά ταμεία ή εξασφαλισμένα με άλλο τρόπο.

Πιθανή μείωση της αξίας: Η αξία των δικαιωμάτων απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν στον λογαριασμό σας Go & Grow, όπως καθορίζεται από εμάς, μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό που ενδέχεται να λάβετε κατόπιν μεταπώλησης του δικαιώματος απαίτησης σε άλλους χρήστες του ιστότοπου bondora.com ή από το ποσό που ενδέχεται να λάβετε από τον δανειολήπτη.

Μικρότερα και μέγιστα επιτρεπόμενα κέρδη, αν υπάρχουν: Τα πιθανά κέρδη από τη χρήση του λογαριασμού Go & Grow μπορεί να είναι μικρότερα από ό,τι τα κέρδη από τη χρήση των ίδιων κεφαλαίων για την απόκτηση διαφορετικών δικαιωμάτων απαιτήσεων μέσω του ιστότοπου bondora.com. Επιπλέον, ο μέγιστος συντελεστής απόδοσης από τη χρήση του λογαριασμού Go & Grow είναι 6,75% ετησίως για τις επενδύσεις που εμπίπτουν στο μηνιαίο επενδυτικό όριο του Go & Grow και 4% για τις επενδύσεις οποιουδήποτε ποσού άνω του μηνιαίου επενδυτικού ορίου του Go & Grow.

Πιθανότητα μηδενικής αύξησης των στοιχείων του ενεργητικού και κίνδυνος ζημίας: Παρότι τα πιθανά κέρδη από τη χρήση του λογαριασμού Go & Grow έχουν ανώτατο όριο, κανένα κέρδος δεν είναι εγγυημένο. Επιπλέον, καθώς προβαίνετε την αγορά και πώληση δικαιωμάτων απαιτήσεων έναντι των δανειοληπτών, το πιθανό κέρδος θα εξαρτηθεί τελικά από την ορθότητα με την οποία οι δανειολήπτες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις πληρωμών τους. Ως εκ τούτου, είναι επίσης πιθανό να έχετε ζημία: Το ποσό των χρημάτων που θα λάβετε από τη χρήση του λογαριασμού Go & Grow μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των χρημάτων και τα δικαιώματα απαιτήσεων που έχετε διαθέσει στον λογαριασμό Go & Grow.

Περιορισμένη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων: Δεν μπορείτε να πουλήσετε, να μεταβιβάσετε, να επιβαρύνετε ή να διαθέσετε με άλλο τρόπο τα δικαιώματα απαιτήσεων ή τα κεφάλαια στον λογαριασμό σας Go & Grow, πέρα από την πώληση των περιουσιακών σας στοιχείων σε εμάς με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους Όρους GG.

Λιγότερος έλεγχος: Δεν μπορείτε να πουλήσετε κανένα μεμονωμένο δικαίωμα απαίτησης που είναι καταχωρισμένο στον λογαριασμό σας Go & Grow. Μπορείτε να πουλήσετε μόνο ένα συγκεκριμένο ποσοστό της επιλογής σας ή το σύνολο των δικαιωμάτων απαιτήσεων στον λογαριασμό Go & Grow αποκλειστικά σε εμάς. Δεν μπορείτε να καθορίσετε την τιμή στην οποία αγοράζετε ή πουλάτε τα δικαιώματα απαιτήσεων κατά την διακριτική σας ευχέρεια. Και οι δύο τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τους Όρους GG, και η αποδοχή των Όρων GG συνεπάγεται την έγκριση των εν λόγω τιμών.

Πιθανές καθυστερήσεις στις πληρωμές: Σε περίπτωση που άλλοι χρήστες των λογαριασμών Go & Grow δεν έχουν αμέσως επαρκή κεφάλαια για την αγορά των δικαιωμάτων απαιτήσεών σας από εμάς, η καταβολή του τιμήματος πώλησης σε σας θα καθυστερήσει για άγνωστο χρονικό διάστημα, έως ότου καταστούν διαθέσιμα επαρκή κεφάλαια. Ως εκ τούτου, η χρήση του λογαριασμού Go & Grow δεν μπορεί να συγκριθεί με έναν λογαριασμό καταθέσεων ή επενδύσεων, καθώς ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να ρευστοποιήσετε περιουσιακά στοιχεία ή να κάνετε ανάληψη κεφαλαίων άμεσα, ούτε είναι εγγυημένη η διατήρηση της αξίας που αναλογεί στον λογαριασμό Go & Grow.

Ενδεχόμενη κατάχρηση από εξουσιοδοτημένους χρήστες του λογαριασμού Go & Grow: Σε περίπτωση που επιτρέπετε σε οποιοδήποτε πρόσωπο να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό σας, οι ενέργειές του θα θεωρούνται σαν δικές σας ενέργειες. Αν εκχωρήσετε σε ένα τέτοιο πρόσωπο το δικαίωμα να κάνει ανάληψη κεφαλαίων από τον λογαριασμό σας, θα μπορεί να μεταβιβάσει τα εν λόγω κεφάλαια στον δικό του λογαριασμό και θα είστε υπόχρεοι να καταβάλλετε φόρους επί των κερδών (αν υπάρχουν).

Φόροι: Έχουμε αναλύσει τις πιθανές φορολογικές συνέπειες από τη χρήση του λογαριασμού Go & Grow με βάση τη νομοθεσία της Εσθονίας, ωστόσο, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή δήλωση και πληρωμή των φόρων. Η φορολογία θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες συνθήκες σας. Συνεπώς, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις, τους περιορισμούς και τους κινδύνους ενός λογαριασμού Go & Grow. Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους GG και συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Όροι ΑΡΙ, Portfolio Manager και Portfolio Pro

Με τη χρήση του ΑΡΙ, εγκρίνετε όλες τις αγορές Απαιτήσεων στο όνομά σας, σύμφωνα με το αντίστοιχο επίπεδο κινδύνου ή/και τους κανόνες που έχετε επιλέξει οι ίδιοι. Αυτοί οι όροι ισχύουν αναδρομικά και για τις ενέργειες που εκτελέστηκαν στο Portfolio Manager ή στο Portfolio Pro, προϊόντα στα οποία δεν υπάρχει πλέον πρόσβαση από τις 27 Φεβρουαρίου 2023.

Κατανοείτε ότι οι αγορές που πραγματοποιούνται στο όνομά σας γίνονται με διαφορετικούς όρους (για παράδειγμα το ποσό, η διάρκεια ή ο βαθμός κίνδυνου του Δανείου μπορεί να διαφέρουν).

Γνωρίζετε ότι το Portfolio Manager θα υποβάλλει προσφορές στο συνολικό ποσό του ταμειακού υπόλοιπου στον λογαριασμό σας στην Bondora, εκτός αν έχετε δώσει διαφορετικές οδηγίες.

Οι αναμενόμενες αξίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο της Bondora δεν είναι δεσμευτικές για την Bondora, ενώ οι προηγούμενες αξίες δεν αποτελούν εγγύηση για ίδιες ακριβώς μελλοντικές αξίες για τα σχετικά επενδυτικά προϊόντα.

Ισχύουν όλες οι δηλώσεις που αποτυπώνονται στη Γενική δήλωση κινδύνου της Bondora. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τη Γενική δήλωση κινδύνου της Bondora προτού αποφασίσετε να συνεχίσετε.

** Παρακαλώ λάβετε υπόψη πως η Ελληνική μετάφραση αυτού του ιστοτόπου είναι μόνο ενδεικτική. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις επί νομικών θεμάτων ή οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε την Αγγλική έκδοση.

Reset Password

Βαρεθήκατε τις μεγάλες τράπεζες και τους ρομποτικούς τρόπους τους;
Πάρτε το δάνειο που σας αξίζει από την Bondora.

  • Μια εξατομικευμένη προσφορά δανείου online σε 60 δευτερόλεπτα
  • Ευέλικτες επιλογές αποπληρωμής
  • Χωρίς κρυφές χρεώσεις
Έναρξη τώρα
Αυτή είναι μια οικονομική υπηρεσία. Εξετάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας στο bondora.ee και συμβουλευτείτε έναν ειδικό εάν είναι απαραίτητο.